Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nadal są niekonstytucyjne sztywno określone kary za nieterminowe sprawozdania dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 grudnia 2022 r. stwierdził niekonstytucyjność przepisów nakazujących nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 9o UCZIP, w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności tego czynu.

Wyrok ten odnosi się do art. 9xb pkt 2, art. 9zc ust. 1 oraz art. 9zf UCZIP w brzmieniu obowiązującym jedynie od 1 stycznia 2016 r. do 8 sierpnia 2022 r.

Po tym terminie zostały zmienione przepisy, ale niestety art. 9zc ust. 1 UCZIP nadal nie obejmuje nieterminowego przekazania sprawozdania, o którym mowa w art. 9o UCZIP, gdyż nie wymienia kar z art. 9xb ust. 1 pkt 2.

Tak więc wójt, burmistrz lub prezydent miasta przy nakładaniu tej kary wciąż nie może brać pod uwagę stopnia szkodliwości czynu, zakresu naruszenia oraz dotychczasowej działalność podmiotu, ale musi ją nałożyć w sztywno określonej wysokości, obecnie 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni.

Do czasu ogłoszenia kolejnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego albo zmiany przepisów 9zc ust. 1 UCZIP (przez dodanie do jego treści „art. 9xb ust. 1 pkt 2”) kara jest więc sztywna nadal od 9.08.2022 r. za nieterminowe przekazanie kwartalnego sprawozdania przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za okres od 1.01.2023 r. – dodatkowo w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, gdyż przepisy stanowią:

Art. 9o UCZIP (od 1.01.2023 r.):

1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Art. 9xb UCZIP (od 9.08.2022 r.):

1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, który:

1) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania – od 500 zł do 5000 zł;

2)   przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 90 dni;

3)   dostarcza nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków niespełniającej wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 PW2, przewidzianych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe – podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł za każde takie dostarczenie nieczystości ciekłych.

2. Wymierzając karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 3, bierze się pod uwagę przesłanki, o których mowa w art. 189d pkt 2 i 4–6 k.p.a.

Art. 9zc UCZIP (od 9.08.2022 r.):

1. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 1 pkt 2–4, art. 9xa pkt 2, art. 9xaa pkt 1, art. 9xb pkt 1 9xb ust. 1 pkt 1, art. 9y ust. 1 pkt 2–4 i art. 9z ust. 1 pkt 2 i ust. 4, właściwy organ bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.

2. Administracyjna kara pieniężna na podstawie art. 9x ust. 1 pkt 4, art. 9xa pkt 2, art. 9xaa pkt 1, art. 9xb pkt 1 9xb ust. 1 pkt 1, art. 9y ust. 1 pkt 4 albo art. 9z ust. 1 pkt 2 w przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym odpowiednio mowa w art. 9p ust. 2 albo w art. 9r ust. 2, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, za dany rok kalendarzowy, dotycząca danego sprawozdania, nie może przekroczyć 50 000 zł.

Art. 189d pkt 2 i 4–6 k.p.a.

Art. 189d. Wymierzając administracyjną karę pieniężną, organ administracji publicznej bierze pod uwagę:
2) częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu tego samego rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu, w następstwie którego ma być nałożona kara;
4) stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna kara pieniężna, do powstania naruszenia prawa;
5) działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa;
6) wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lub straty, której uniknęła;

PODSTAWA PRAWNA

[1] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2022 r. sygn. akt SK 66/21 (Dz. U. poz. 2797)
[2] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP)
[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (PW2)
[4] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.)

TEMATY POWIĄZANE

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – zmiana przepisów

Joanna Wilczyńska (08.01.2023)
Nowości | 2 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 2

“Nadal są niekonstytucyjne sztywno określone kary za nieterminowe sprawozdania dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych”
  1. 1 Sylwester napisał(a) 11:32, 13.01.2023:

    Co zrobić jeżeli w 2021 roku nałożono na nas taką karę ? czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy?

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:56, 13.01.2023:

    Sylwester (ad 1), jeżeli taka kara była nałożona w 2021 r., to dotyczy jej ww. wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności przepisów w brzmieniu od 1 stycznia 2016 r. do 8 sierpnia 2022 r. w zakresie administracyjnej kary za nieterminowe przekazanie sprawozdania, o którym mowa w art. 9o UCZIP.
    Proponuję złożyć wniosek o uchylenie decyzji nakładającej karę i o zwrot z odsetkami wniesionej kary, powołując się na ten wyrok TK oraz art. 74 i 78 Ordynacji podatkowej


Skomentuj...