Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Deszczówka do miejskiej kanalizacji

Czy przedsiębiorca odprowadzający wody opadowe i roztopowe do systemów kanalizacji zbiorczej jest obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne i czy musi uzyskać pozwolenie wodnoprawnego?

Pytanie: Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorca odprowadzający wody opadowe i roztopowe do systemów kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (kanalizacji ogólnospławnej należącej do lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z której ścieki kierowane są do miejskiej oczyszczalni ścieków, a następnie po oczyszczeniu do wód powierzchniowych), jest obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne na podstawie art. 268 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne? Czy w powyższym przypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Odpowiedź: W przypadku odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do obcej kanalizacji:

 • nie jest wymagana opłata za usługi wodne
 • nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Nie ma tu znaczenia, czyja jest kanalizacja odprowadzająca deszczówkę do wód powierzchniowych.

To ten, który ma wylot kanalizacji do wód jest korzystającym z usług wodnych, a więc to on:

 • wg art. 298 pkt 1 PW2 obowiązany jest do opłat za usługi wodne (tu PWiK musi wnosić opłatę za ścieki z kanalizacji ogólnospławnej wprowadzane po oczyszczeniu do wód powierzchniowych)
 • wg art. 389 pkt 1 PW2 musi posiadać pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne (tu PWiK musi mieć pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych).

Uwaga

PWiK czy inny podmiot, który ponosi opłaty za usługi wodne, może w celu ich kompensacji domagać się jakiejś opłaty od tego, kto wprowadza swoje ścieki czy odprowadza deszczówkę do ich kanalizacji.

Wg UWŚ, za ścieki wprowadzane do kanalizacji PWiK (w ramach usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym) sposób rozliczeń jest w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach określonych w uchwalonym przez radę gminy regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jakość ścieków wprowadzanych do kanalizacji PWiK oraz ich pomiary określa rozporządzenie [3] wydane na podstawie UWŚ.

Natomiast odprowadzanie deszczówki (od 2018 r. nie jest już definiowana jako ścieki) do sieci PWiK czy innej oraz wprowadzanie ścieków do obcej kanalizacji innej niż PWiK nie regulują przepisy PW2 ani UWŚ w zakresie opłat czy ich jakości (poza jakością określoną w rozporządzeniu [4] dla pewnych rodzajów działalności). Tu więc ma zastosowanie umowa cywilno-prawna na podstawie Kodeksu cywilnego.

Trzeba pamiętać, że wytwórca ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu [5], jeżeli wprowadza je do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów (nie tylko PWiK), musi posiadać pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód (art. 389 pkt 2 w związku z art. 34 pkt 3 i art. 391 PW2).

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (PW2)
[2] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UWŚ)
[3] Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757)
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. poz. 1300)
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. poz. 1220)
[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

TEMATY POWIĄZANE

Kiedy pozwolenie wodnoprawne na deszczówkę
Zakłady pracy chronionej zwolnione są z opłaty za usługi wodne

Joanna Wilczyńska (12.02.2023)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 2

“Deszczówka do miejskiej kanalizacji”
 1. 1 Marek napisał(a) 09:32, 09.09.2023:

  Brakuje mi tu odniesienia się do ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej do poziomu poniżej 30% terenu zakładu.. czy tu również nie ma żadnych podatków wodnych!?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:42, 09.09.2023:

  Marek (1), pytanie dotyczyło konkretnie art. 268 ust. 1 pkt 3 lit. a PW2.
  Natomiast wg art. 269 ust. 1 pkt 1 PW2:
  Opłatę za usługi wodne uiszcza się także za:
  1) zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.


Skomentuj...