Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Obowiązek segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych przesunięty na 1 stycznia 2025 r.

Od 1 stycznia 2023 r. miał obowiązywać dodany do ustawy o odpadach rozdział 6a pt. 'Odpady budowlane i rozbiórkowe’ dotyczący obowiązkowego selektywnego zbierania tych odpadów.

Termin ten jednak został przesunięty o 2 lata przez art. 56 pkt 2 uchwalonej przed Świętami ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687), który stanowi:

Art. 56. W ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151) wprowadza się następujące zmiany:

2) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 35 i pkt 40 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 2025 r.

Powyżej wymienione art. 1 pkt 35 i pkt 40 lit. a ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2151) dotyczą rozdziału 6a (art. 101a) i art. 194 ust. 1 pkt 6a UO2, które zamiast 1.01.2023 r. wejdą w życie 1.01.2025 r. i które stanowią:

Rozdział 6a
Odpady budowlane i rozbiórkowe

Art. 101a. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.
2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do gospodarstw domowych, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ani do odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5.
3. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały zebrane i odebrane w sposób selektywny, podlegają sortowaniu co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za (m.in.):
6a) nieprowadzenie selektywnego zbierania, odbierania i sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 101a;
3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

W uzasadnieniu do projektu ustawy – Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 wyjaśniono:

W projekcie przesunięto z 1 stycznia 2023 r. na 1 stycznia 2025  r.  termin wejścia w życie przepisów dotyczących sposobu obowiązku selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Powyższa zmiana pozwoli na zapewnienie przedsiębiorcom dłuższego czasu na dostosowanie działalności do wykonywania nowych obowiązków, w tym również na dostosowanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami.

DLA PRZYPOMNIENIA

Wg katalogu odpadów [4] ww. odpady kwalifikuje się do grupy 17:

17 'Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)’

Od 1.01.2022 r. obowiązują wprowadzone przez ustawę [2] przepisy związane z ww. odpadami, m.in.:

Art. 3 UO2

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o (m.in.):
6a)  odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to odpady powstałe podczas robót budowlanych;
7)   odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub i skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane:
a)   z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz
b)   ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych
– przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania przetwarzaniu odpadów, która nie zmieniła ale przetwarzanie to nie zmieniło w sposób znaczący ich właściwości;

Art. 66 UO2

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy (m.in.):
1)   wytwórców (m.in.):
d)   odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami;

Art. 1b UCZIP

2. Do postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi z gospodarstw domowych stosuje się przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi.

Art. 6r UCZIP

3a. W uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, i odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, stanowiących odpady komunalne, oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687)
[2] ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151)
[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)
[4] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)
[5] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531)
[6] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP)

TEMATY POWIĄZANE

Odpady komunalne – zmiana definicji
Odpady budowlane
Transport odpadów
Czy wymagane jest zezwolenia na składowanie odpadów budowlanych i ponoszenie opłaty za korzystanie ze środowiska?

Joanna Wilczyńska (07.01.2023)
Nowości | 2 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 2

“Obowiązek segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych przesunięty na 1 stycznia 2025 r.”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:17, 14.12.2023:

  Interpretacja art. 101a ustawy o odpadach – konsekwencje dla MŚP
  https://youtu.be/u9YP-o9ep3E
  Wejście w życie art. 101a ustawy o odpadach dotyczący odpadów budowlanych i rozbiórkowych zostało przesunięte z 1.01.2023 r. na 1.01.2025 r., ale omawiany problem nadal jest aktualny

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:03, 18.03.2024:

  Zobacz projekt zmiany art. 101a ustawy o odpadach w zakresie obowiązku od 2025 r. selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  https://gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpadach


Skomentuj...