Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy wymagane jest zezwolenia na składowanie odpadów budowlanych i ponoszenie opłaty za korzystanie ze środowiska?

Pytanie

Czy prowadząc firmę budowlaną, która w zakresie swej działalności zajmuje się także składowaniem odpadów związanych z robotami budowlanymi, istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na składowanie odpadów i ponoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska? [M.R.]

Odpowiedź

Jeżeli gromadzenie odpadów w danym miejscu jest czasowe, to podlega przepisom dotyczącym magazynowania odpadów.

Natomiast składowanie odpadów (w danym miejscu na zawsze) może być jedynie na składowisku odpadów, rozumianym jako obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów, z uregulowanym stanem formalno-prawnym:

– budowa składowiska odpadów musi być określona w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
– kierownik składowiska odpadów musi posiadać świadectwo stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydane przez marszałka województwa po zdanym i opłaconym egzaminie;
– musi być ustanowione zabezpieczenie roszczeń na usunięcie negatywnych skutków w środowisku, gdyby takie kiedyś wystąpiły w czasie eksploatacji składowiska albo po jego zamknięciu;
– przed budową składowiska wymagane są decyzje:

  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
  • decyzja o pozwoleniu na budowę;

– przed rozpoczęciem eksploatacji składowiska należy uzyskać decyzje:

  • decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów,
  • pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów,
  • zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów (D1 albo D5, poprzez składowanie),
  • zezwolenie na odzysk odpadów na terenie składowiska (np. wykorzystanie odpadów do utwardzania dróg technologicznych, do przekładek, do umacniania skarp …),
  • pozwolenie zintegrowane (wraz z zezwoleniem na unieszkodliwianie i odzysk odpadów) dla składowiska odpadów innych niż obojętne w przypadku zdolności przyjmowania ponad 10 t/d lub o całkowitej pojemności ponad 25 tys. ton;

– w czasie eksploatacji składowiska odpadów należy:

  • prowadzić ewidencję odpadów (karta ewidencji, podstawowa charakterystyka, testy zgodności) i przekazywać marszałkowi województwa roczne zbiorcze zestawienie,
  • półrocznie wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska za składowanie odpadów i przekazywać marszałkowi województwa wykazy opłatowe.

Ponadto przed, w czasie i po eksploatacji składowiska wymagane jest prowadzenie monitoringu określonego w przepisach i przekazywanie jego wyników do odpowiednich organów.

Uwaga. Niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku ponosi się opłatę podwyższoną za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania (art. 393 ust. 1 i 7 POŚ).

Uwaga. Jeżeli składowanie odpadów jest zabronione na podstawie ustawy o odpadach albo jest w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, to też ponosi się opłatę podwyższoną (art. 293 ust. 3-6 POŚ).
Uwaga. Za nieprzestrzeganie ww. przepisów dotyczących zezwoleń, ewidencji i zbiorczych zestawień przewidziane są kary w wysokości 10 000 zł (art. 79b-79d UO).
Uwaga. Składowanie odpadów na składowiskach podziemnych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska w takim przypadku reguluje Prawo geologiczne i górnicze [4].

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 26, 29, 35, 50-62, 79b-79d
[1] Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 28/2010 r., poz. 145 – art. 12 ust. 1 i 2
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 293
[4] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze – Dz. U. Nr 228/2005 r., poz. 1947, ze zm.

Tematy powiązane

Interpretacje Ministerstwa Środowiska do ustawy o odpadach
Składowiska odpadów – zabezpieczenie roszczeń
Od 13 czerwca 2010 r. składowanie odpadów może być bardzo kosztowne
Magazynowanie odpadów – wymagania prawne

Joanna Wilczyńska (18.11.2010)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , , , ,Skomentuj...