Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Okresowa analiza pozwolenia zintegrowanego

Pytanie: Otrzymując w 2007 r. pozwolenie zintegrowane umieszczono w nim zapis, że urząd wymaga: ” Przedłożenia raportu z realizacji ustaleń niniejszej decyzji po 5-ciu latach od przystąpienia do eksploatacji instalacji”. Co powinien zawierać taki raport oraz gdzie znaleść wytyczne? W ustawie jest mowa o przeprowadzeniu kontroli z realizacji ustaleń ale przez urzad wydający decyzję i tez nie nie ma mowy, co taki raport powinien zawierać. [A.D.]

Odpowiedź: Zgadza się, że to organ, wydający dla instalacji IPPC określonej w rozporządzeniu [2] pozwolenie zintegrowane (PZI), z mocy ustawy powinien dokonać analizy PZI. Pierwszej analizy powinien dokonać przed upływem 5 lat, a następną w ciągu kolejnych 5 lat.
Gdy z tej analizy wynikać będzie potrzeba zmiany PZI, to organ ten powinien wezwać prowadzącego instalację IPPC do złożenia wniosku o zmianę PZI.
Gdy do końca ważności dotychczasowego PZI jest mniej niż rok, to w takim przypadku należy złożyć wniosek o nowe PZI.
Analizę PZI organ powinien też przeprowadzić w przypadku zmiany BAT dla danego rodzaju instalacji IPPC.
Reguluje to art. 216 i 217 POŚ:

Art. 216. 1. Organ właściwy do wydania pozwolenia co najmniej raz na 5 lat dokonuje analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego.
2. Wydane pozwolenie zintegrowane analizowane jest również, jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach, pozwalająca na znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska.

Art. 217. W przypadku gdy analizy dokonane w oparciu o art. 216 wykazały konieczność zmiany treści pozwolenia zintegrowanego, którego termin ważności upłynie później niż rok po zakończeniu analiz, stosuje się odpowiednio przepisy art. 195.

W POŚ nie ma zakresu takiej analizy, ale na stronie Ministerstwa Środowiska zamieszczono w 2009 r. „Wskazówki do przeprowadzania okresowej analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych” wg których weryfikacji podlegać powinna zgodność stanu faktycznego w zakresie sposobu i warunków prowadzenia instalacji z warunkami określonymi w PZI, a w szczególności organ powinien ocenić zgodność informacji i danych zawartych w pozwoleniu (lub wniosku) ze stanem rzeczywistym m.in. w zakresie:

 • tytułu prawnego podmiotu do prowadzenia instalacji
 • warunków pracy instalacji z warunkami PZI
 • wielkości emisji
 • czasu utrzymywania się warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych
 • warunków gospodarki odpadami
 • sposobu i terminu realizacji działań
 • monitorowania.

Ponadto wg Wskazówek organ powinien w ramach analizy PZI przeprowadzić ocenę:

 • kompletności listy emitowanych substancji
 • wyników pomiarów
 • oddziaływania instalacji na środowisko
 • wielkości emisji i zmian
 • terminów i sposobów zakończenia eksploatacji instalacji
 • spełniania BAT
 • osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

Można spotkać się z tym, że w niektórych decyzjach organ wydający PZI przerzuca powyższy ustawowy obowiązek na prowadzącego instalację IPPC, wpisując różny termin: przed upływem 5 lat, w piątym roku, po 5-ciu latach …

Jeżeli w PZI jest zapis, tak jak opisano w pytaniu, zobowiązujący do „Przedłożenia raportu z realizacji ustaleń niniejszej decyzji po 5-ciu latach od przystąpienia do eksploatacji instalacji”, to uważam, że:

– można moim zdaniem wnioskować (na podstawie art. 155 k.p.a.) o usunięcie tego zapisu z decyzji, lub

– można pozostawić ten zapis w PZI, godząc się z nim, i przedłożyć stosowny raport po 5-ciu latach – przy czym jest to zapis dyskusyjny, gdyż moim zdaniem przedłożenie raportu np. po 100 latach też będzie wypełnieniem obowiązku co do terminu (po a nie przed 5 latami).

Jako że nie ma przepisów precyzujących, jak taki raport powinien wyglądać, to jest on robiony w różny sposób przez same podmioty, którym wydano PZI, albo przez firmy konsultingowe specjalizujące się w zagadnieniach pozwoleń zintegrowanych. Można też do sporządzenia takiego raportu wykorzystać Wskazówki MŚ, chociaż nie są one obowiązkowe ani dla organów wydających PZI ani dla podmiotów, które uzyskały PZI.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 181, 195, 201, 216, 217
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (IPPC) – Dz. U. Nr 122/2002 r., poz. 1055

Tematy powiązane

Wskazówki do przeprowadzania okresowej analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych

Joanna Wilczyńska (11.10.2011)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , ,


Jeden komentarz

“Okresowa analiza pozwolenia zintegrowanego”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:32, 03.09.2014:

  Uwaga – od 5.09.2014 r. zmiana m.in. art. 216 i 217 POŚ przez ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 r. poz. 1101


Skomentuj...