Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Trociny to produkt uboczny czy odpad?

Pytanie: Nasza firma zajmuje się produkcją podłóg z litego drewna. Powstaje przy tym dość dużo trocin, kory i drobnych odpadów drewnianych, które częściowo spalamy, ale w większości sprzedajemy. Odbiorcy (zarówno firmy jak i osoby indywidualne) również je spalają albo używają do podsypywania drzew w ogrodzie. Mój problem polega na tym czy można uznać je za „produkt uboczny”? [A.W.]

Odpowiedź: Jeżeli korę oraz niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi trociny, wióry, ścinki i kawałki drewna wytworzone przy produkcji podłóg drewnianych nazwiemy wg art. 3 ust. 1 UO odpadem, to:

– wg [2] będą to odpady odpowiednio o kodzie 03 01 01 i  03 01 05;

– ilości roczne przewidziane do wytworzenia powinny być uwzględnione odpowiednio w informacji, decyzji albo pozwoleniu dotyczącym wytwarzania odpadów (art. 17 UO);

– wymagane jest prowadzenie ewidencji odpadowej (karta ewidencji odpadu, karta przekazania odpadu) i przekazywanie rocznego zbiorczego zestawienia danych o odpadach do marszałka województwa;

– można takie odpady wykorzystać np. w procesie spalania na terenie tego samego zakładu, ale wymagane jest zezwolenie na taki odzysk odpadów (art. 26 UO);

– można takie odpady przekazać do spalenia innym firmom posiadającym zezwolenie na taki odzysk odpadów o tych kodach (art. 25, 26 UO);

– można takie odpady przekazać do spalenia osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, a korę można też im przekazać do prac pielęgnacyjnych terenów zielonych jako podsypka pod rośliny kwaśnolubne; nie muszą mieć oni zezwolenia na taki odzysk odpadów (art. 25, 33 UO, lp. 21 i 22 załącznika do rozporządzenia [3]);

– odpady takie są „biomasą” w rozumieniu art. 49a ust. 1 UO i w  § 2 pkt 1 [4], a więc spełniają definicję „paliwa” w rozumieniu § 2 pkt 3 [4] „rozumie się przez to dowolną palną substancję stałą, ciekłą lub gazową, z wyjątkiem odpadów, które nie stanowią biomasy”, dlatego ich spalanie traktowane jest jak spalanie paliwa (standardy emisyjne, pozwolenie/zgłoszenie, pomiary emisji) a nie odpadu.

Obecnie mając na uwadze stanowiska Ministerstwa Środowiska [5] i [6] oraz Komunikat [8], w mojej ocenie niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi trociny, wióry, ścinki i kawałki drewna oraz kora wytwarzane jako pozostałość procesu produkcyjnego podłóg z drewna można uznać za „produkt uboczny” a nie za „odpad” w przypadku opisanym w pytaniu, gdyż spełniają kryteria dla produktu ubocznego określone w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów [1]:

1. Substancja lub przedmiot, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkowanie, mogą być uznane za produkt uboczny, a nie za odpady, o których mowa w art. 3 pkt 1, wyłącznie jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) dalsze wykorzystywanie danej substancji lub tego przedmiotu jest pewne;

b) dana substancja lub przedmiot mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez jakiegokolwiek dalszego przetwarzania innego niż normalna praktyka przemysłowa;

c) dana substancja lub przedmiot są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego; oraz

d) dalsze wykorzystywanie jest zgodne z prawem, tzn. dana substancja lub przedmiot spełniają wszelkie istotne wymagania dla określonego zastosowania w zakresie produktu, ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, i nie doprowadzi do ogólnych niekorzystnych oddziaływań na środowisko lub zdrowie ludzkie.

Chociaż na podstawie art. 5 ust. 2 tej dyrektywy może (ale nie musi) być wydany przepis unijny mający na celu zmianę innych niż istotne elementów tej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, to w związku z tym, że wydanie tego przepisu nie jest obligatoryjne, moim zdaniem można już obecnie powoływać się wprost na art. 5 dyrektywy 2008/98/WE do czasu wdrożenia jej do prawa krajowego, gdyż czas jej transpozycji minął 12 grudnia 2010 r. Na bezpośrednie stosowanie obecnie tej dyrektywy w zakresie produktu ubocznego wskazują też stanowiska Ministerstwa Środowiska [5] i [6].

Uwaga. Projekt nowej ustawy o odpadach (UO2), który wdroży tę dyrektywę, wprowadza obowiązek zgłaszania do marszałka województwa uznania substancji lub przedmiotu za produkt uboczny.

Uwaga. Będą odpadami trociny itd. niespełniające kryteriów produktu ubocznego, np. gdy brak będzie odbiorcy na ich wykorzystanie, albo gdy nie będą spełniać definicji „biomasy” w przypadku, gdy będą to odpady „drewna, które mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania”.

Podstawa

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 3, 17, 25, 26, 33,
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. Nr 75/2006 r., poz. 527 + zmiany (Dz. U. Nr 235/2008 r., poz. 1614)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558
[5] Stanowisko MŚ 10.08.2011 – niewdrożona dyrektywa w sprawie odpadów
[6] Stanowisko MŚ 9.09.2011 r. – Stanowisko dotyczące importu biomasy w celu poddania jej termicznemu przekształceniu
[7] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy
[8] COM(2007)59 – Komunikat Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie Komunikat wyjaśniający dotyczący odpadów i produktów ubocznych

Tematy powiązane

Otręby – produkt uboczny
Projekt (z 3.10.2011 r.) ustawy o odpadach (UO2) – wysłany II raz na Stały Komitet Rady Ministrów

Joanna Wilczyńska (11.10.2011)
Pytania i odpowiedzi | 7 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 7

“Trociny to produkt uboczny czy odpad?”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:01, 29.01.2012:

  Projekt z 5.01.2012 r. nowej ustawy o odpadach (UO2) – przekazany po raz III na Stały Komitet Rady Ministrów

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:21, 13.05.2012:

  Stanowisko MŚ z 10.05.2012 r. dotyczące sposobu wypełniania zbiorczych zestawień danych o odpadach

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:18, 24.01.2016:

  Od 24.01.2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. z 2016 r. poz. 93

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:19, 29.04.2017:

  Stanowisko MŚ z 20.03.2017 r. w odpowiedzi na interpelację nr 9713 w sprawie problemów przemysłu meblarskiego

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:48, 30.12.2018:

  Od 29 sierpnia 2018 r. wg art. 11 UO2 wymagana jest decyzja marszałka województwa (zamiast dotychczasowej milczącej zgody po złożonym zgłoszeniu) o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:55, 01.09.2019:

  Od 6.09.2019 r. nie jest już wymagana decyzja marszałka województwa o uznaniu za produkt uboczny (tak jak dotychczas w przypadku materiałów paszowych) w przypadku „produktów przetworzenia drewna takich jak kora, strużyny, odziomki pomanipulacyjne, wałki połuszczarskie, trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy i inne pochodzące z przetworzenia tych produktów, w tym brykiety i pelety, stanowiących mechanicznie przetworzony naturalny surowiec drzewny niezawierający jakichkolwiek innych substancji”. Wynika o ze zmiany art. 11 ust. 5 ustawy o odpadach przez ustawę zmieniającą.
  Jednak 4 warunki z art. 10 ustawy o odpadach muszą być spełnione.

 7. 7 Marzena napisał(a) 15:37, 24.03.2022:

  Witam wszystkich
  Chodzi o transgraniczne przemieszczanie odpadów do Czech ( odsiane wióry , zrębki drewniane – mieszanina).
  Na jakim dokumencie , czy na zgłoszenie ,czy należy posiadać zezwolenie z GIOŚ .
  Z góry dziękuje za pomoc


Skomentuj...