Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Kwalifikacja biomasy przez URE na cele energetyczne

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 4.10.2011 r. podał do wiadomości na stronie www.ure.gov.pl Informację (nr 30/2011) w sprawie kwalifikacji biomasy na cele energetyczne, o następującej treści:

Ze względu na budzące szerokie zainteresowanie zagadnienie dotyczące kwalifikacji biomasy na cele energetyczne, pozwalającej na skorzystanie z systemu wsparcia, w celu zagwarantowania przejrzystości postępowań administracyjnych oraz równoprawnego dostępu do informacji zainteresowanych stron, uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby deklarowane do wykorzystania przez wytwórcę energii elektrycznej paliwo/odpad, można było zakwalifikować na cele energetyczne i korzystania z systemu wsparcia, powinny zostać spełnione przesłanki określone w definicji biomasy zawartej w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (zwane dalej: rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r.” – Dz. U. z 2008 r., Nr 156, poz. 969 z późn. zm.).

W myśl tej definicji biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. UE L 192 z 19.07.2008, str. 20) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu.

Zatem paliwo/odpad może zostać uznane za biomasę (stałą lub ciekłą) na cele energetyczne tylko w przypadku, gdy spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) stanowi stałą lub ciekłą substancję pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego;

2) ulega biodegradacji w tym znaczeniu, że nie zawiera w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości biomasy danego rodzaju, tj. nie zawiera w sobie „dodatków” niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, np. metali ciężkich albo innych niebiodegradowalnych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania, a zatem wpływałyby na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia (czyli sui generis pomocy publicznej);

3) nie jest biopaliwem w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.)

W związku z powyższym, bazując na opiniach akredytowanych instytutów, przedstawionych na potrzeby prowadzonych postępowań, w załącznikach do niniejszej informacji będą sukcesywnie zamieszczane specyfikacje paliw zawierające parametry, których spełnienie będzie kwalifikowało dany rodzaj paliwa do biomasy na cele energetyczne. Jednocześnie z uwagi na fakt, że w praktyce regulacyjnej, w związku z przedstawianymi badaniami, tylko niektóre rodzaje paliw wywołują wątpliwości w kolejnych załącznikach będą zamieszczane informacje o tych przypadkach.

Dodatkowo, wytwórcy energii elektrycznej (jednostki wytwarzające energię elektryczną w procesie wspólnego spalania paliw konwencjonalnych i biomasy o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 5 MW, układy hybrydowe oraz jednostki biomasowe o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 20 MW), jeśli chcą zaliczyć dany rodzaj biomasy do biomasy pochodzenia nieleśnego (tzw. biomasy „agro”), powinni udokumentować, że dany rodzaj paliwa:

‐ pochodzi z upraw energetycznych, lub

‐ stanowi odpad lub pozostałość z produkcji rolnej lub z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji rolnej, lub

‐ stanowi inny rodzaj odpadu ulegającego biodegradacji z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty (wyjątek został określony w § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. § 4 ust. 6 (Dz. U. Nr 156, poz. 969 z późn. zm.) „Wyłączenie odpadów z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej, o którym mowa w ust. 2-4, nie dotyczy odpadów spalanych w miejscu ich powstania.”)

W przypadku biomasy pozyskiwanej poza granicami kraju, dokumenty te powinny pochodzić od organów lub instytucji z kraju pochodzenia.

Natomiast w pierwszym z zapowiadanych załączników Prezes URE zakwalifikował do biomasy na cele energetyczne paliwo w postaci pozostałości z procesu uzyskiwania oleju palmowego (z palmy olejowca gwinejskiego):

Załącznik nr 1 do Informacji nr 30 /2011 w sprawie kwalifikacji biomasy na cele energetyczne pozostałości z procesu uzyskiwania oleju palmowego z palmy olejowca gwinejskiego (niezależnie od postaci handlowej – łupina i makuch z palmy olejowca gwinejskiego)

W związku z rozbieżnościami, wynikającymi z badań przedstawianych Prezesowi URE podczas postępowań administracyjnych dotyczących kwalifikacji pozostałości z procesu uzyskiwania oleju palmowego (z palmy olejowca gwinejskiego), opierając się na opiniach akredytowanych instytutów, z których wynika, że jest to materiał, który należy uznać za biodegradowalny, a poziom zanieczyszczeń odpowiadający pochodzeniu z materiału naturalnego, jeżeli zawartość biomasy w badanej próbce w stanie suchym bezpopiołowym (badanie metodą selektywnego rozpuszczania, opisaną w normie PNEN 15440: 2011), wynosi  >= 97 %, natomiast niebiomasy
=< 3 %, niniejszym informuję, że ww. paliwo może być kwalifikowane do biomasy na cele energetyczne, a energia elektryczna wytworzona w oparciu o to paliwo może być uprawniona do korzystania z systemu wsparcia, przy spełnieniu przez to paliwo ww. parametrów.

Jednocześnie informuję, że w związku ze stwierdzonymi we wstępie rozbieżnościami co do wyników badań i zawartości biomasy i niebiomasy w badanych próbkach, przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną przy użyciu ww. paliwa, występujące z kolejnym (od dnia ogłoszenia niniejszej informacji) wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia, zobowiązane są dostarczyć wyniki badań tego rodzaju biomasy.

Informuję również, że wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o paliwo w postaci pozostałości z procesu uzyskiwania oleju palmowego, poddawane będzie wyrywkowej weryfikacji w kolejnych okresach rozliczeniowych w sytuacji występowania przez przedsiębiorstwa energetyczne z wnioskami o świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w źródłach odnawialnych.

Uwaga. Kwalifikacja biomasy na cele energetyczne, która będzie podawana przez Prezesa URE w załącznikach do informacji nr 30/2011, ma zastosowanie jedynie do przepisów Prawa energetycznego. Nie zawsze taka kwalifikacja jest zbieżna z innymi przepisami np. definicją biomasy w przepisach dotyczących standardów emisyjnych (POŚ) czy z definicją na potrzeby monitorowania CO2 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE2).

Podstawa

[1] Informacja (nr 30/2011) w sprawie kwalifikacji biomasy na cele energetyczne
[2] 4.10.2011 r. – Załącznik nr 1 do Informacji nr 30/2011 Prezesa URE w sprawie kwalifikacji biomasy na cele energetyczne – pozostałości z procesu uzyskiwania oleju palmowego z palmy olejowca gwinejskiego (niezależnie od postaci handlowej – łupina i makuch z palmy olejowca gwinejskiego)
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii – Dz. U. Nr 156/2008 r., poz. 969, ze zm.
[4] Prawo energetyczne – Dz. U. Nr 89/2006, poz. 625, ze m. – art. 9a

Tematy powiązane

Definicje biomasy
Rozszerzona definicja biomasy jako odnawialnego źródła energii
Import biomasy w celu poddania jej termicznemu przekształceniu – interpretacja MŚ

Joanna Wilczyńska (10.10.2011)
Nowości | 2 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 2

“Kwalifikacja biomasy przez URE na cele energetyczne”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:40, 07.03.2012:

    23.12.2011 r. – Załącznik nr 2 do Informacji Nr 30/2011 Prezesa URE w sprawie kwalifikacji biomasy na cele energetyczne – ligninoceluloza pohydrolityczna

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:10, 07.03.2012:

    28.02.2012 r. – Załącznik nr 3 do Informacji Nr 30/2011 Prezesa URE w sprawie kwalifikacji biomasy na cele energetyczne – pozostałości z procesu uzyskiwania oleju roślinnego z orzecha Masłosza (niezależnie od postaci handlowej – m.in. łupina orzecha Masłosza, wytłoczyny z orzecha Masłosza)


Skomentuj...