Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenie zintegrowane czy sektorowe

Pytanie: Czy Zakład powinien najpierw ubiegać się o wydanie pozwoleń sektorowych, a dopiero później o wydanie pozwolenia zintegrowanego? Napomnę, iż Zakładowi zależy na czasie uruchomienia Zakładu, tak więc bardziej racjonalne miało by być udzielenie przez odpowiednie organy najpierw wymaganych pozwoleń sektorowych (biorąc pod uwagę fakt okresu oczekiwania). Dodatkowo czy w momencie, kiedy nowy podmiot wykupuje Zakład (nowy KRS), to czy pozwolenia te przechodzą na nowego właściciela? Napomnę, iż instalacja była nie eksploatowana przez okres dłuższy niż 2 lata.

Odpowiedź: Jeżeli instalacja była nieeksploatowana przez 2 lata, to pozwolenia wygasły na mocy art. 193 ust. 1 pkt 5 POŚ, z tym że organ powinien wydać decyzję o wygaśnięciu (art. 193 ust. 3 POŚ).

Gdyby pozwolenia nie wygasły, to nowy prowadzący, który kupił zakład po 4.09.2014 r., przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji na mocy nowego brzmienia art. 189 POŚ, z tym że musi wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację:

Art. 189. 1. Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

Jednak gdy jest to instalacja typu IPPC tj. wymieniona w rozporządzeniu [1], to wymagane jest pozwolenie zintegrowane. Gdyby wcześniej instalacja miała parametry poniżej progów kwalifikujących ją jako IPPC i byłaby eksploatowana na podstawie pozwoleń tzw. sektorowych, to z chwilą osiągnięcia przez instalację progów dla instalacji IPPC wygasają one na mocy art. 193 ust. 2 POŚ w obecnym brzmieniu:

2. Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2–4, oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wód wygasają w części dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego z chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalację powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane, chyba że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie zintegrowane przed tym terminem.

a także w brzmieniu od 1.01.2018 r.:

2. Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, oraz pozwolenia wodnoprawne na pobór wód lub
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wygasają w części dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego
z chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalację powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane,
chyba że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie zintegrowane przed terminem.

Wniosek o pozwolenie zintegrowane trzeba złożyć do organu ochrony środowiska odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji IPPC, gdyż wg art. 209 ust. 2 POŚ:

2. Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku; przepis art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

i trzeba uwzględnić, że wg art. 35 § 5 k.p.a.:

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169)
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z poźn. zm.)
[3] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Tematy powiązane

Zmiana prowadzącego instalację
Przejęcie praw i obowiązków z pozwoleń
Pozwolenia przechodzą na dzierżawcę
“Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Definicja “instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Pozwolenia zintegrowane bezterminowe

Joanna Wilczyńska (01.10.2017)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , ,Skomentuj...