Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Gdy w instalacji prowadzone są badania rozwojowe

Pytanie: Czy w momencie kiedy na Instalacji Zakładu prowadzone są badania w ramach programu badawczo rozwojowego ? należy zgłaszać to do odpowiednich organów środowiskowych o zachodzących zmianach w instalacji?

Co w momencie kiedy Zakład ma wydane pozwolenie zintegrowane ? czy też należy gdzieś zgłosić sprawę przeprowadzanych badań? [E.T.]

Odpowiedź: Wg § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia [1] nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, gdy:

3) instalacja stosowana jest wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

Dla takiej instalacji zgodnie z rozporządzeniem [2] wymagane jest zgłoszenie, o którym mowa w art. 152 POŚ. Jeżeli instalacja jest objęta obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już eksploatowana, to prowadzący tę instalację jest obowiązany ją zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem (art. 152 ust. 5 POŚ). W innym przypadku ma zastosowanie art. 152 ust. 4 POŚ:

4. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Natomiast w przypadku instalacji IPPC [4] można wnioskować o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla takiej instalacji na okres do 9 miesięcy w celu prowadzenia badań nad nową techniką – ma wtedy zastosowanie art. 211a POŚ:

Art. 211a. 1. W celu prowadzenia badań nad nową techniką, organ właściwy do wydania pozwolenia może, na wniosek prowadzącego instalację, zmienić pozwolenie zintegrowane, określając wariant funkcjonowania instalacji zawierający dopuszczalne wielkości emisji przekraczające graniczne wielkości emisyjne oraz zezwalając na odstąpienie od wymagań ochrony środowiska wynikających z najlepszych dostępnych technik, na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy.
2. Przez nową technikę, o której mowa w ust. 1, rozumie się nową technikę w działalności przemysłowej, której zastosowanie mogłoby zapewnić wyższy lub co najmniej ten sam poziom ochrony środowiska i większą oszczędność kosztów niż obecnie istniejące najlepsze dostępne techniki, o ile będzie ona mogła mieć zastosowanie na skalę przemysłową.
3. Prowadzący instalację przedkłada organowi właściwemu do wydania pozwolenia sprawozdanie zawierające informacje dotyczące efektów prowadzonych badań nad nową techniką, w terminie 30 dni po upływie czasu, o którym mowa w ust. 1.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 210.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. poz. 881)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. poz. 880)
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169)

Tematy powiązane

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Joanna Wilczyńska (14.10.2017)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Skomentuj...