Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Konkluzje BAT dla przetwórstwa metali żelaznych

Konkluzje BAT 2022/2110 dla przetwórstwa metali żelaznych (kod sektora: FMP) zostały ogłoszone 4 listopada 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE [2].

Dotyczą rodzajów działalności wymienionych w pkt 2.3.a, 2.3.c, 2.6 i 6.11 załącznika I do dyrektywy 2010/75/UE (IED). Dotyczą więc instalacji tzw. IPPC tj. wymagających pozwolenia zintegrowanego wymienionych w ust. 2 pkt 3 lit. a i c oraz pkt 7, a także ust. 6 pkt 13 załącznika do rozporządzenia [4] (z pewnymi warunkami:

2. Instalacje do produkcji i obróbki metali:
3) do obróbki stali lub stopów żelaza:
a) przez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali na godzinę,
c) do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzinę;
7) do powierzchniowej obróbki metali z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 .
6. Instalacje w innych rodzajach działalności:
13) do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Tak więc nowe instalacje IPPC, których główna działalność wymieniona jest powyżej, muszą od razu być dostosowane do konkluzji BAT 2022/2110. Natomiast eksploatowane instalacje IPPC przed 4.11.2022 r. muszą być dostosowane do tych konkluzji w ciągu 4 lat od ich ogłoszenia, tj. do 4.11.2026 r.

Uwaga

Wg art. 3 pkt 8d POŚ:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
8d) konkluzji BAT – rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT, przyjmowany przez Komisję Europejską, w drodze decyzji, zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji przemysłowych, formułujący wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opisu, informacji służącej ocenie ich przydatności, wielkości emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów zużycia oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich sposobów przeprowadzenia remediacji

Wg art. 215 POŚ:

Organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy warunków pozwolenia zintegrowanego niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji.

Po dokonaniu tej analizy organ może wezwać prowadzącego instalację do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w terminie 1 roku od wezwania i poinformować o konieczności dostosowania instalacji w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia publikacji konkluzji BAT. Organ może określić późniejszy termin dostosowania instalacji do nowych wymagań, jeżeli udzieli odstępstwa, o którym mowa w art. 204 ust. 2 POŚ:

W szczególnych przypadkach organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych, jeżeli w jego ocenie ich osiągnięcie prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska oraz pod warunkiem że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, o ile mają one zastosowanie.

Wg art. 3 pkt 4a POŚ:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
4a) granicznych wielkościach emisyjnych – rozumie się przez to najwyższe z określonych w konkluzjach BAT wielkości emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub kombinacji najlepszych dostępnych technik

Podstawa prawna

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) (dyrektywa IED) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17, z późn. zm.)
[2] Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2110 z dnia 11 października 2022 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do przetwórstwa metali żelaznych (Dz. Urz. UE L 284 z 4.11.2022, str. 69)
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169)

Tematy powiązane

Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)
Pozwolenie zintegrowane czy sektorowe
Pozwolenia zintegrowane bezterminowe
Pozwolenia zintegrowane a dyrektywa IED
Okresowa analiza pozwolenia zintegrowanego

Joanna Wilczyńska (18.11.2022)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , ,Skomentuj...