Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023

„Opłaty za korzystanie ze środowiska” funkcjonują od 2002 r. na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Niektórzy tego nie zauważyli i nadal używają poprzedniej nazwy tego ekologicznego podatku, a mianowicie mówią i piszą o „opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska”, które pod tą nazwą wymagane były od 1980 r. do 2001 r. na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Zasady dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska zostały określone w tytule V, a szczególnie w art. 273-297a POŚ.

Obecnie, podmiot korzystający ze środowiska ponosi roczne opłaty za korzystanie ze środowiska za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • wydane uprawnienia do emisji CO2
 • składowanie odpadów.

Do opłat za korzystanie ze środowiska za 2023 r. nadal stosować trzeba dotychczasowe rozporządzenie z 2017 r. w sprawie opłat [3], ale oprócz stawek. Nadal więc stosuje się z tego rozporządzenia wszelkie zasady, odnośniki i ich objaśnienia, np. odnośnik 4 przy niektórych stawkach za składowanie odpadów dotyczący obliczania opłaty dla odpadów uwodnionych.
Natomiast same stawki za korzystanie ze środowiska w 2023 r. należy stosować z nowego obwieszczenia [4]. Stawki te co roku są podwyższane o wskaźnik tzw. inflacji. Na 2023 r. zostały podwyższone w stosunku do stawek na 2022 r. o 5,1% na podstawie wskaźnika wzrostu cen w 2021 r. w stosunku do 2020 r. (M.P. z 2022 r. poz. 31).

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Podmiot musi ją wnieść (gdy jest > 800 zł za dany rodzaj korzystania ze środowiska) za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce:

 • rejestracji podmiotu – w przypadku opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z eksploatacji urządzeń (w tym środków transportu);
 • korzystania ze środowiska – w pozostałych przypadkach.

Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza od 2019 r. ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie tzw. KOBiZE, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE.

W tym samym terminie tj. do 31 marca podmiot obowiązany jest przedłożyć marszałkowi województwa tzw. wykazy opłatowe zgodnie z aktualnym wzorem [5]. Nie musi przekazywać wykazów, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

W powyższych opłatach za korzystanie ze środowiska i wykazach opłatowych należy uwzględnić też opłatę podwyższoną:

 • (art. 292 POŚ) o 500% za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów bez wymaganego pozwolenia;
 • (art. 293 POŚ) dotyczącą magazynowania lub składowania odpadów bez wymaganej decyzji, składowania w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym lub porzucania odpadów.

Wg art. 273 ust. 3 POŚ, poza ww. rodzajami korzystania ze środowiska odrębne przypadki i zasady ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska określa:

 • ustawa o ochronie przyrody
 • Prawo geologiczne i górnicze
 • inne ustawy (?)

Wcześniejsze przepisy

Opłaty za korzystanie ze środowiska wg POŚ były kwartalne (od 2002 do czerwca 2005), potem półroczne (od lipca 2005 do końca 2012), a od 2013 roku są roczne.

Do końca 2017 r. opłaty za korzystanie ze środowiska wg POŚ obejmowały też:

 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
 • pobór wód,

a od 2018 r. opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz za wody opadowe i roztopowe wprowadzane do wód ponosi się w ramach opłat za usługi wodne (które obejmują też inne działalności) na podstawie PW2.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
[2] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE)
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490)
[4] Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 (M.P. poz. 1009)
[5] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 2443)
[6] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217)
[7] Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE3)
[8] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (PW2)
[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2438)

Tematy powiązane

Biomasa nie zawsze jest 'zeroemisyjna’ w handlu uprawnieniami do emisji CO2
Wynajmowanie a sprawozdania za korzystanie ze środowiska
Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska
Zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska
Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję ze spalania biomasy

Joanna Wilczyńska (18.10.2022)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...