Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska

Od 2013 r. obowiązują nie półroczne lecz roczne opłaty za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 273 ust. 1 POŚ, z tytułu 4 rodzajów korzystania ze środowiska, a więc za:
1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
3) pobór wód
4) składowanie odpadów.

31 marca 2014 r. mija termin wniesienia tych opłat za 2013 r. na konto urzędu marszałkowskiego (art. 285 POŚ).

W tym samym terminie wykazy tzw. opłatowe należy przekazać tylko marszałkowi województwa (a ten przekaże je odpowiednio do WIOŚ lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta) (art. 286 POŚ). Wykazy należy już przekazać na nowych wzorach [2], ale obowiązują one dopiero od 20.03.2014 r. i niestety zawierają błędy, trzeba więc śledzić, czy będzie ich sprostowanie.

Do opłat za cały 2013 r. nadal obowiązuje rozporządzenie opłatowe z 2008 r. [3] ale bez stawek, gdyż te na 2013 r. określa obwieszczenie [4].

Zwolniona z wniesienia jest opłata roczna, gdy jej wysokość za dany rodzaj korzystania ze środowiska (np. za pobór wody) nie przekracza 800 zł (art. 289 POŚ), ale wykazy należy przekazać.

Na wykazach od 2006 r. nie podaje się już informacji dotyczących zwolnionego z opłat za korzystanie ze środowiska poboru wody (art. 294 POŚ) oraz  wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (art. 296 POŚ):

Art. 294. Zwolniony z opłat jest pobór wody:
1) dokonywany na potrzeby przerzutów wody;
2) na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości wody, co najmniej nie gorszej jakości;
3) powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej w części odpowiadającej ilości tej wody odprowadzanej do odbiornika, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzanie wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących są zgodne z pozwoleniem;
4) na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących energię wody podziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej ilości wody co najmniej nie gorszej jakości;
4a) na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strzałowych do badań sejsmicznych przy użyciu płuczki wodnej;
5) na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzenie wykorzystanej wody jest zgodne z pozwoleniem;
5a) na potrzeby nawadniania gruntów rodzinnych ogrodów działkowych;
6) na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych;
7) pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych.

Art. 296. Zwolnione z opłat jest wprowadzanie:
1) do ziemi – ścieków w celu rolniczego wykorzystania, w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego na takie ich wykorzystanie;
2) do wód lub do ziemi – wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących, jeżeli ich temperatura nie przekracza +26 °C albo naturalnej temperatury wody, w przypadku gdy jest ona wyższa niż +26 °C;
3) do wód lub do ziemi – wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l;
4) do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych, pod warunkiem że ilość i rodzaj substancji w nich zawartych nie przekroczy wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód;
5) do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub tych organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, nie przekracza 1 500 kg z jednego ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.

Od 19.01.2014 r. obowiązuje pkt 5a w art. 294 POŚ dodany przez nową ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych [5]. Według wyjaśnień MŚ z 25.04.2008 r. wcześniej takie zwolnienie wynikało z art. 16 dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Art. 16 tej ustawy miał utracić moc 21.01.2014 r. na podstawie wyroku TK z 11.07.2012 r., sygn. akt K 8/10 (Dz. U. poz. 837), w zakresie, w jakim dotyczył zwolnienia Polskiego Związku Działkowców od opłat i podatków z tytułu prowadzenia działalności statutowej, jednak wcześniej weszła w życie nowa ustawa [5].

Ponadto według ww. wyjaśnień MŚ z 25.04.2008 r.

Zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska dotyczące ogrodów działkowych powoduje, że podmioty te nie są zobowiązane do przedkładania wykazu o zakresie korzystania ze środowiska, o którym mowa w art. 286 Prawa ochrony środowiska. Wykaz ten zawiera bowiem informacje potrzebne do ustalenia wysokości opłaty oraz ustaloną przez podmiot wysokość opłaty. Stąd jego przedkładanie nie jest wymagane w stosunku do podmiotów zwolnionych z obowiązku ponoszenia opłat.
Podmioty zwolnione z obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zwolnione są także z obowiązku ponoszenia opłat podwyższonych, gdyż generalnie używane w Prawie ochrony środowiska pojęcie opłata obejmuje także podgrupę opłat podwyższonych.

Uwaga. Projekt (z 10.05.2013 r.) założeń projektu nowej ustawy – Prawo wodne, w pkt II i VI przewiduje zniesienie niektórych zwolnień określonych obecnie w art. 294 POŚ z tytułu poboru wody powierzchniowej na potrzeby:
– energetyki wodnej,
– związane z wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej,
– nawadniania użytków rolnych i gruntów leśnych,
– chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.

Oprócz zwolnień z art. 294 i 295 POŚ dotyczących wody i ścieków, są też zwolnienia w określonych przypadkach z art. 274 ust. 5a i art. 297a ust. 1 POŚ dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów:

Art. 274.
5a. Na składowisku odpadów, na którym umieszcza się i z którego wydobywa się odpady tego samego rodzaju, podstawą do naliczenia opłat jest różnica pomiędzy masą odpadów umieszczonych na składowisku a masą odpadów wydobytych ze składowiska – w ciągu roku kalendarzowego; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, to przyjmuje się wartość 0.

Art. 297a. 1. Zwolnione z opłaty za składowanie odpadów jest umieszczanie na składowisku odpadów wydobytych ze składowiska lub zwałowiska niespełniającego wymagań ochrony środowiska.

W wykazach opłatowych trzeba jednak zamieścić informacje o odpadach wydobytych.

Ponadto art. 2 ust. 2 pkt 2 POŚ określa zwolnienie z wszelkich opłat za korzystanie ze środowiska w szczególnym przypadku:

Art. 2
2. Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie:
2) ponoszenia opłat,
w razie prowadzenia działań ratowniczych.

Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska są zobowiązani wszyscy korzystający ze środowiska, a więc nie tylko przedsiębiorcy, z tym że wg art. 284 ust. 2 zwolnione z opłat są niewymagające pozwolenia osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

Art. 284.2. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne.

Wg art. 281 POŚ do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa. Tak więc w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podmiotu lub publicznym można na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej wnioskować do marszałka województwa o odroczenie terminu, umorzenie zaległości i odsetek za zwłokę, czy rozłożenie na raty opłat za korzystanie ze środowiska. Nie dotyczy to jednak „zwyżki” opłaty podwyższonej w przypadku art. 292 i 293 POŚ, gdy mają wtedy zastosowanie przepisy POŚ działu IV tytułu V POŚ, a więc art. 316-321 POŚ.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. z 2014 r. poz. 274
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[4] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 – M. P. z 2012 r. poz. 766
[5] Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych – Dz. U. z 2014 r. poz. 40
[6] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.

Tematy powiązane

Do opłat za 2013 stawki na 2013
Opłaty za 2013 r.

Joanna Wilczyńska (15.03.2014)
Temat dnia | 4 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 4

“Zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:13, 31.03.2014:

  Dzisiaj mija termin przekazania marszałkowi rocznych wykazów opłatowych i dzisiaj ukazało się w Dz. U. z 2014 r. poz. 419 sprostowanie błędnych wzorów, ale niestety nie wszystkich, bo sprostowano tylko załącznik nr 1

 2. 2 ania napisał(a) 11:36, 23.07.2014:

  Kolejna poprawka do poprawki i tak bez końca

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:53, 22.01.2017:

  Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
  Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:04, 15.03.2018:

  Ostatni raz za 2017 r. opłaty za korzystanie ze środowiska za:
  – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  – pobór wód
  wymagane są wg POŚ
  Od 2018 roku korzystanie w tym zakresie objęte jest opłatami za usługi wodne wg przepisów nowego Prawa wodnego.


Skomentuj...