Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

To nie jest odzysk odpadów

Pytanie: Prowadzący działalność polegającą na produkcji profili okiennych wytwarza odpady m.in. o kodach 07 02 13, 12 01 99, 15 01 02. Jak wynika z wniosku odpady te będą czasowo magazynowane, a następnie częściowo przekazywane do odzysku innym podmiotom, a częściowo mielone w młynach bębnowych przez wytwórcę odpadów w zakładzie, w którym je wytworzono i ponownie wykorzystywane w procesie produkcji. Czy w związku z powyższym wytwórca powinien uwzględnić we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wymagań przewidzianych dla wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz dołączenie decyzji środowiskowej? Co w sytuacji, gdy wniosek tych wymagań nie zawiera, a wynika z niego, że dalsze sposoby postępowania z ww. odpadami polegały będą m.in. na ich mieleniu w zakładzie i ponownym wykorzystywaniu do produkcji? [M.]

Odpowiedź: To wytwórca pozostałości produkcyjnych decyduje, czy są to odpady. Pozostałości z produkcji, które po zmieleniu w zakładzie zawracane są do tej samej linii produkcyjnej, moim zdaniem nie stanowią odpadów, bo ich wytwórca nie chce i nie musi się ich pozbyć. Jest to ich odzysk, ale nie jest to odzysk odpadów. Nie podlegają więc przepisom dotyczącym odpadów, a więc nie uwzględnia się ich w ilości wytwarzanych odpadów i w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów, a na ich mielenie i ponowne wykorzystanie w produkcji:
– nie jest wymagane zezwolenie na przetwarzanie (odzysk) odpadów,
– nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określonego w § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia o przedsięwzięciach [3]  jako „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41—47, …”.

Uwaga. Jeżeli podmiot prowadzi przetwarzanie odpadów, to wniosek dotyczący pozwolenia na wytwarzanie odpadów może, ale nie musi obejmować wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Jeżeli jednak uwzględnia, to trzeba mieć na uwadze, że może być zmiana właściwości organu, gdyż wg art. 45 ust. 7 UO2 w takim przypadku pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz zezwoleniem na przetwarzanie odpadów wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a ten jest określony w art. 41 UO2 dla zezwolenia inaczej niż w art. 378 POŚ dla pozwolenia.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397, ze zm.
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.

Tematy powiązane

Pozwolenie z zezwoleniem dla odpadów
Odzysk R5 zamiast R14
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Joanna Wilczyńska (20.03.2014)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 3

“To nie jest odzysk odpadów”
 1. 1 jan napisał(a) 07:41, 22.03.2014:

  Pewna ilość pozostałości poprodukcyjnych jest mielona (załóżmy, że w ramach tej samej linii produkcyjnej), a pozostała ilość jest oddawana innemu podmiotowi do odzysku. To co jest mielone i pozostaje w zasadniczej linii produkcyjnej nie jest odpadem, a to co jest usuwane z zakładu jest odpadem. Powstaje wątpliwość czy gdyby zmielony materiał wykorzystywany był np. do produkcji doniczek na innej linii produkcyjnej w tym samym zakładzie to należy go traktować jako odpad poddawany odzyskowi z koniecznością posiadania zezwolenia i decyzji środowiskowej i zagrożeniem kary pieniężnej za brak zezwolenia. A może ścinki zagospodarowywane z zakładzie należy uznać za produkt uboczny i wystąpić z odpowiednim zawiadomieniem do marszałka województwa zgodnie z UO2

 2. 2 Kasia napisał(a) 15:04, 24.03.2014:

  Witam, Czy analogicznie można przyjąć, że odpad biomasy (czystych, niezanieczyszczonych trocin z produkcji deski podłogowej) wytwarzane na zakładzie X i kierowane na zakładową kotłownię X nie spełniają definicji „przetwarzania” / odzysku odpadów i są to jedynie działania proekologiczne?

 3. 3 Jolanta napisał(a) 12:47, 19.05.2014:

  Uważam, że jeśli „odpad” produkcyjny jest zawracany z powrotem do linii produkcyjnej, nawet innej w tym samym zakładzie, to nie jest to odpad i nie potrzeba decyzji na odzysk (przetwarzanie), natomiast jeśli jest już wykorzystywany gdzieś indziej niż w procesie produkcji, czyli np. trociny – w kotle, to jest to odzysk odpadu.

  Uważam także, że jeśli „odpad” w ogóle nie pochodzi z linii produkcyjnej czyli np. kartony ze sklepu, które właściciel chce spalić w kotle, czy żużle i popioły ze spalania paliwa, które mają być wykorzystane na drogi miedzy polem właściciela; to na takie w/w wykorzystanie potrzebna jest decyzja na odzysk (przetwarzanie) pomimo, iż właściciel tez przecież nie zamierza się ich pozbyć. Jeżeli źle rozumuję to bardzo proszę o poprawienie :) dziękuję.


Skomentuj...