Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Za co WIOŚ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego?

Od 1 września 2022 r. nowe rozporządzenie [1] rozszerza katalog wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego,

m.in. za wykroczenia określone w nowym Prawie wodnym (obowiązującym od 2018 r.) czy w ustawie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Inspektorzy IOŚ będą teraz też mogli nakładać mandat karny za niedopełnienie obowiązku poinformowania w wyznaczonym terminie o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych albo o przeprowadzeniu postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem lub niezgodne z prawdą poinformowanie o ich wykonaniu.

Obecnie mandat karny może być nałożony za wykroczenia, które określa:

 • Kodeks wykroczeń – art. 154 § 2
 • ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska – art. 31a ust. 1
 • Prawo ochrony środowiska – art. 330–334, art. 335a–336, art. 337a–349, art. 350 ust. 1, art. 351–355, art. 358, art. 359 ust. 2 i art. 360
 • ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – art. 37a i art. 37b
 • ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych – art. 65 pkt 1–3
 • ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – art. 44–46, art. 48–49, art. 51, art. 52a i art. 52b
 • ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – art. 28
 • ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów – art. 31 ust. 2
 • ustawa o nawozach i nawożeniu – art. 41 pkt 2–6 oraz 12 i 13
 • ustawa o odpadach wydobywczych – art. 45–47
 • ustawa o bateriach i akumulatorach – art. 78, art. 80, art. 81 pkt 1 i 2, art. 83, art. 90 pkt 3, art. 91, art. 92 pkt 1, art. 92a i art. 94–95a
 • ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – art. 52, art. 53 i art. 60
 • ustawa o odpadach – art. 171, art. 172, art. 176–179, art. 180 ust. 2–4, art. 180a–182, art. 183 ust. 1 i 2 oraz art. 184–192
 • ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – art. 59–61
 • ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – art. 95–97 i art. 134
 • Prawo wodne – art. 476 ust. 1 i 2, art. 477 pkt 4, 5 i 12 oraz art. 478 pkt 6, 7, 9, 10 i 16
 • ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – art. 9 ust. 1

DLA PRZYPOMNIENIA

WIOŚ może nałożyć mandat karny do 500 zł, a w przypadku, gdy czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy, mandat może być do 1000 zł (art. 96 § 1 [3], art. 9 § 1 [4]).

WIOŚ skieruje wniosek o ukaranie do sądu, gdy mandat karny nie zostanie przyjęty. Do sądu WIOŚ będzie kierował też większe wykroczenia zagrożone grzywną. Sąd może wymierzyć grzywnę w wysokości od 20 do 5000 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 24 § 1 [4), tak jak np. jest w przypadku art. 45–47 ustawy o odpadach wydobywczych, gdzie ta ustawa przewiduje karę grzywny do 100 000 zł.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – obowiązuje od 1.09.2022 r.
[2] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – obowiązywało do 31.08.2022 r.
[3] Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
[4] Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

TEMATY POWIĄZANE

Kary i opłaty środowiskowe a koszty uzyskania przychodów

Joanna Wilczyńska (18.09.2022)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , , , , , ,Skomentuj...