Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wynajmowanie a sprawozdania za korzystanie ze środowiska

Pytanie: Wynajmujemy biurowiec z klimatyzacją. Kto powinien składać sprawozdania za korzystanie ze środowiska ? My, właściciel budynku czy poszczególne spółki ? Np. za jakiś ubytek w klimatyzacji faktura jest wystawiana na właściciela budynku, następnie właściciel wystawia fakturę na nas, a my robimy refakturę na poszczególne spółki, które znajdują się w budynku. [J.G.]

Odpowiedź: Do uwzględniania w opłatach za korzystanie ze środowiska ubytków czynnika chłodniczego w klimatyzacji budynku jest obowiązany „prowadzący instalację”, gdyż wg art. 279 ust. 1 pkt 1 POŚ:

Art. 279. 1. Jeżeli obowiązek poniesienia opłaty jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do poniesienia opłat z tytułu:
1) emisji, o których mowa w art. 180 pkt 1–3 – jest prowadzący instalację;

Ponadto, wg art. 138 POŚ:

Eksploatacja instalacji oraz urządzenia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska jest, z zastrzeżeniem art. 139, obowiązkiem ich właściciela, chyba że wykaże on, iż władającym instalacją lub urządzeniem jest na podstawie tytułu prawnego inny podmiot.

Natomiast wg definicji art. 3 POŚ:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
3) eksploatacji instalacji lub urządzenia – rozumie się przez to użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności;
31) prowadzącym instalację – rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie;
41) tytule prawnym – rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy.

W związku z powyższym, jeżeli właściciel obiektu chce obowiązek opłaty za korzystanie ze środowiska przenieść na podmioty korzystające z obiektu, to moim zdaniem powinien zadbać o wpisanie wyraźnego zakresu ich praw i obowiązków w umowach z nimi. Nie jest tu bowiem ważne, na kogo wystawiana jest faktura (np. za uzupełnienie ubytku czynnika chłodniczego w klimatyzacji budynku), bo wiadomo, że ostatecznie koszty musi ponieść ten „końcowy” użytkownik pomieszczeń. Ważne jest natomiast, kto ma tytuł prawny (np. określony wyraźnie w umowie najmu, dzierżawy, użyczenia itp.) do eksploatacji klimatyzatorów tj. ich użytkowania i utrzymywania w sprawności, a więc kto jest „prowadzącym instalację”.

Tak ustalony „prowadzący instalację” jest też podmiotem obowiązanym do:

– przedłożenia do 31 marca marszałkowi województwa wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat (art. 286 POŚ).

Ten „prowadzący instalację” wprowadza też do końca lutego raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, którą prowadzi KOBiZE (Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami), gdyż wg art. 7 ust. 2 USZE:

2. W przypadku gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu jest prowadzący instalację.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875, z późn. zm.)
[3] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. poz. 718)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 274, z późn. zm.)
[5] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) (Dz. U. z 2017 r. poz. 286)

Tematy powiązane

Definicja „instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
„Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Wykazy opłatowe do UM i kampanie edukacyjne dla opakowań

Joanna Wilczyńska (05.07.2017)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...