Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Ewidencja odpadów z budowy

Pytanie: Czy gdy wytworzony przez przedsiębiorstwo odpad opuszcza jedną budowę i przemieszcza się na drugą (prowadzoną również przez tę firmę) lub na własny plac magazynowy, to trzeba zrobić wpis o przekazaniu i odbiorze odpadu?

Czy z racji tego, że to samo przedsiębiorstwo jest wytwórcą odpadu i odpad zmienia jedynie miejsce magazynowania, ale posiadacza nie, to nie trzeba robić wpisu w ewidencji odpadów? I wpis dokonuje się jedynie dopiero po przetworzeniu materiału? Pytanie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorstwo budowlane posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wytworzony przez siebie odpad przekazuje na inny plac budowy, gdzie również prowadzi swoje prace (jest generalnym wykonawcą) lub przedsiębiorstwo budowlane wywozi odpad na swój wewnętrzny plac składowy, gdzie go magazynuje, a następnie przetwarza. Przykładowo, przedsiębiorstwo ma nadmiar mas ziemnych i transportuje je na inną budowę prowadzoną przez siebie, gdzie może je wbudować, czyli przetworzyć. W momencie opuszczenia placu budowy są one odpadem. Tak samo np. z destruktem asfaltowym, który po sfrezowaniu jezdni jest transportowany na plac składowy firmy, gdzie następnie się go magazynuje i przetwarza do granulatu w celu wytworzenia nowej masy bitumicznej, lub też transportuje się go z placu magazynowego na inną prowadzoną budowę w celu wykonania drogi technologicznej. [K.G.]

Odpowiedź: Wpis w ewidencji odpadów tj. w karcie ewidencji odpadów (KEO) i karcie przekazania odpadów (KPO) powinien być już w miejscu wytworzenia odpadów. Wynika to z obowiązującego od 1.01.2020 r. brzmienia art. 69 ust. 1 UO2 tj. od dnia obowiązkowej ewidencji poprzez BDO:

Art. 69. 1. Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu.

Wcześniej w takim przypadku nie trzeba było wystawiać KPO, a wg wzorów ewidencji należało w KEO zamiast nr KPO wpisać adres nowego miejsca:

W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.   

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2021 r. 779, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. poz. 132)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. poz. 796), (R3, R5, R11 i R12)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)

TEMATY POWIĄZANE

Utrata statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego
Ewidencja odpadów w BDO
Jakie są wymagania formalno-prawne przy sprzedaży nadmiaru urobku z wykopu
Transport wytworzonych przez siebie odpadów

Joanna Wilczyńska (28.08.2021)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...