Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenia emisyjne nie wygasają, jeżeli nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków

Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust.1 POŚ, uzyskane w związku z eksploatacją instalacji, tj.:

 • pozwolenie zintegrowane,
 • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów

nie wygasają, jeżeli na mocy art. 190 POŚ albo na mocy innych ustaw nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków, bo wg art. 193 ust. 5 POŚ:

5. Pozwolenie nie wygasa, jeżeli nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków, o którym mowa w art. 190, albo nastąpiło połączenie, podział lub przekształcenie spółek handlowych na podstawie przepisów tytułu IV Kodeksu spółek handlowych albo przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, albo na podstawie innych przepisów.

Uwaga. Powyżej wymieniony przepis prawny wprowadzony w art. 193 ust. 5 POŚ wprawdzie obowiązuje dopiero od 15.11.2008 r., ale ma on jedynie charakter doprecyzowujący (informacyjny) a nie zmieniający dotychczasowe zasady, co potwierdza autor tych zmian w uzasadnieniu:

Zmiana zaproponowana w art. 193 ustawy – POŚ wyjaśnia, że przeniesienie praw i obowiązków z pozwolenia na zainteresowanego nabyciem instalacji nie powoduje wygaśnięcia pozwolenia oraz że pozwolenie nie wygasa i automatycznie przechodzi na inny podmiot także w przypadku, gdy z mocy którejś z ustaw np. Kodeksu spółek handlowych nastąpiło przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych.

Uwaga. Mimo tego, że pozwolenie w wyniku przeniesienia praw i obowiązków nie wygasa, to wcale nie znaczy, że w nowej sytuacji będzie spełniać wymagania prawne.
Nowy prowadzący instalację powinien przeanalizować, czy stan formalno-prawny będzie odpowiedni do aktualnych wymagań prawnych.
W niektórych przypadkach eksploatacja instalacji zgodnie z pozwoleniem przejętym w ramach sukcesji syngularnej (tj. wstąpienie przez nabywcę w część praw i obowiązków) albo sukcesji uniwersalnej (tj. wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw) może skutkować naruszeniem przepisów POŚ.
Szczególnie należy mieć na uwadze emisję substancji do powietrza określoną w pozwoleniu, gdyż w nowej sytuacji podmiot może mieć tytuł prawny do innego zasięgu terenu (teren zakładu) i innych w danym miejscu (tj. zakładzie) instalacji, co przy nowej analizie obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń może wykazać przekroczenia standardów jakości środowiska (tj. w zakresie powietrza – dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w [2]) poza terenem, do którego prowadzący te instalacje ma tytuł prawny (art. 144 ust. 2 POŚ oraz metodyka referencyjna określona w rozporządzeniu [3]).
W takiej sytuacji pozwolenie może zostać z urzędu cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania (art. 195 POŚ), natomiast nowe pozwolenie albo zmiana dotychczasowego nie będą mogły być wydane (art. 186 pkt 3 POŚ).
Ponadto w przypadku, gdyby w nowej sytuacji przekraczane były poza terenem zakładu wartości odniesienia substancji w powietrzu [3], to w pozwoleniu powinny być określone dopuszczalne emisje jako graniczne czyli takie, które nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia (art. 222 ust. 1 pkt 1 POŚ).
Należy przeanalizować też, czy np. po przejęciu praw i obowiązków zamiast zgłoszenia wymagane będzie pozwolenie, albo odwrotnie, i dotyczy to nie tylko instalacji przejętej ale też instalacji dotychczas posiadanych w zakładzie.
Warto analizę taką zrobić odpowiednio wcześnie, gdyż w niektórych przypadkach może okazać się, że nie będzie można eksploatować przejętej instalacji, bo w rezultacie nie będzie pozwolenia…

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 181, 186, 190, 193, 195, 222
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 47/2008 r., poz. 281
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87

Tematy powiązane

Przenoszenie praw i obowiązków przy przekształceniach podmiotów
Przenoszenie decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska
Czy można wykorzystać pozwolenie na wytwarzanie odpadów Spółki Akcyjnej w przypadku wydzielenia z niej kilku spółek?
Definicja “instalacji” w przepisach o ochronie środowiska
Definicje “zakładu” w przepisach o ochronie środowiska
2003.07.17 – MŚ – Pozwolenie nie wygasa po zmianie nazwy firmy
2002.04.23 – MŚ – Przeniesienie praw na dzierżawcę

Joanna Wilczyńska (21.03.2011)
Temat dnia | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , , , , , ,


Jeden komentarz

“Pozwolenia emisyjne nie wygasają, jeżeli nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:31, 07.12.2016:

  5.09.2014 r. został uchylony art. 190 i 191 POŚ, a art. 189 POŚ otrzymał brzmienie:

  Art. 189. 1. Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części.
  2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.


Skomentuj...