Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy dla spawalni potrzebuję posiadać pozwolenie na emisję do powietrza i na wytwarzanie odpadów?

Pytanie: Czy instalacją można nazwać wyciąg posiadający w sobie wentylator zasilany silnikiem elektrycznym znajdujący się nad indywidualnym stanowiskiem spawalniczym? Stanowisko to jest używane średnio do 3 godz. na dobę. Firma posiada dwa takie stanowiska. Dokładniej chodzi o to, czy taka firma potrzebuje mieć pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz emisję gazów i pyłów, czy tylko zatwierdzony program gospodarki odpadami i pozwolenie na emisję? Firma prowadzi działalność usługową: konserwacja, naprawy, remonty, instalacja nowych urządzeń mechanicznych w zakresie: mechanika, elektryka, automatyka – na terenie Polski. Pewna część prac jest prowadzona w pomieszczeniach dzierżawionych przez nią, a znaczna na terenie zlecającego. [M.F.]

Odpowiedź:
Funkcjonująca od prawie 10 lat definicja „instalacji” w art. 3 pkt 6 POŚ, do której odnosi się też ustawa o odpadach w art. 1 ust. 2, od samego początku budzi wiele wątpliwości. Nie mówimy o „instalacji”, gdy dane urządzenie techniczne eksploatowane jest w ramach usług „u klienta”, bo urządzenie takie traktuje się jako „niestacjonarne”. Natomiast w przypadku, gdy urządzenie eksploatowane jest w stałym miejscu (adresie) np. w pomieszczeniach dzierżawionych, to urządzenie traktuje się jako „stacjonarne” (nawet gdy przemieszcza się w pomieszczeniu) i mówimy wtedy o „instalacji”. Jedno jest jasne, że nie można nazwać instalacją urządzenia technicznego, gdy jego eksploatacja nie może spowodować emisji. Przy czym wg art. 3 pkt 43 POŚ:

43) wielkość emisji – to rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych odpadach

Emisja substancji do powietrza

Pozwolenia może wymagać jedynie emisja substancji z „instalacji”.

Wyciąg (okap) stanowiskowy z wentylatorem, wywietrzakiem czy tylko z grawitacyjnym kanałem wentylacyjnym nie stanowi instalacji ze względu na emisję substancji do powietrza, gdyż sama jego eksploatacja nie powoduje takiej emisji. Natomiast eksploatacja stanowiska spawalniczego (spawanie elektrodami, drutem … przy użyciu urządzenia spawalniczego) powoduje emisję substancji do powietrza. W opisanym w pytaniu przypadku, substancje z procesu spawania na stanowisku spawalniczym odprowadzane są z pomieszczenia do powietrza zewnętrznego poprzez wyciąg stanowiskowy, którego wylot potocznie nazywany jest „emitorem”.

Moim zdaniem „instalację do spawania” stanowi tu stanowisko spawalnicze (źródło emisji) wraz z wyciągiem stanowiskowym wyposażonym w wentylator i zakończonym wylotem do powietrza (emitor). Jest to więc przypadek, gdy gazy i pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób zorganizowany, za pośrednictwem przeznaczonego do tego celu środka technicznego.

Jeżeli na terenie zakładu (patrz definicja zakładu) są maksymalnie 3 stanowiska spawalnicze, to instalacja do spawania na podstawie rozporządzenia [2] nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza niezależnie od ilości godzin spawania dziennie. Jednak na podstawie rozporządzenia [3] instalacja do spawania w przypadku odciągu stanowiskowego albo zastosowania ogólnej wentylacji mechanicznej (wentylator) pomieszczenia wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza organowi ochrony środowiska, którym jest prawdopodobnie w tym przypadku starosta (patrz art. 378 ust. 1, 2 i 2a POŚ). Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia wynosi 120 zł. Zgodnie z art. 152 ust. 2 POŚ:

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5) wielkość i rodzaj emisji;
6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
8) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE.

Uwaga. Wg art. 152 ust. 2a POŚ:

Do informacji przekazywanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 221 ust. 1a.

Natomiast wg art. 221 ust. 1a POŚ:

1a. Kierując się potrzebą ujednolicenia i kompletności informacji przekazywanych na potrzeby Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, o którym mowa w USZE, minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza obejmującego wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE.

Obecnie nie ma jeszcze tego rozporządzenia, więc informacji wymaganych w art. 152 ust. 2 pkt 8 POŚ nie podaje się teraz. Gdy rozporządzenie to ukaże się, to będzie trzeba informacje te na specjalnym formularzu przekazać w ciągu 30 dni od dnia jego wejścia w życie, bo wg art. 58 USZE:

1. Prowadzący instalacje eksploatowane na podstawie ważnego pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 221 ust. 1a POŚ, mają obowiązek przekazania organowi właściwemu do wydania pozwolenia lub organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacji obejmującej wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zostać przekazana na formularzu, którego wzór jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 221 ust. 1a POŚ.

Wytwarzanie odpadów

Obecnie na wytwarzanie odpadów w ramach usług „u klienta” wymagana jest decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami (PGO), w którym uwzględnia się wszystkie odpady oprócz komunalnych, wydana przez marszałka województwa (albo RDOŚ) właściwego ze względu na siedzibę firmy (art. 21a UO). Opłata skarbowa wg mnie powinna wynosić 10 zł (a nie 505 zł jak w przypadku decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi). Za brak takiej decyzji WIOŚ obecnie wymierzy karę 5000 zł (art. 79 ust. 1 UO). Pod koniec roku sytuacja może być całkiem inna, bo projekt nowej ustawy o odpadach przewiduje rezygnację z tych wymagań – decyzja taka nie będzie potrzebna.

Natomiast na wytwarzanie odpadów na terenie zakładu (tj. w miejscu stałym tam gdzie jest instalacja do spawania) w zależności od ilości odpadów wymaga się (art. 17 UO):
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 tony/rok albo powyżej 5 ton/rok do 5000 ton/rok odpadów innych niż niebezpieczne, którą należy złożyć staroście; lub
decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (PGON), jeżeli wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 tony/rok do 1 tony/rok, wydanej przez starostę; lub
pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli w związku z eksploatacją instalacji wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 tony/rok lub odpady inne niż niebezpieczne powyżej 5000 ton/rok, wydanego przez starostę; w takim przypadku w pozwoleniu uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane w zakładzie; opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wynosi 2011 zł, a dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł.

Do powyższych ilości wytwarzanych odpadów nie wlicza się następujących odpadów (art. 17 ust. 5 UO):

 • komunalnych,
 • z wypadków,
 • powstałych w wyniku klęsk żywiołowych,
 • powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej,
 • pojazdów wycofanych z eksploatacji przekazanych do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Uwaga. Projekt nowej ustawy o odpadach przewiduje usunięcie obowiązku przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz usunięcie obowiązku posiadania decyzji zatwierdzającej PGON, za których brak WIOŚ obecnie wymierza karę 5000 zł (art. 79 ust. 1 UO). Pozostanie jedynie obowiązek posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów (pozostaną obecne ilości: odpady niebezpieczne powyżej 1 tony/rok lub odpady inne niż niebezpieczne powyżej 5000 ton/rok), a dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego nadal dopuszczalne ilości odpadów do wytwarzania będą określane w tym pozwoleniu niezależnie od ilości wytwarzanych.

Uwaga. Należy śledzić, kiedy i w jakiej ostatecznej wersji będzie nowa ustawa o odpadach.

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 152, 181, 351, 367, 378,
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 1, 17, 79b
[5] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 7

Tematy powiązane:

Definicja “instalacji” w przepisach o ochronie środowiska
Definicje “zakładu” w przepisach o ochronie środowiska
“Tytuł prawny” w przepisach o ochronie środowiska
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Jak w zgłoszeniu instalacji wykazać, że stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami?
Czy wymagane jest zgłoszenie zbiornika paliw organowi ochrony środowiska?
Czy w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami mogą być odpady wytwarzane poza usługami?
Program gospodarki odpadami – teraz tylko jedna decyzja
Projekt z 15 marca 2011 r. nowej ustawy o odpadach
Opłata skarbowa przy załatwianiu spraw na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska

Joanna Wilczyńska (24.03.2011)
Pytania i odpowiedzi | 17 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarzy 17

“Czy dla spawalni potrzebuję posiadać pozwolenie na emisję do powietrza i na wytwarzanie odpadów?”
 1. 1 Radek Nowakowki napisał(a) 12:27, 25.03.2011:

  W Poznaniu praktyka w urzędach jest taka, ze instalacją jest niestacjonarne urządzenie, które jest na trwałe związane z posadzką, gruntem i którego nie da się przemieścić (nie jest mobilne), czyli np. urządzenie do odsysania oleju z maszyn, które ma kołka i działa w ramach pomieszczenia warsztatu nie jest instalacją. Składając wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów trzeba się trochę pogimnastykować, by udowodnić, że odpady w ilości powyżej 1Mg są własnie z instalacji. Oczywiście już w woj. wielkopolskiem praktyka jest różna. Niektórzy budynek traktują jako jedną instalację, niezależnie co w środku, choć z punktu widzenia emisji odpadów taka praktyka jest według mnie nieprawidłowa. Dodatkowo POŚ mówi o budowli jako o instalacji a wg Prawa budowlanego budowla to nie obiekt budowlany. Pozdrawiam

 2. 2 Anna napisał(a) 11:43, 06.04.2011:

  A co w przypadku kiedy mam np. 5 stanowisk spawalniczych ale emisja nie przekracza 10% wartości odniesienia? Pozwolenie czy zgłoszenie? Urzędnik upiera się że pozwolenie, ale z drugiej strony co w nim wpisze, jak nie określa się wratości dopuszczalnych w takich sytuacjach?czy trkatowana jest wtedy jako inna niz wymieniona jako wymagajaca pozwolenia?

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:03, 06.04.2011:

  Instalacje do spawania to rodzaj instalacji wymieniony w załączniku do rozporządzenia (Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881), a 10 % określone w tym rozporządzeniu nie dotyczy instalacji wymienionych w załączniku. Dlatego wymaga pozwolenia instalacja z większą ilością niż 3 stanowiska spawalnicze. Wtedy może mieć zastosowanie 10 % ale to z art. 224 ust. 3 POŚ: „W pozwoleniu nie określa się wielkości emisji dla tych rodzajów gazów lub pyłów, które wprowadzone do powietrza ze wszystkich wymagających pozwolenia instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powodują przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla godziny; w takim przypadku w pozwoleniu wskazuje się rodzaje gazów i pyłów, których wielkości emisji nie określono.”
  Np. gdy pył z wszystkich instalacji w zakładzie wymagających pozwolenia spełnia te warunki, to w pozwoleniu określa się z jakich źródeł, emitorów i instalacji dopuszczalna jest emisja pyłu, ale nie określa się wielkości emisji pyłu w kg/h i Mg/rok.

 4. 4 darek napisał(a) 12:11, 09.04.2011:

  Witam,

  Prowadzę mały zakład ślusarski. wytwarzam mniej niż 100 kg odpadów (ścinki, skrawki blachy, ocynk, chromoniklowa, mierdzewna). Czy potrzebuje pozwolenie na wytwarzanie odpadów i czy ewentualnie musze coś gdzieś zgłaszać.

  Pozdrawiam
  Darek

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:48, 09.04.2011:

  Gdy w zakładzie rocznie wytwarza się odpady inne niż niebezpieczne do 5 ton, to obecnie na wytwarzanie takich odpadów nie jest wymagana żadna decyzja i nie trzeba składać informacji o wytwarzanych odpadach pod warunkiem, że ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w związku z eksploatacją „instalacji” w zakładzie nie przekracza 1 tony rocznie (art. 17 UO).

 6. 6 darek napisał(a) 20:49, 12.04.2011:

  Dziękuje i pozdrawiam

 7. 7 Radek Nowakowski napisał(a) 13:19, 11.05.2011:

  W Pana przypadku najprawdopodobniej nie potrzeba decyzji a jedynie Informację o wytwarzanych odpadach (urząd przyjmuje do widomości).

  W pana przypadku należy także mieć na uwadze RMŚ z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów, Inwestor nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Jeśli spełnia się dwa warunki:
  -odpady niebezpieczne do 100kg rocznie,
  – odpady inne niż niebezpieczne do 5 ton rocznie

  to jeśli jest Pan małym lub średnim przedsiębiorstwem to można prowadzić uproszczoną ewidencję z zastosowaniem tylko kart przekazania odpadu (nie potrzeba karty ewidencji)

 8. 8 Marek napisał(a) 10:34, 27.06.2011:

  A jak bedzie w przypadku 2 instalacji spawalniczych wewnatrz budynku – gdzie nie ma odciagu emitora znad stanowiska? Jest wówczas emisja nie zorganizowana – wymaga wóczas zgłoszenia czy nie? Dodatkowo jak nalezałoby rozwazyc ta sytuacje , gdy w dachu budynku znajdowałby sie ogólny wentylator lub nie i tylko wentylacja grwaitacyjna?

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:50, 12.07.2011:

  Jeżeli w zakładzie w obu instalacjach spawalniczych nie będzie łącznie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze, to wymagane jest zgłoszenie tych instalacji w przypadku mechanicznej wentylacji ogólnej pomieszczeń albo odciągów stanowiskowych (mechanicznych lub grawitacyjnych). Natomiast nie jest wymagane zgłoszenie w przypadku grawitacyjnej wentylacji pomieszczenia. Zgłoszenie nie jest też wymagane przy braku zorganizowanej wentylacji pomieszczenia (mechanicznej albo grawitacyjnej), gdy emisja do środowiska następuje jedynie w sposób niezorganizowany poprzez np. okna i drzwi.

 10. 10 Stanisław napisał(a) 08:32, 31.07.2011:

  Z grubsza autor wie że dzwonią, tylko nie do końca wie gdzie dzwonią. Instalacja to nie tylko źródło (tu stanowisko spawalnicze, nie ważne ze stołem, czy bez) oraz miejsce emisji – komin, czy wyrzutnia. Instalacją w innym przypadku może być sam budynek, z którego powstaje emisja. Instalacje ustawowo zwolnione z uzyskania pozwolenia określa ustawa Prawo ochrony Środowiska. Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia zawiera stosowne rozporządzenie Ministra środowiska. Natomiast inne rozporządzenie MŚ określa rodzaje instalacji, których użytkowanie wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska.

 11. 11 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:03, 02.08.2011:

  Od 8.12.2003 r. „budynek” nie jest już „instalacją” w rozumieniu art. 3 POŚ, gdyż zamiast „obiekty budowlane” w definicji „instalacji” są „budowle”.
  Natomiast wg Prawa budowlanego „budowla” to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:53, 17.03.2012:

  Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (jest już uchwalona przez Sejm, ale jeszcze musi być rozpatrzona przez Senat) usuwa wszystkie przepisy zobowiązujące, aby w zgłoszeniu instalacji i we wniosku o pozwolenie podać “wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE”

 13. 13 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:15, 01.05.2012:

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – została ogłoszona w Dz. U. z 2012 r. poz. 460, m.in. uchyla art. 152 ust. 2 pkt 8 i ust. 2a, art. 208 ust. 2 pkt 4 i ust. 2c, art. 221 ust. 1 pkt 8 i ust. 1a POŚ oraz art. 58 USZE

 14. 14 Katarzyna Wojaczek napisał(a) 12:57, 07.05.2012:

  Ineresuje mnie gdzie znaleść, normy emisji gazów pochodzących ze spawania do jakich należy sie odnieść w zgłoszeniu instalacji w powyrzszym temacie?

 15. 15 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:58, 07.05.2012:

  Normy imisji substancji w powietrzu (poza terenem zakładu) określają 2 akty prawne:
  – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47/2008 r., poz. 281),
  – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87)

 16. 16 Kasia 22 napisał(a) 18:07, 06.07.2012:

  Jeżeli chcę zrobić wyciąg posiadający w sobie wentylator zasilany silnikiem elektrycznym znajdujący się koło maszyny a dokładnie mówiąc prasy który będzie wychodził na zewnątrz budynku to czy muszę wnosić o pozwolenie, czy też wystarczy zgłoszenie?
  Proszę o pomoc
  Dziękuje

 17. 17 Lucyna napisał(a) 07:37, 21.10.2016:

  A co w przypadku, gdy SM umiescila sobie warsztat remontowo-budowlany w piwnicach mojego budynku mieszakalnego, gdzie dosyc często wykonuje prace spawalnicze, slusalskie, lutowanie, przetrzymuje benzyne, kosiarki do trawy i wszystkie gazowe odpady tych robót ulatniają się na klatke schodową i do mieszkań? Są silne i wyczuwalne przez zmysł powonoienia. Czy SM powinna posiadać jakieś pozwolenia na takie działania? Czy może sobie bezkarnie truć tymi odpadami lokatorów? Nie sadzę nawet, aby stanowisko spawlnicze miało jakikolwiel wyciąg. Wg SanEpidu nie jest potrzebne, bo wszystkie trujace substancje ulatniają się w …procesie wietrzenia…


Skomentuj...