Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znowu można przenosić na inny podmiot

Od 20 lipca 2010 r. [2] przywrócono możliwość przenoszenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jaką kiedyś dawał art. 56b POŚ), poprzez dodanie art. 72a do UOOŚ:

Art. 72a. 1. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy UOOŚ (dział V i VI) oraz art. 155 k.p.a. z tym, że:

zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 87 (UOOŚ)

do zmian decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanych na podstawie przepisów POŚ stosuje się przepisy UOOŚ, w brzmieniu obowiązującym od 20.07.2010 r. (art. 8 ustawy [2])

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 UOOŚ z tym, że (art. 72 ust. 3, 4 i 4a UOOŚ):

złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna

złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem 4 lat, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (stanowisko to jest wymagane od 20.07.2010 r. i ma być w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie).

Od 20 lipca 2010 r. dla przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu [3] decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie Prawa budowlanego (art. 72 ust. 1a UOOŚ). Obecne przepisy jednak milczą:

 • czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma być dołączona do takiego zgłoszenia?
 • czy dołączenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do takiego zgłoszenia może być tylko w terminie 4 lat?
 • czy termin ten można przedłużyć do 6 lat i czy wówczas wymagane jest stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm. – art. 72, 72a, 87

[2] Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 119/2010 r., poz. 804 – art. 1, 8

[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dz. U. Nr 257/2004 r., poz. 2573, ze zm.

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – obecnie nieobowiązujący art. 46 ust. 4a, 4b i 4c, art. 56a i 56b

Joanna Wilczyńska (18.07.2010)
Nowości | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znowu można przenosić na inny podmiot”
 1. 1 Anka napisał(a) 11:10, 15.04.2013:

  Czy komuś z państwa zdarzył się przypadek przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (WYDANEJ NA PODSTAWIE POŚ), na podstawie art. 72 UOOŚ?

  Wg mnie brak jest do takiego działania wyraźnej podstawy prawnej.

  Przepisy przejściowe do ustawy zmieniającej UOOŚ stanowią wprawdzie, żę do ZMIAN decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanych na podstawie przepisów POŚ stosuje się przepisy UOOŚ, w brzmieniu obowiązującym od 20.07.2010 r. (art. 8 ustawy [2])

  Brak jest natomiast przepisu, który umożliwiałby PRZENIESIENIE decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (WYDANEJ NA PODSTAWIE POŚ) w oparciu o przepisy UOOŚ.


Skomentuj...