Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Prowadzisz działalność związaną z tworzywami sztucznymi? Niektórzy mają 3 miesiące na złożenie wniosku o wpis do rejestru BDO

Od 24 maja 2023 r. kolejne podmioty obowiązane są do wpisu na swój wniosek do rejestru BDO w związku z wdrożeniem do przepisów krajowych części dyrektywy tzw. SUP (w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko) przez ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

BDO to prowadzona w systemie teleinformatycznym Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. W ramach BDO do tej pory prowadzony był rejestr podmiotów:

 • wprowadzających produkty (opony, oleje i preparaty smarowe, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, niektóre pojazdy),
 • wprowadzających produkty w opakowaniach,
 • prowadzących jednostki handlu, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a UGOPAK,
 • gospodarujących odpadami.

Od 24 maja 2023 r. obowiązek wpisu do rejestru BDO na wniosek przedsiębiorcy został rozszerzony (dział II) i dotyczy:

 • (tabela 6) wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załącznikach nr 6–10 do UPROD;
 • (tabela 6) wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne;
 • (tabela 7) autoryzowanych przedstawicieli zagranicznego producenta, który wprowadza do obrotu w Polsce produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne;
 • (tabela 8) prowadzących jednostki handlu lub gastronomiczne, o których mowa w art. 3b ust. 1 UPROD, którzy będą od 2024 r. obowiązani do pobrania opłaty za kubki lub pojemniki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do UPROD ;
 • (tabela 8) pakujących i oferujących za pomocą urządzenia vendingowego (automatu sprzedającego) napoje lub żywność w kubkach lub pojemnikach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, o których mowa w art. 3b ust. 2 UPROD, którzy będą od 2024 r. obowiązani do pobrania opłaty za takie kubki lub pojemniki wymienione w załączniku nr 6 do UPROD;
 • (tabela 9) prowadzących portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków lub inne równoważne systemy zbierania.

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć poprzez BDO do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, a w przypadku braku siedziby albo miejsca zamieszkania na terytorium Polski – do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne oraz autoryzowani przedstawiciele przy wpisie do rejestru BDO są obowiązani wnieść opłatę rejestrową. W kolejnych latach muszą do końca lutego każdego roku wnieść opłatę roczną za dany rok (art. 57 UO2). Wysokość opłaty rejestrowej i rocznej wg rozporządzenia [6] wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców i 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy ci są też obowiązani do umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności w zakresie objętym wpisem do rejestru BDO (art. 9 UPROD, art. 63 UO2).

Jeżeli przedsiębiorca ma już numer rejestrowy w BDO, to w celu dodania nowej działalności objętej obowiązkiem rejestru składa wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza (art. 59 UO2). Nie musi wtedy uiszczać wymaganej opłaty rejestracyjnej, jeżeli już ją wniósł z tytułu innego obowiązku wpisania do rejestru BDO.

WAŻNE

Przedsiębiorcy objęci od 24 maja 2023 r. nowym wymaganiem są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy [1] tj. do 24 sierpnia 2023 r. Mogą oni prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania, pod warunkiem złożenia wniosku w tym terminie. Wynika to z art. 13 przepisów przejściowych ustawy [1]. Nie dotyczy to prowadzących portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków lub prowadzących inne równoważne systemy zbierania, bo oni powinni już być w rejestrze BDO jako gospodarujący odpadami.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (SUP – ang. Single Use Plastic)
[2] Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877)
[3] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD)
[4] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK)
[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

TEMATY POWIĄZANE

Nowe obowiązki dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
Milionowe kary za brak wpisu do rejestru BDO?
Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
Aktualizacja wpisu do rejestru BDO
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Joanna Wilczyńska (24.05.2023)
Temat dnia | 2 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 2

“Prowadzisz działalność związaną z tworzywami sztucznymi? Niektórzy mają 3 miesiące na złożenie wniosku o wpis do rejestru BDO”
 1. 1 Dorota napisał(a) 09:09, 16.06.2023:

  „Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć poprzez BDO do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, a w przypadku braku siedziby albo miejsca zamieszkania na terytorium Polski – do Marszałka Województwa Mazowieckiego.” – to dotyczy tylko wprowadzających do obrotu. Natomiast w przypadku jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego, jednostki gastronomicznej lub urządzenia vendingowego właściwym marszałkiem województwa jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce pobrania opłaty.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:44, 16.06.2023:

  Dorota (1), też tak myślałam, jednak art. 25 ustawy 'produktowej’ definiuje właściwego marszałka na potrzeby wyłącznie tej ustawy, a więc m.in. w zakresie opłat.
  Natomiast rejestr w BDO regulowany jest przez ustawę o odpadach, a tam art. 49 stanowi:
  ’3. Wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.’
  Natomiast wg art. 53 ustawy o odpadach:
  ’3. Przedsiębiorca zagraniczny wykonujący działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, składa wniosek o wpis do rejestru:
  1) za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania …, do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału – jeżeli ustanowił oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2) bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego – jeżeli nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.’

  Potwierdzeniem, że dotyczy to również handlu i gastronomi oraz urządzeń vendingowowych, jest art. 50 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o odpadach:
  ’Art. 50. 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:
  1) z zakresu ustawy 'produktowej’:
  e) przedsiębiorców, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2 tej ustawy,’


Skomentuj...