Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Dopuszczalna emisja w pozwoleniu

Pytanie: Firma złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza. Organ wydający decyzję proponuje, aby w decyzji wpisać wielkości emisji dla poszczególnych kotłów wyrażoną w mg/m3 jako wartości maksymalne z obliczeń.

Natomiast firma proponuje, aby w decyzji wpisać maksymalne dopuszczalne wartości wynikające z rozporządzenia dot. standardów emisyjnych. Bardzo proszę o interpretację – która wartość powinna być wpisana w wydawanej decyzji? [B.B.]

Odpowiedź: W decyzji (w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w pozwoleniu zintegrowanym) dla kotłów podlegających standardom emisyjnym [2] powinny być wpisane dopuszczalne wartości emisji w wysokości tych standardów. Jednak tak powinno być tylko wówczas, gdy z obliczeń rozprzestrzenia się substancji dla takich wartości emisji wynika, że poza terenem zakładu nie będzie przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu [3].

W innym przypadku dla takich kotłów w decyzji jako dopuszczalne emisje powinny być określone wartości mniejsze niż standardy emisyjne tj. w wysokości, która nie spowoduje przekroczeń poza zakładem dopuszczalnych poziomów czyli standardów jakości środowiska w zakresie powietrza.

Patrz art. 3 pkt 28 lit. a, pkt 33 i pkt 34 POŚ:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

28) poziomie substancji w powietrzu – rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni, przy czym:

a) poziom dopuszczalny – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza,

33) standardach emisyjnych – rozumie się przez to dopuszczalne wielkości emisji;

34) standardzie jakości środowiska – rozumie się przez to poziomy dopuszczalne substancji lub energii oraz pułap stężenia ekspozycji, które muszą być osiągnięte w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze;

oraz art. 141 ust. 1 i art. 144 ust. 1, 2 i 4 POŚ:

Art. 141. 1. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

Art. 144. 1. Eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

2. Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 3, powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.

4. Zastosowanie technologii spełniającej wymagania, o których mowa w art. 143, a także dotrzymanie standardów emisyjnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 oraz w przepisach odrębnych, nie zwalnia z obowiązku zachowania standardów jakości środowiska.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 poz. 845)

Tematy powiązane

Nowe standardy emisyjne
Standardy emisyjne przy wspólnym kominie
Standardy emisyjne – przepisy prawne
Kłopotliwa kompensacja, gdy przekroczone są standardy jakości powietrza

Joanna Wilczyńska (02.11.2021)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: ,Skomentuj...