Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Standardy emisyjne – przepisy prawne

Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych (art. 141 ust. 1 POŚ).  Przy czym dotrzymanie standardów emisyjnych, o których mowa w art. 145 POŚ oraz w przepisach odrębnych, nie zwalnia z obowiązku zachowania standardów jakości środowiska (art. 144 ust. 4 POŚ).

Definicja standardu emisyjnego wg art. 3 pkt 33 POŚ:

standard emisyjny – to dopuszczalna wielkości emisji

Definicja emisji wg art. 3 pkt 4 POŚ:

emisja – to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
– substancje,
– energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne

Na podstawie art. 145 POŚ mogą być określone w rozporządzeniu standardy emisyjne z instalacji w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wytwarzania odpadów lub emitowania hałasu. Jednak obecnie są określone w rozporządzeniu [2] jedynie standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza i dotyczą instalacji:

 • spalania paliw (źródła o nominalnej mocy cieplnej „brutto” od 1 MW – spalanie bez kontaktu w celu wytworzenia energii, ale standardy te nie dotyczą silników)
 • spalania i współspalania odpadów
 • do produkcji lub obróbki wyrobów azbestowych
 • do produkcji dwutlenku tytanu
 • w których używane są rozpuszczalniki organiczne (LZO), w tym szczególne wymagania są dla LZO klasyfikowanych jako R40, R45, R46, R49, R60, R61.

Standardy emisyjne określone obecnie w „przepisach odrębnych” dotyczą ścieków i są to:

 • dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi [3]
 • dopuszczalne masy substancji dla ścieków przemysłowych odprowadzanych z niektórych rodzajów produkcji [4].

Instalacja objęta standardami emisyjnymi podlega następującym przepisom POŚ:

 • nowo zbudowana lub przebudowana instalacja nie może być oddana do użytkowania, jeżeli nie dotrzymuje wynikających z mocy prawa standardów emisyjnych [2, 3, 4] (art. 76)
 • wymagane jest prowadzenie pomiarów wielkości emisji z mocy prawa wg rozporządzenia [3, 4, 5] oraz przedkładania wyników z mocy prawa wg rozporządzenia [6]
 • jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych [2, 3, 4], to z urzędu może być wydana decyzja zobowiązująca do dodatkowych pomiarów i przedkładania wyników (art. 150)
 • jeżeli instalacja wymaga pozwolenia (bo nie spełnia warunków zwolnienia [7], albo wymaga pozwolenia zintegrowanego [9]), a eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych [2], to organ ochrony środowiska odmówi wydania pozwolenia (art. 186 pkt 2)
 • we wniosku o pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza należy podać wielkości emisji w kg/h oraz w Mg/rok, a także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy [2] (art. 221 ust. 2 pkt 1)
 • w pozwoleniu ustala się rodzaje i ilość gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza wyrażone w Mg/rok dla całej instalacji oraz w jednostkach, w jakich wyrażone są standardy emisyjne [2] dla instalacji albo procesu technologicznego lub operacji technicznej; nie określa się dla tej instalacji, procesu lub operacji innych rodzajów gazów lub pyłów niż objęte standardami [2] i w pozwoleniu wskazuje się na odstąpienie od określania warunków emisji dla pozostałych gazów lub pyłów; nie stosuje się przepisu dotyczącego 10 % D1 (art. 224 ust. 2, 3a, 4)
 • jeżeli instalacja nowo zbudowana lub zmieniona w sposób istotny nie wymaga pozwolenia [7] ani pozwolenia zintegrowanego [9], ale wymaga zgłoszenia [8], to organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia do 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wniesie sprzeciw w drodze decyzji, jeżeli eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych [2] (art. 152 ust. 4a)
 • przewidziana jest grzywna za przekraczanie standardów emisyjnych [2] dla prowadzącego instalację niewymagającą pozwolenia (art. 339 ust. 1)
 • w odniesieniu do nowo zbudowanej lub przebudowanej instalacji związanej z przedsięwzięciem zaliczonym do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [10] WIOŚ wstrzyma, w drodze decyzji (art. 365 ust. 2):

– oddanie do użytkowania instalacji przekraczającej standardy emisyjne [2, 3, 4]
– użytkowanie w przypadku stwierdzenia niedotrzymywania standardów emisyjnych [2, 3, 4] w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu
– użytkowanie, jeżeli w ciągu 5 lat od oddania do użytkowania zostanie ujawnione, iż przy oddawaniu do użytkowania nie zostały dotrzymane standardy emisyjne [2, 3, 4] i nie są one nadal spełnione, a inwestor nie dopełnił obowiązku poinformowania WIOŚ o fakcie oddawania instalacji do eksploatacji.

Ponadto pozwolenie można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania:

 • jeżeli eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem przepisów [2] – w przypadku pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza i pozwolenia zintegrowanego (art. 195 ust. 1 pkt 1 POŚ)
 • jeżeli nastąpiła zmiana przepisów [3, 4] – w przypadku pozwolenia wodnoprawnego dla wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi (art. 136 ust. 1 pkt 6 PW).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 76, 141, 144, 145, 147, 149, 150, 152, 169, 171, 186, 195, 201, 220, 221, 222, 224, 339, 365
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 260/2005 r., poz. 2181, ze zm.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz. U. Nr 137/2006 r., poz. 984, ze zm.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych – Dz. U. Nr 180/2004 r., poz. 1867
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. Nr 206/2008 r., poz. 1291
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji – Dz. U. Nr 215/2008 r., poz. 1366
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881 (obowiązuje od 2011 r.)
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880 (obowiązuje od 2011 r.)
[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz. U. Nr 122/2002 r., poz. 1055
[10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[11] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. Nr 239/2005 r., poz. 2019, ze zm. – art. 38, 42, 45, 46, 122, 136, 192

Tematy powiązane

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Wymierzanie kar za emisję do powietrza (na podstawie pomiarów ciągłych) będzie teraz regulowane rozporządzeniem
LZO – w farbach i lakierach do malowania budynków oraz preparatach do odnawiania pojazdów
Standardy emisyjne – nowe rozporządzenie

Joanna Wilczyńska (28.11.2010)
Temat dnia | 5 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarzy 5

“Standardy emisyjne – przepisy prawne”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:46, 11.05.2011:

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – zostało ogłoszone 10.05.2011 r. w Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 25.05.2011 r., z wyjątkiem § 33 ust. 5 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:56, 16.11.2014:

  Od 22.11.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1546 + sprostowanie do LZO – Dz. U. z 2014 r. poz. 1631

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:08, 17.07.2018:

  Od 14.04.2018 r. obowiązuje:
  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 680)

 4. 4 Czesław napisał(a) 16:12, 16.03.2020:

  Od 1.10.2019r. obowiązuje tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2019r. poz. 1806)- opublikowane w Dz.U. z 23.09.2020r.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 00:08, 17.03.2020:

  Czesław (4), właściwie to powinno być tak:
  Od 23.09.2019 r. obowiązuje tekst jednolity rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 1806


Skomentuj...