Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nowe standardy emisyjne

Pytanie: Na terenie zakładu mamy 3 kotłownie o mocy: 1,44 MW na węgiel (posiada zgłoszenie), 0,27 MW na olej opałowy, 0,03 MW na olej opałowy. Czy powinnam zrobić nowe zgłoszenie, w którym ujęłabym wszystkie kotłownie, gdyż tak jak wyczytałam na Pani blogu, sumuje się moc cieplną instalacji położonych na tym samym terenie, czy wystarczy zgłoszenie tylko tej powyżej 1,44 MW? Dodatkowo planowana jest modernizacja tej kotłowni na węgiel kamienny o mocy 1,44 MW, czy powinnam również zgłosić fakt rozpoczęcia jej modernizacji? Kotłownia ta nie będzie już na węgiel tylko na olej opałowy. Czyli i tak muszę zgłosić modernizację tej kotłowni do urzędu 30 dni przed planowanym rozpoczęciem eksploatacji tej kotłowni?

Odpowiedź: Tak, zgłoszone powinny być wszystkie kotłownie, bo moce się sumuje na terenie zakładu. Dla modernizowanej kotłowni węglowej trzeba by przedłożyć informacje o zmianie w zakresie dotychczas przekazanych danych, a jeżeli modernizacja miałaby charakter istotnej zmiany, to trzeba by dla tej kotłowni dokonać ponownego zgłoszenia co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem jej eksploatacji po modernizacji. Przy czym przez „istotną zmianę” wg art. 6 POŚ rozumie się „taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko”. Jednak jeżeli zamiast kotła węglowego będzie kocioł olejowy, to chociaż będzie to w ramach tzw. potocznie „modernizacji” kotłowni, to wg mnie będzie to nowa instalacja (nowe źródło). Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej (lub zmienionej w sposób istotny) można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. W praktyce oznacza to, że zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem eksploatacji. Natomiast dla likwidowanego kotła węglowego należy przedłożyć informację o zakończeniu eksploatacji instalacji w terminie 14 od dnia zakończenia eksploatacji instalacji (art. 152 ust. 7 POŚ).

Dla nowego kotła, jeżeli będzie podobnej mocy co likwidowany węglowy (nominalna moc cieplna w paliwie co najmniej 1 MW), trzeba ponadto podać dane, o których mowa w art. 152 ust. 2a i jak trzeba – ust. 2b, bo będzie to tzw. źródło MCP (1-50 MW) .

Jednak jeżeli nowy kocioł olejowy zostanie oddany do użytkowania przed 20.12.2018 r., to nie będzie to „nowe” źródło spalania spalania paliw lecz „istniejące” średnie źródło w rozumieniu nowych standardów emisyjnych obowiązujących od 14 kwietnia 2018 r. (§ 4 ust. 1 pkt 7 lit b rozporządzenia [2]). Ten kocioł olejowy będzie musiał dotrzymywać standardy emisyjne określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia [2], zaostrzone dla dwutlenku siarki od 2030 r. (zgodnie z dyrektywą MCP, która została wdrożona do nowego rozporządzenia ze standardami) :

  • standard emisyjny dwutlenku siarki: 850 mg/m3u, od 1.01.2030 r. – 350 mg/m3u
  • standard emisyjny tlenków azotu: 400 mg/m3u
  • standard emisyjny pyłu: 50 mg/m3u

Dla tego kotła organ z urzędu wyda decyzję z art. 154 ust. 1a POŚ, ale w związku z tym, że będzie to istniejące średnie źródło (MCP) o mocy (w paliwie) 1–5 MW, to ma czas do jej wydania do 31.12.2029 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 680)

Tematy powiązane

MCP – średnie źródła spalania paliw
Zgłoszenie kotłowni położonych na terenie jednego zakładu
Zgłoszenie instalacji energetycznych
Instalacja energetyczna czy inna

Joanna Wilczyńska (14.04.2018)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Nowe standardy emisyjne”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:17, 21.04.2024:

    Od 6.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860)


Skomentuj...