Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Ogrody działkowe nie są zwolnione z opłaty za usługi wodne

Pytanie: Mam pytanie odnośnie opłat za usługi wodne. Czy od dnia 1.01.2018 r. rodzinne ogrody działkowe będą ponosić opłaty za usługi wodne? Do tej pory ROD, na podstawie POŚ, były zwolnione z opłat za pobór wód. [R]

Odpowiedź: Tak, od 2018 r. rodzinne ogrody działkowe (ROD) będą musiały płacić za pobór wody ze środowiska. Opłata ta nazywa się opłatą za usługi wodne i wymagana jest na podstawie art. 268 ust. 1 pkt 1 nowego Prawa wodnego [1]:

Art. 268. 1. Opłaty za usługi wodne uiszcza się za:
1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych

Wysokość opłat za usługi wodne ustalają zarządy zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z uwzględnieniem stawek określonych w rozporządzeniu [2] i przekazują podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Opłata ta składa się w większości przypadków z opłaty stałej (wpłacanej kwartalnie) i kwartalnej opłaty zmiennej. Podmiot powinien wnieść tę opłatę na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu tę informację.

Jeż podmiot nie zgadza się z informacją dotyczącą wysokości opłaty za usługę wodną, to może złożyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania tej informacji, ale złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty (art. 273 PW2).

Ponadto, jeżeli pobór wód podziemnych lub powierzchniowych będzie bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, to Wody Polskie ustalą opłatę podwyższoną w wysokości 500% opłaty zmiennej za usługi wodne, którą trzeba uiścić w danym kwartale niezależnie od opłaty zmiennej (art. 280, 281 PW2).

Uwaga. Za pobór wody powierzchniowej i podziemnej w okresie do końca 2017 r. wymagana była wg POŚ roczna opłata za korzystanie ze środowiska, którą należało wnieść na rachunek urzędu marszałkowskiego do 31 marca (ostatni raz do 31 marca 2018 r.) i w tym też terminie trzeba było przekazać marszałkowi województwa wykaz opłatowy z wyliczoną przez podmiot opłatą. Do końca 2017 r. obowiązywały też zwolnienia z art. 294 POŚ, w tym w pkt 5a dotyczące ROD:

Art. 294. Zwolniony z opłat jest pobór wody:
1) dokonywany na potrzeby przerzutów wody;
2) na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości wody, co najmniej nie gorszej jakości;
3) powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej w części odpowiadającej
ilości tej wody odprowadzanej do odbiornika, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzanie wód chłodniczych
i wód pochodzących z obiegów chłodzących są zgodne z pozwoleniem;
4) na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących energię wody podziemnej, pod warunkiem
zwrotu do wód podziemnych takiej samej ilości wody co najmniej nie gorszej jakości;
4a) na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strzałowych do badań sejsmicznych przy użyciu płuczki wodnej;
5) na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzenie
wykorzystanej wody jest zgodne z pozwoleniem;
5a) na potrzeby nawadniania gruntów rodzinnych ogrodów działkowych;
6) na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych;
7) pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych.

Zwolnienia te nie zostały jednak przeniesione do przepisów opłatowych w PW2, a więc od 2018 r. za pobór wody podziemnej lub powierzchniowej na potrzeby nawadniania gruntów rodzinnych ogrodów działkowych trzeba będzie ponosić opłatę za usługi wodne na podstawie przepisów PW2, a informację o jej wysokości przekażą dla ROD zarządy zlewni PGW Wody Polskie. Tak więc opłata ta powinna być uwzględniona w opłacie ogrodowej ponoszonej przez działkowicza zgodnie z art. 33-34 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych [4]:

Art. 33. 1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego.
2. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:
1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.
3. Raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca, stowarzyszenie ogrodowe przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok.
4. Informacja, o której mowa w ust. 3, zawiera wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje określone w ust. 2. Informacja jest udostępniana w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią.
Art. 34. 1. O zmianie wysokości opłat ogrodowych stowarzyszenie ogrodowe jest obowiązane zawiadomić działkowców, w sposób określony w statucie, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin.
2. W terminie 2 miesięcy od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, działkowiec może zakwestionować podwyżkę opłat ogrodowych, wytaczając powództwo o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna lecz w innej wysokości.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, działkowiec jest obowiązany uiszczać opłaty ogrodowe w dotychczasowej wysokości do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (PW2) (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.) – art. 267-314, 533
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. poz. 2502)
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) – art. 294 pkt 5a
[4] Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176)

Tematy powiązane

Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 06.02.2018 r. w sprawie zmiany przepisów prawa wodnego
Nowe Prawo wodne a zakłady pracy chronionej
Nowe Prawo wodne – spis treści
Zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska

Joanna Wilczyńska (13.03.2018)
Nowości | 3 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 3

“Ogrody działkowe nie są zwolnione z opłaty za usługi wodne”
 1. 1 Józef napisał(a) 14:14, 11.06.2019:

  proszę ustosunkować się do treści art.270 ust 2 „prawa wodnego i odpowiedzi Min.GM i Ż udzielonej w czerwcu stowarzyszeniu plantatorów pomidorów…..

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:34, 12.06.2019:

  Józef (1), nie znam tej odpowiedzi MGMiŻŚ dla stowarzyszenia plantatorów pomidorów.
  Projekt zmienia art. 270 Prawa wodnego dodając:
  ,,2a. Opłaty stałej nie ponosi się za pobór wód do celów ochrony przyrody w lasach lub ochrony przeciwpożarowej lasu”,
  a więc dla pomidorów pozostaje interpretacja obecnej wersji ust. 2:
  „2. Opłaty stałej nie ponosi się za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz do celów elektrowni wodnych.”

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:51, 21.07.2019:

  Józef (1), wygląda na to, że nakłamałam (?) w powyższym artykule o ROD (rodzinnych ogrodach działkowych), bo one działają jako stowarzyszenia, a więc tak jak i stowarzyszenia plantatorów pomidorów, a te nie są wymienione w art. 35 ust. 1 i 2 PW2:
  „Art. 35. 1. Usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód.
  2. Gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą zapewnia się dostęp do usług wodnych na zasadach określonych w przepisach ustawy.”


Skomentuj...