Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sprzedawca/pośrednik w obrocie odpadami złomu

Pytanie: Chciałbym nie inwestując w plac itd. itp. handlować złomem, kilka firm na początek i bezpośrednio do skupu, który najlepiej zapłaci, z czego moje pytania [K]:

 1. Czy pośrednik w obrocie odpadami bądź sprzedawca odpadów nieposiadający pozwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpadów, a posiadający jedynie wpis w BDO w zakresie sprzedaży/pośrednictwa mogą widnieć na karcie przekazania odpadów jako „posiadacz przejmujący odpad”?
 2. Czy w sytuacji kiedy sprzedawca/pośrednik odbierze od przekazującego odpady i przetransportuje je bezpośrednio do miejsca przetwarzania odpadów (bez momentu zbierania, na które wymagana jest pozwolenie, którego sprzedawca/pośrednik nie posiada) może podpisać się na KPO w miejscu posiadacza odpadów, który przejmuje odpad?
 3. Czy jako posiadacz odpadów powinien podpisać się podmiot, do którego odpad został dostarczony w celu przetworzenia?
 4. Czy można wejść w fizyczne posiadanie odpadów (transportowanie bez zbierania) nie będąc jednocześnie posiadaczem odpadów?
 5. Czy aby transportujący odpady nie ujawniał podmiotowi przekazującemu odpad odbiorcy odpadów jedynym rozwiązaniem jest, aby transportujący posiadał pozwolenie na zbieranie odpadów?
 6. Czy w takim wypadku transportujący może wskazać na KPO siebie jako posiadacza odpadów, któremu należy przekazać odpad, a odpady zawieźć na inny adres do punktu przetwarzania odpadów?

Odpowiedź: Na początek dla porządku – wg art. 41 UO2 wymagane jest nie „pozwolenie” lecz „zezwolenie” na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów przez posiadacza złomu. W art. 42 UO2 jest wymienione, co powinien zawierać wniosek o wydanie takiego zezwolenia i jakie są wymagane załączniki. Oprócz tego w przypadku planowanego zbierania/przetwarzania albo zmienianego do wniosku należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. potocznie „decyzja środowiskowa”), która jest wymagana na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 21 UOOŚ w związku z § 3 ust. 1 pkt 82 (przetwarzanie) lub pkt 83 lit. a (zbieranie) rozporządzenia [7].

Ponadto sprzedawca złomu lub pośrednik obejmujący te odpady fizycznie w posiadanie powinien pamiętać o tym, że m.in.:

 • prowadzący punkt zbierania złomu jest obowiązany wg art. 102 UO2 wypełnić formularz przyjęcia odpadów metali (oprócz opakowań po produktach żywnościowych) w dwóch egzemplarzach wg wzoru z rozporządzenia [3] przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami; formularze trzeba przechowywać 5 lat i okazywać na żądanie organów kontrolujących, Policji, straży miejskiej i służb ochrony kolei
 • dla miejsc magazynowania złomu wymagany jest wg art. 25 UO2 monitoring wizyjny spełniający wymagania rozporządzenia [4]
 • przy zbieraniu lub przetwarzaniu złomu należy przestrzegać warunki BHP określone w rozporządzeniu [5]
 • po uzyskaniu zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wpis do rejestru BDO będzie wg art. 51 UO2 z urzędu
 • wymagane jest wg art. 66 UO2 prowadzenie ewidencji odpadów (KPO, KEO) poprzez BDO i składanie wg art. 75 UO2 rocznych sprawozdań do 15 marca poprzez BDO.

Natomiast sprzedawca złomu lub pośrednik nieobejmujący te odpady fizycznie w posiadanie powinien pamiętać o tym, że m.in.:

 • musi dokonać wpisu do rejestru BDO wg art. 50 UO2 na swój wniosek
 • wymagane jest wg art. 66 ust. 3 i art. 67 ust. 1 pkt 2 UO2 prowadzenie ewidencji poprzez BDO tylko za pomocą karty ewidencji odpadów niebezpiecznych oraz składanie wg art. 75 UO2 rocznych sprawozdań do 15 marca poprzez BDO; czyli jeżeli złom nie będzie klasyfikowany jako niebezpieczny, to ewidencja i sprawozdanie nie są wymagane.

Wracając do pytań związanych z zachowaniem tajemnicy handlowej w przypadku sprzedaży/pośredniczenia w obrocie odpadami złomu (ale również innymi odpadami), to obecnie moim zdaniem (w niektórych przypadkach odmiennym od interpretacji innych osób):

Ad 1. Tak. Sprzedawca odpadów bądź pośrednik w obrocie odpadami nieposiadający zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpadów, a posiadający jedynie wpis w rejestrze BDO (Dział VIII. Sprzedawca odpadów; Dział IX. Pośrednik w obrocie odpadami) moim zdaniem (odmiennym od interpretacji innych) może widnieć w karcie przekazania odpadów (KPO) jako „posiadacz przejmujący odpad”. Wynika to z art. 27 ust. 2 pkt 3 UO2, który stanowi:

2. Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:
1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
2) koncesję …, lub
3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5
– chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Ad 2. Nie. W sytuacji kiedy sprzedawca/pośrednik odbierze odpady od przekazującego i przetransportuje je bezpośrednio do miejsca przetwarzania odpadów (bez momentu zbierania, na które wymagane jest zezwolenie, którego sprzedawca/pośrednik nie posiada) nie może podpisać się w KPO w miejscu posiadacza odpadów, który przejmuje odpad.
W takim przypadku podpisuje się on w KPO tylko jako transportujący, ale musi być wpisany rejestrze BDO (Dział VII. Transportujący odpady).

Ad 3. Tak. W powyższym przypadku (ad 2) jako posiadacz odpadów „przejmujący odpady” powinien podpisać się w KPO podmiot, do którego odpad został dostarczony w celu przetworzenia.

Ad 4. Nie. Nie można wejść w fizyczne posiadanie odpadów w przypadku transportowania (bez zbierania bądź przetwarzania odpadów) nie będąc jednocześnie ich posiadaczem, gdyż UO2 (inaczej niż poprzednia ustawa) nie wyłącza transportującego z definicji „posiadacza odpadów”.

Ad 5. Tak. Aby transportujący odpady nie ujawniał podmiotowi przekazującemu odpady, kto jest ich docelowym odbiorcą, jedynym rozwiązaniem jest, aby w KPO transportujący widniał jednocześnie jako przejmujący te odpady, który posiada zezwolenie na ich zbieranie lub moim zdaniem (odmiennym od interpretacji innych) wpis do rejestru BDO jako sprzedający/pośrednik.
Taki podmiot dopiero w kolejnej KPO dla tych odpadów wpisze docelowego odbiorcę jako przejmującego odpady.

Ad 6. Nie. Transportujący nie może wskazać na KPO siebie jako posiadacza odpadów, któremu należy przekazać odpad, a odpady zawieźć na inny adres do punktu przetwarzania odpadów, bo transportujący nie wystawia KPO.
Taki „manewr” moim zdaniem teoretycznie jest możliwy, jeżeli transportujący będzie miał 2 karty przekazania odpadów:
– KPO (1), w której podmiot (1) przekazujący odpady wskaże podmiot (2) jako transportującego i równocześnie jako przejmującego odpady. Jednak w KPO (1) nie powinno być moim zdaniem wypełnione miejsce prowadzenia działalności przez podmiot (2) przejmujący odpady ze względu na brak zbierania odpadów przez ten podmiot, ale tego pewnie nie przyjmie system BDO;
– KPO (2), w której podmiot (2) wskaże siebie jako przekazującego i transportującego odpady, a jako przejmującego docelowego odbiorcę wskaże podmiot (3). Jednak w KPO (3) nie powinno być moim zdaniem wypełnione miejsce prowadzenia działalności przez podmiot (2) przekazujący odpady ze względu na brak zbierania odpadów przez ten podmiot, ale tego pewnie nie przyjmie system BDO.
Pozostaje jednak kwestia kontroli w czasie transportu odpadów – trasa powinna uwzględnić wskazane w KPO (1) i KPO (2) adresy podmiotu (1), podmiotu (2 ) i podmiotu (3).
W takim przypadku, gdy odpady będą przewiezione bez tymczasowego magazynowania (bez zbierania) przez podmiot (2), to moim zdaniem nie jest zasadne, aby musiał on dla tych odpadów zakładać kartę ewidencji odpadów (KEO) i uwzględniać je w rocznym sprawozdaniu o zbieranych odpadach. Tym samym paradoksalnie zbędne jest zezwolenie na zbieranie odpadów przez podmiot (2) …

Uwaga. Pojęcie „posiadacz odpadów” nie jest równoznaczne z „właściciel odpadów”.
„Sprzedawca odpadów” jest „właścicielem odpadów”, choć nie musi ich przejmować fizycznie (tj. nie musi być „posiadaczem odpadów”) i sprzedaje je podmiotowi, który przejmie te odpady.
„Pośrednik w obrocie odpadami” nie jest „właścicielem odpadów” (nawet gdy jest „posiadaczem odpadów”), a jedynie kojarzy np. wytwórcę odpadów z podmiotem przejmującym odpady.

Przepisy dotyczące sprzedawcy/pośrednika nie są jasne i dlatego są różnie interpretowane, z czym trzeba się liczyć przy kontroli.

Zagadnienie to m.in. poruszane było na posiedzeniach Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP:
8.02.2021 r.
15.02.2021 r.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. U. poz. 1607)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. poz. 1755)
[5] Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali (Dz. U. poz. 2240)
[6] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839)

TEMATY POWIĄZANE

Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO
Ewidencja odpadów w BDO
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w BDO na wniosek

Joanna Wilczyńska (10.02.2021)
Pytania i odpowiedzi | 6 komentarzy »
Tagi: , , , , , , ,


komentarzy 6

“Sprzedawca/pośrednik w obrocie odpadami złomu”
 1. 1 Jolanta napisał(a) 15:03, 26.02.2021:

  Sprzedawca/pośrednik w obrocie odpadami musi sporządzać kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych, a niedługo także i innych niż niebezpieczne.

 2. 2 Bart napisał(a) 20:49, 04.08.2021:

  Dziękuję za ten wpis! :)

 3. 3 Andrzej napisał(a) 08:03, 02.02.2022:

  Czy jako sprzedawca odpadów muszę prowadzić kartę ewidencji odpadów innych niż niebezpieczne i czy muszę składać sprawozdanie roczne? Mówimy tu cały czas o odpadach innych niż niebezpieczne.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:37, 02.02.2022:

  Andrzej (3), jeżeli jesteś sprzedawcą odpadów innych niż niebezpieczne, to nie musisz prowadzić ich ewidencji i składać sprawozdania, gdy tych odpadów nie przejmujesz fizycznie.

 5. 5 Grzegorz napisał(a) 15:28, 03.05.2023:

  Pani Joanno miałem koncesie na skup złomu z ministerstwa ale to było 25 lat temu teraz chciałbym być pośrednikiem w sprzedaży złomu a dokładnie podpisać umowę z firmą ukraińską która ma zezwolenia ukraińskie na sprzedaż w Polsce przez moją firmę jedno osobowej której jestem właścicielem transport będzie po mojej albo po ukraińskiej stronie jeszcze nie wiem co będzie lepsze .Jakie muszę mieć papiery by nie mieć problemów.PS firma na dzień dzisiejszy zajmuje się budowlanką .Pozdrawiam i czekam na odpowiec Grzegorz

 6. 6 Bianka napisał(a) 10:15, 26.03.2024:

  Witam,
  Podpinam się do tematu sprzed kilku miesięcy, a wcześniej sprzeda lat. Mam pytanie odnoście karty w BDO.
  Przypadek:
  Firma produkcyjna przekazuje JDG odpad aluminium. JDG korzysta z usług przewoźnika, który posiada zezwolenie na transport odpadów, jednak sama jest tylko pośrednikiem nie posiadający zezwolenia (oczekuje na wydanie decyzji). JDG nie chce ujawnić sprzedającemu ani koncowemu odbiorcy, dokąd/ skąd pochodzi odpad.
  Wytworca odpadu robi wpis do BDO, wpisując dane pośrednika, tutaj JDG, a czy pośrednik później wystawia nową kartę do końcowego odbiorcy? Jak to działa?


Skomentuj...