Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady popiołowe-żużlowe do utwardzenia drogi

Pytanie: Proszę o informację, w jakiej ilości dziennej/rocznej może przedsiębiorca zakupić odpad 10 01 80 w celu utwardzenia drogi?

Nie będzie on magazynowany, tylko bezpośrednio z miejsca zakupu przewożony na teren do utwardzenia. Czy taki odpad można zakupić i bezpośrednio jechać utwardzać drogę?
W jaki sposób rozumieć oznaczenie ex, skoro w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów kod
10 01 80 to „Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych”, natomiast w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami jest ex 10 01 80 – „Stałe odpady w postaci mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych”.
Czy są jakieś ilościowe obwarowania/normy, ile takiego odpadu można przetworzyć?
Czy w sytuacji kiedy zakupujemy taki odpad i musimy sobie go przewieźć w miejsce docelowe, to musimy mieć pozwolenie na przewóz od Starosty czy Marszałka Województwa, czy może to w BDO  należy jakoś uwzględnić? [A.M]

Odpowiedź: Przedsiębiorca, który chce wykorzystać (tj. przetworzyć) odpady, musi mieć (poza wyjątkami określonymi w art. 45 UO2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

We wniosku o zezwolenie (art. 42 ust. 2 UO2) podać trzeba m.in. rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do przetworzenia. Przepisy nie ograniczają ilości, a więc w zezwoleniu na przetwarzanie powinna być taka dopuszczalna ilość, jaka będzie określona we wniosku.

Przetwarzanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami wg art. 30 UO2 może być prowadzone m.in. zgodnie z rozporządzeniem [3]. W przypadku wykorzystywania odpadów do utwardzania drogi, zgodnie z lp. 2 tabeli w załączniku do tego rozporządzenia, nie można stosować całego rodzaju odpadu o kodzie 10 01 80 w rodzaju opisanym w katalogu odpadów [2], ale zgodnie z objaśnieniem pod tą tabelą tylko odpady o takim kodzie, które są stałe. Dlatego we wniosku o zezwolenie trzeba podać: ex 10 01 80 „Stałe odpady w postaci mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych”.

Ponadto w lp. 2 załącznika do rozporządzenia [3] zostały określone następujące warunki odzysku R5 z wykorzystaniem ww. odpadów:

Utwardzanie powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny na podstawie zgłoszenia dokonanego w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z tym że utwardzanie to powinno być prowadzone w sposób uniemożliwiający pylenie oraz nie powinno zakłócać stanu wody na gruncie zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Planowane działania nie spowodują bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Natomiast rodzaje i ilości odpadów możliwe do wykorzystania, gdy nie jest wymagane zezwolenie, zostały określone w rozporządzeniu [4], ale jednak to nie dotyczy przedsiębiorcy.

Na transport odpadów wytworzonych przez kogoś innego trzeba mieć wpis w BDO w dziale VII – trzeba mieć wpisany konkretny kod odpadów, czyli w tym przypadku 10 01 80.

Gdyby odpady po przywiezieniu były tymczasowo magazynowane w innym miejscu niż docelowe ich wykorzystanie, to dodatkowo wymagane byłoby zezwolenie na zbieranie odpadów w takim miejscu.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. poz. 796)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)

TEMATY POWIĄZANE

Rejestr w BDO na wniosek
Odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami

Joanna Wilczyńska (21.03.2021)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...