Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Świetlówki oddane do sklepu

Pytanie: Warsztat przekazuje zużyte lampy fluorescencyjne zawierajace rtęć do punktu handlowego, w którym zakupuje nowe lampy. W jaki sposób zgodny z przepisami powinno się dokumentować tego typu przekazywanie odpadu? czytaj więcej »

25.03.2012

Spójność opłat z PRTR

Pytanie: Czy dane stanowiące podstawę do wnoszenia opłat do organu ochrony środowiska powinny być spójne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu PRTR? czytaj więcej »

22.03.2012

PPK – Przejściowy Plan Krajowy

Pytanie: Posiadamy obiekt energetycznego spalania powyżej 50 MW. W związku z tym mam pytanie w kwestii derogacji dotyczącej Przejściowego Planu Krajowego zawartego w dyrektywie IED. Jakie kryteria i warunki musimy spełnić aby można było skorzystać z tej derogacji? czytaj więcej »

21.03.2012

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Pytanie: Jak należy rozumieć art. 17 ust. 1 ustawy o odpadach: „Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie”. Czy limit ten dotyczy sumy wszystkich odpadów niebezpiecznych wytworzonych przez dany podmiot? Czy należy go rozpatrywać oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu niebezpiecznego? Przewidujemy, że będzie ich max 150 kg. czytaj więcej »

21.03.2012

Komunalne osady ściekowe

Pytanie: Czy na rolnicze wykorzystanie przez rolnika osadów z zakładowej oczyszczalni o kodzie 02.02.04 o składzie odpowiadającym odpadom komunalnym potrzebne jest pozwolenie na odzysk? czytaj więcej »

19.03.2012

Sprawozdanie PRTR do KRUiTZ

Do 31 marca należy przekazać do WIOŚ roczne sprawozdanie PRTR do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (KRUiTZ). czytaj więcej »

11.03.2012

CO2 – będzie nowa ustawa

Projekt (z 7.03.2012 r.) założeń projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych został przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.  czytaj więcej »

10.03.2012

Pomiary ścieków

Pytanie: Prowadzę oczyszczalnię ścieków o RLM w przedziale 2000-14999. W 2011 roku wykonaliśmy badania 4 próbek ścieków, które nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w decyzji pozwolenie wodnoprawne. Od lutego 2012r. posiadamy nowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ściekow do wód.
Czy w 2012r. roku mamy obowiązek wykonania badań 12 czy 4 próbek ścieków? czytaj więcej »

08.03.2012

Tartak jako przedsięwzięcie

Pytanie: Czy konstrukcja wsporcza w postaci pięciu słupów stalowych na fundamencie 0,35 m2 pod rurociąg podciśnieniowy do transportu trocin o długości ok. 80 m w istniejącym tartaku wymaga uzyskania decyzji środowiskowej? Nie posiadamy instalacji do impregnacji, zajmujemy się przetarciem drewna, jego suszeniem a następnie jego przerobem na wielopiłach, strugarkach itp. Nadmieniam iż tartak posiada zdolność produkcyjną poniżej 10 000 m3 w skali roku. czytaj więcej »

06.03.2012

Sumowanie mocy na terenie zakładu

Pytanie: Proszę o interpretację objaśnienia 1) do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881 z dnia 20 lipca 2010r.). A mianowicie moje przedsiębiorstwo eksploatuje w obrębie jednego miasta kilka osiedlowych kotłowni, opalanych węglem kamiennym i gazem ziemnym. Czy w związku z tym każdą z kotłowni można traktować jako osobną instalację – wtedy moc nominalna każdej z kotłowni jest niższa niż 5 MW i zgodnie z przepisami podlega zgłoszeniu, czy też z uwagi na to, iż właścicielem kotłowni jest jeden podmiot należy zsumować moc wszystkich kotłowni i ubiegać sie o pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza? czytaj więcej »

04.03.2012