Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Komunalne osady ściekowe

Pytanie: Czy na rolnicze wykorzystanie przez rolnika osadów z zakładowej oczyszczalni o kodzie 02.02.04 o składzie odpowiadającym odpadom komunalnym potrzebne jest pozwolenie na odzysk? [T.K.]

Odpowiedź: Pewnie chodziło o to, czy wymagane jest zezwolenie na odzysk osadów ściekowych, o składzie podobnym do komunalnych osadów ściekowych, w przypadku ich stosowania w rolnictwie?

Nie jest wymagane zezwolenie na odzysk osadów ściekowych przez ich rolnicze wykorzystanie, jeżeli osady ściekowe z zakładowej oczyszczalni ścieków pochodzą ze ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych, gdyż można je zakwalifikować jako komunalne osady ściekowe, bo wg definicji z art. 3 ust. 3 pkt 2 UO:

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
2) komunalnych osadach ściekowych – rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych

W momencie zmiany kwalifikacji z kodu „02 02 04 – Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków” na kod: „19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe” będą miały do takich osadów zastosowanie przepisy art. 43 UO, m.in.:

„Art. 43. 1. Odzysk komunalnych osadów ściekowych polegający na ich stosowaniu:
1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
(…)
4) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
5) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
powinien się odbywać z zachowaniem warunków określonych w ust. 1a–7.

1a. Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane właścicielowi, dzierżawcy lub innej osobie władającej nieruchomością, na której mają być stosowane, wyłącznie przez wytwórcę tych osadów.

1b. Odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie komunalnych osadów ściekowych do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 lub 5, spoczywa na wytwórcy tych osadów.

2. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli są ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania,
w szczególności przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obniża podatność komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie i eliminuje zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi.

2a. Zakazuje się nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszania.

3. Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których mają one być stosowane, powinny być poddane badaniom przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych.

4. Wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany do przekazywania właścicielowi, dzierżawcy lub innej osobie władającej nieruchomością, na której komunalne osady ściekowe mają być stosowane, wyników badań oraz informacji o dawkach tego osadu, które można stosować na poszczególnych gruntach.

4a. Właściciel, dzierżawca lub inna osoba władająca nieruchomością, na której mają być stosowane komunalne osady ściekowe, jest obowiązana przechowywać wyniki badań i informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przez okres 5 lat.

5. Właściciel, dzierżawca lub inna osoba władająca nieruchomością, na której komunalne osady ściekowe mają zostać zastosowane w celach określonych w ust. 1 pkt 1, 4 lub 5, jest zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na odzysk lub obowiązku rejestracji, o którym mowa w art. 33 ust. 5 oraz prowadzenia ewidencji tych odpadów.

Przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych należy też uwzględnić zakazy określone w art. 43 ust. 6 UO oraz szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu [2], wg którego m.in. osady nie mogą być magazynowane na polu, bo:

Komunalne osady ściekowe w postaciach, o których mowa w ust. 1, miesza się
z gruntem niezwłocznie po przetransportowaniu na nieruchomość gruntową, na której mają być one stosowane.

Uwaga. Wytwórca komunalnych osadów ściekowych, stosowanych w celach określonych w art. 43 UO, powinien ponadto:

– prowadzić kartę ewidencji odpadu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia [3];

– w rocznym zbiorczym zestawieniu danych (przekazywanym do marszałka województwa do 15 marca) oprócz formularza z załącznika nr 2 do rozporządzenia [4] powinien dodatkowo wypełnić (inaczej było w poprzednich latach) dział 2 i 5 z załącznika nr 1do rozporządzenia [4].

Uwaga. Wg art. 69a UO kara grzywny albo aresztu grozi za nieprzestrzeganie następujących przepisów art. 9 ust. 3-4 UO:

3. Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone, z zastrzeżeniem ust. 4.

3a. Zakazuje się przywozu na obszar województwa, w celu stosowania komunalnych osadów ściekowych, wytworzonych poza obszarem tego województwa, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż te, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa.

Uwaga. Gdy osady ściekowe z zakładowych oczyszczalni ścieków nie mogą być zakwalifikowane jako komunalne osady ściekowe (19 08 05), to też można je wykorzystywać w rolnictwie za pomocą procesu odzysku R10 (Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby). Należy jednak, oprócz warunków dla stosowania komunalnych osadów ściekowych określonych w art. 43 UO i rozporządzeniu [2], przestrzegać również dodatkowe warunki określone dla procesu R10 w rozporządzeniu [5]. Prowadzący taki odzysk odpadów musi mieć na to zezwolenie (art. 26 UO).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 3, 9, 26, 36, 37, 43, 69a
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych – Dz. U. Nr 137/2010 r., poz. 924
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1673
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 – Dz. U. Nr 86/2011 r., poz. 476

Tematy powiązane

Nowe przepisy dotyczące stosowania komunalnych osadów ściekowych
Magazynowanie odpadów – wymagania prawne
Do 15 marca zbiorcze zestawienie odpadów na nowych formularzach
Nowe rozporządzenie w sprawie procesu odzysku R10
IV SA/Wa 239/05 – Wyrok WSA w Warszawie

Joanna Wilczyńska (19.03.2012)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 3

“Komunalne osady ściekowe”
 1. 1 DZIERŻAWA WOJ. MAŁOPOLSKIE napisał(a) 20:23, 31.03.2012:

  Firma działająca w sektorze ochrony środowiska poszukuje gruntów do dzierżawy, rolników, którzy mają grunty pod płody rolne uprawiane do obrotu handlowego, produkcji pasz, kompostu, rolników którzy np. uprawiają sobie na polu kukurydze, rzepak czy zboże i byli by chętni dzierżawić nam swoje pole pod osady gdzie my byśmy go sobie nawozili i taki rolnik dostaje za to pieniążki. W razie pytać bardzo proszę o kontakt kinia169@poczta.onet.pl

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:10, 13.05.2012:

  Stanowisko MŚ z 10.05.2012 r. dotyczące sposobu wypełniania zbiorczych zestawień danych o odpadach

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:56, 05.10.2015:

  Od 12.03.2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
  Dz. U. z 2015 r. poz. 257


Skomentuj...