Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sprawozdanie PRTR do KRUiTZ

Do 31 marca należy przekazać do WIOŚ roczne sprawozdanie PRTR do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (KRUiTZ).

Pierwsze sprawozdania składane były w 2008 r. za 2007 r. Sprawozdania te nie mają swojej nazwy, ale przyjął się dla nich skrót „PRTR” od angielskiej nazwy Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń: „European Pollutant Release and Transfer Register”.

Obowiązek składania sprawozdań PRTR przez prowadzących niektóre instalacje wynika wprost z unijnego rozporządzenia 166/2006/WE [1], a termin ich składania, odpowiednie organy i kary określają art. 236a-236d POŚ.

KTO: Prowadzący instalację obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku I do rozporządzenia 166/2006/WE musi dokonać w KRUiTZ rejestracji osobno każdego zakładu z taką instalacją, zgodnie z art. 5 drugi akapit rozporządzenia 166/2006/WE:

Operator każdego zakładu, w którym prowadzona jest jedna lub więcej z rodzajów działalności określonych w załączniku I z przekroczeniem progów wydajności w nim określonych, zgłasza właściwemu organowi informacje niezbędne do identyfikacji zakładu zgodnie z załącznikiem III, chyba że informacje te zostały już udostępnione właściwemu organowi.

Wymagana jest więc rejestracja takiego zakładu w KRUiTZ poprzez przekazanie danych, dotyczących identyfikacji zakładu, określonych w części II załącznika do rozporządzenia w sprawie sprawozdania do tworzenia KRUiTZ [3]. Przepisy nie mówią, w jakim terminie należy dokonać rejestracji zakładu w KRUiTZ. Jeżeli podmiot zobowiązany jest do przekazania rocznego sprawozdania PRTR, to przy składaniu tego sprawozdania przekazuje też dane identyfikacyjne dla danego zakładu. Natomiast jeżeli podmiot nie musi składać takiego sprawozdania, to dane identyfikacyjne dla zakładu przekazuje jedynie raz, ale powinien pamiętać o ich aktualizacji.

Działalności objęte E-PRTR to te wymienione w załączniku I do rozporządzenia 166/2006/WE z przekroczeniem progów wydajności w nim określonych, a więc:

 • wszystkie instalacje IPPC, czyli działalności wymagające obecnie pozwolenia zintegrowanego

a także

 • 1(e) młyny węglowe, o zdolności produkcyjnej powyżej 1 t/h
 • 1(f) instalacje do wytwarzania produktów węglowych i bezdymnego paliwa stałego
 • 3(a) górnictwo podziemne i działalności powiązane
 • 3(b) górnictwo odkrywkowe i kamieniołomy, o powierzchni terenu objętej rzeczywistą działalnością wydobywczą powyżej 25 ha
 • 5(f) oczyszczalnie ścieków komunalnych, o wydajności odpowiadającej liczbie powyżej 100 000 mieszkańców (100 000 RLM)
 • 5(g) niezależnie eksploatowane oczyszczalnie ścieków przemysłowych, które obsługują jeden lub więcej rodzajów działalności wymienionych w załączniku, o wydajności powyżej 10 000 m3/d
 • 6(b) zakłady przemysłowe do produkcji (…) innych podstawowych produktów drewnopochodnych (takich jak płyta wiórowa, płyta pilśniowa i sklejka), o zdolności produkcyjnej powyżej 20 t/d
 • 6(c) zakłady przemysłowe do konserwacji drewna i produktów drewnopochodnych za pomocą środków chemicznych, o zdolności produkcyjnej powyżej 50 m3/d
 • 7(b) intensywna akwakultura, o zdolności produkcyjnej powyżej 1 000 t/rok ryb lub skorupiaków
 • 9(e) instalacje do budowania i malowania lub usuwania farby ze statków, o wydajności dla statków o długości powyżej 100 m.

Uwaga. Wg pkt 1.1.2 wytycznych KE:

Jeżeli jeden operator prowadzi kilka przedsięwzięć w ramach tego samego rodzaju działalności z załącznika I, w tym samym zakładzie, w tym samym miejscu, parametry tych przedsięwzięć (np. pojemność wanien procesowych) sumuje się. Zdolności produkcyjne poszczególnych przedsięwzięć należy zsumować na poziomie rodzajów działalności z załącznika I. Sumę zdolności produkcyjnych porównuje się następnie z progiem wydajności dla danego rodzaju działalności z załącznika I do rozporządzenia E-PRTR.

KIEDY: Powyżej wymieniony podmiot przekazuje do 31 marca sprawozdanie PRTR, za poprzedni rok kalendarzowy dla danego zakładu, w przypadku:

 • uwalniania jakiegokolwiek zanieczyszczenia do powietrza, wody lub gleby, wymienionego w załączniku II do rozporządzenia 166/2006/WE, w ilości [kg/rok] przekraczającej próg określony odpowiednio w kolumnie 1a, 1b lub 1c tego załącznika, lub
 • transferu jakiegokolwiek zanieczyszczenia zawartego w ściekach przeznaczonych do oczyszczania, wymienionego w załączniku II do rozporządzenia 166/2006/WE, w ilości [kg/rok] przekraczającej próg określony w kolumnie 1b tego załącznika, lub
 • transferu odpadów niebezpieczne w granicach kraju i poza nimi, z przekroczeniem progu określonego w art. 5 rozporządzenia 166/2006/WE wynoszącego 2 Mg/rok, lub
 • transferu odpadów innych niż niebezpieczne, z przekroczeniem progu określonego w art. 5 rozporządzenia 166/2006/WE wynoszącego 2000 Mg/rok.

Do potrzeb sprawozdania PRTR należy stosować definicje z art. 2  rozporządzenia 166/2006/WE, m.in.:

4) „zakład” oznacza jedną lub więcej instalacji znajdujących się w tym samym miejscu, obsługiwanych przez tę samą osobę fizyczną lub prawną

5) „miejsce” oznacza geograficzne położenie zakładu

10) „uwolnienie” oznacza każde wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska w wyniku dowolnej działalności ludzkiej, zamierzonej lub przypadkowej, rutynowej lub nierutynowej, w tym wycieki, emisje, odprowadzenia, wprowadzenia, unieszkodliwianie lub składowanie, lub odprowadzenia poprzez układy kanalizacyjne bez końcowego oczyszczania ścieków

11) „transfer poza miejsce powstania” oznacza przemieszczenie poza granice zakładu odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia oraz zanieczyszczeń w ściekach przeznaczonych do oczyszczenia

Wg art. 5 i 6 rozporządzenia 166/2006/WE transfer odpadów nie obejmuje operacji unieszkodliwiania typu „obróbka w glebie” oraz „głębokie wtryskiwanie”, które powinny być zgłaszane jako uwolnienie do gleby jedynie przez operatora zakładu, na terenie którego odpad powstał.

Uwaga. Załącznik nr 6 do UO jako procesy unieszkodliwiania odpadów wymienia m.in.:

D2 – Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi)

D3 – Składowanie przez głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów, które można pompować)

Wg art. 5 ust. 5 rozporządzenia 166/2006/WE:

5. Operator każdego danego zakładu objętego obowiązkiem sprawozdawczości przechowuje do wglądu dla właściwych organów Państwa Członkowskiego zapisy danych, z których pochodziły informacje podane w sprawozdaniu, przez okres pięciu lat od końca danego roku sprawozdawczego. W zapisach tych opisana jest również metodyka użyta do zbierania danych.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdania do tworzenia KRUiTZ [3], sprawozdanie PRTR przekazuje się do WIOŚ poprzez aplikację internetową POL_PRTR po wcześniejszej rejestracji zakładu i uzyskaniu loginu i hasła. Jeżeli składający sprawozdanie nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego, to dodatkowo przesyła do WIOŚ podpisany wydruk sprawozdania PRTR.

WIOŚ ocenia jakość dostarczonych przez prowadzących instalacje danych w sprawozdaniach PRTR, w szczególności pod względem ich kompletności, spójności i wiarygodności, a następnie przekazuje je do GIOŚ. Dane te niezbędne są do tworzenia KRUiTZ i na ich podstawie GIOŚ przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdania z danymi do tworzenia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR).

Kary za nieprzekazanie sprawozdania PRTR o uwolnieniach i transferach oraz za nierzetelne sprawozdanie PRTR nakłada WIOŚ na podstawie art. 236d POŚ:

1. W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 236b ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

2. W przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 5 000 zł.

Uwaga. W rejestrach na stronach Internetowych GIOŚ prowadzona jest podstrona:
Krajowy rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń, na której m.in. zamieszczone są:
– wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące E-PRTR
– wyjaśnienia GIOŚ do rozporządzenia 166/2006/WE
– poradniki w zakresie PRTR dla następujących instalacji:

 • koksownie
 • produkcja i obróbka metali
 • chów i hodowla drobiu
 • hodowla trzody chlewnej
 • składowiska odpadów (w tym zamknięte)
 • spalanie paliw
 • wytwarzanie produktów ceramicznych
 • metale żelazne

Uwaga. Wg Wytycznych KE w sprawozdaniu PRTR wartości zaokrągla się do 3 cyfr znaczących:

Wszystkie uwolnienia muszą być wyrażone w kg/rok i z trzema cyframi znaczącymi

np. dla wielkości 0,0123456 kg/rok podaje się 0,0123 kg/rok, dla wielkości 1,54789 kg/rok podaje się 1,55 kg/rok

Wszystkie dane muszą być wyrażone w tonach/rok (normalnych) odpadów mokrych, za pomocą trzech cyfr znaczących

np. dla wielkości 2504,33 Mg/rok podaje się 2500 Mg/rok.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE – Dz. U. L 33/2006 r., str. 1, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 236a-236d
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń – Dz. U. Nr 141/2009 r., poz. 1154

Tematy powiązane

Spójność opłat z PRTR
Emisja CO2 w sprawozdaniach
Opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku świadczenia usług
Spalanie paliw w silnikach a przepisy o ochronie środowiska
Czy ma być opłata podwyższona w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu emisji w pozwoleniu?
Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?

Joanna Wilczyńska (11.03.2012)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , , , , , ,Skomentuj...