Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Pytanie: Jak należy rozumieć art. 17 ust. 1 ustawy o odpadach: „Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie”. Czy limit ten dotyczy sumy wszystkich odpadów niebezpiecznych wytworzonych przez dany podmiot? Czy należy go rozpatrywać oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu niebezpiecznego? Przewidujemy, że będzie ich max 150 kg. [K.M.]

Odpowiedź: W celu ustalenia, czy podmiot powinien posiadać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (tzw. PGON), należy sumować roczne ilości wszystkich przewidzianych do wytworzenia odpadów niebezpiecznych niezależnie od ich rodzajów (kodów), gdyż wg art. 17 ust. 1 pkt 1 UO:

Art. 17.1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do:
1) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie

W związku z tym, że decyzja zatwierdzająca PGON może być wydana maksymalnie na 10 lat (art. 21 UO), to należy określić maksymalne roczne ilości odpadów na okres ważności decyzji.

Trzeba mieć jednak na uwadze to, że decyzję wydaje właściwy ze względu na wytwarzanie RDOŚ (dla terenów zamkniętych), marszałek województwa albo starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) (art. 19 UO). Dany organ wydaje więc decyzję jedynie dla odpadów wytwarzanych na obszarze jego właściwości. Jeżeli dany podmiot wytarza odpady w różnych miejscach (np. sieć sklepów), to powinien uzyskać odpowiednią ilość decyzji. Np. starosta może w decyzji zatwierdzić PGON dla odpadów niebezpiecznych (np. świetlówek) wytwarzanych w różnych miejscowościach ale tylko danego powiatu.

Chociaż przepis obowiązuje od przeszło 10 lat, to ja nadal nie jestem pewna (bo przepis nie mówi wyraźnie), czy dany wytwórca odpadów sumuje ilości odpadów wytwarzanych tylko w danym miejscu, czy na obszarze kompetencji organu (teren zamknięty, województwo, powiat, miasto na prawach powiatu), czy na terenie całego kraju. Mając jednak na uwadze kompetencje organu wydającego decyzję uważam, że sumowanie powinno dotyczyć jedynie odpadów wytwarzanych na obszarze właściwości organu, a nie na terenie całego kraju.

W przypadku, gdy ilość odpadów niebezpiecznych będzie większa niż 100 kg/rok (0,1 Mg/rok), to wymagana jest decyzja zatwierdzająca PGON, ale nie zawsze, bo ilości i rodzaje odpadów dopuszczone do wytworzenia w ciągu roku, miejsca ich magazynowania i dalszy sposób postępowania z odpadami powinny być określone:

 • w pozwoleniu zintegrowanym – w przypadku wytwarzania odpadów w instalacji IPPC (art. 17 ust. 4 UO);
 • w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów – gdy w związku z eksploatacją instalacji wytwarza się powyżej 1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 000 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne; wówczas w pozwoleniu uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcę w danym miejscu (art. 17 ust. 2 i 3 UO).

Uwaga. Nie wszystkie odpady należy uwzględniać – w powyższych rozważaniach należy mieć na uwadze, że wg art. 17 ust. 5 UO:

Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do odpadów komunalnych, odpadów z wypadków, odpadów powstałych w wyniku klęsk żywiołowych oraz odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, a także do osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami oraz do właścicieli pojazdów przekazujących pojazdy wycofane z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Uwaga. Decyzji zatwierdzającej PGON (dla odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w stałym miejscu) wymaganej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 UO) nie należy mylić z decyzją zatwierdzającą PGO (dla odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych u klienta w związku ze świadczeniem usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw) wymaganej na podstawie art. 17 ust. 1a UO). Może się więc zdarzyć, że dany podmiot powinien posiadać decyzję zatwierdzającą PGON oraz decyzję zatwierdzającą PGO.

Uwaga. Projekt (z 5.01.2012 r.) nowej ustawy o odpadach (UO2) przewiduje likwidację obecnych wymagań dotyczących:
– informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (art. 17 ust. 1 pkt 2 UO),
– decyzji zatwierdzających PGON (art. 17 ust. 1 pkt 1 UO),
– decyzji zatwierdzających PGO (art. 17 ust. 1a UO).

Wg UO2 na wytwarzanie odpadów wymagane jedynie będą (na dotychczasowych zasadach) pozwolenia i pozwolenia zintegrowane.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 17, 21a, 21b
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206

Tematy powiązane

Dwie decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami

Joanna Wilczyńska (21.03.2012)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarze 3

“Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi”
 1. 1 Cezary napisał(a) 11:42, 24.04.2012:

  Czy jest różnica pomiedzy programem gospodarki odpadami a programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:14, 24.04.2012:

  Tak, jest różnica między PGO a PGON.
  PGO – decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami wymagana jest tylko dla odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne) niezależnie od ich ilości wytwarzanych w związku z usługami (u klienta) w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych.
  PGON – decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wymagana jest tylko dla odpadów niebezpiecznych powyżej 100 kg/rok wytwarzanych w przypadkach innych niż ww. usługi, a więc m.in. na terenie własnego zakładu, ale decyzja ta nie jest wymagana, gdy jest obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:10, 21.11.2021:

  Od 23.01.2013 r. wg nowej ustawy o odpadach nie obowiązują już PGO i PGON.


Skomentuj...