Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sumowanie mocy na terenie zakładu

Pytanie: Proszę o interpretację objaśnienia 1) do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881 z dnia 20 lipca 2010r.). A mianowicie moje przedsiębiorstwo eksploatuje w obrębie jednego miasta kilka osiedlowych kotłowni, opalanych węglem kamiennym i gazem ziemnym. Czy w związku z tym każdą z kotłowni można traktować jako osobną instalację – wtedy moc nominalna każdej z kotłowni jest niższa niż 5 MW i zgodnie z przepisami podlega zgłoszeniu, czy też z uwagi na to, iż właścicielem kotłowni jest jeden podmiot należy zsumować moc wszystkich kotłowni i ubiegać sie o pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza? [J.O.]

Odpowiedź: Moc (w paliwie) kotłów należy sumować tylko na terenie jednego „zakładu”. Więc jeżeli eksploatowane przez przedsiębiorstwo kotłownie osiedlowe znajdują się pod różnymi adresami, to każdą analizuje się odrębnie i nie dodaje się ich mocy w celu kwalifikacji do pozwolenia albo zgłoszenia instalacji.

Instalacje, które ze względu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza od 2011 r. nie wymagają pozwolenia, określa rozporządzenie [2]. Są wśród nich wymienione w załączniku do tego rozporządzenia m.in. instalacje1):

1. Instalacje energetyczne2) – o nominalnej mocy cieplnej3) do:

1) 5 MW – opalane węglem kamiennym;

2) 10 MW – opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW;

3) 15 MW – opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW.

Objaśnienia w załączniku do rozporządzenia [2] brzmi:

1) Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna, wydajność, moc przerobowa, liczba stanowisk spawalniczych, pojemność, zużycie powłok, zdolność produkcyjna), charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych
na terenie jednego zakładu sumuje się.
2) Instalacje energetyczne są to instalacje, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii.
3) Nominalna moc cieplna instalacji jest to ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu.

Natomiast instalacje niewymagające pozwolenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają zgłoszenia organowi ochrony środowiska (odpowiednio: starosta/prezydent miasta na prawach powiatu, marszałek województwa albo RDOŚ),
z wyjątkiem instalacji określonych w § 2 ust. 4 rozporządzenia [3], m.in.:

1)    instalacji energetycznych – o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW

przy czym w przypadku zgłoszeń również:

„parametry tego samego rodzaju (…) charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się”.

Tak więc nie sumuje się mocy cieplnych kotłów znajdujących się w kotłowniach pod różnymi adresami, co jest też zgodnie z wyjaśnieniami MŚ z 13.03.2002 r.:

Łączną nominalną moc instalacji stanowi suma nominalnych mocy poszczególnych kotłów znajdujących się na jednym terenie (pod jednym adresem).

Uwaga. Definicja “instalacji” i „zakładu” dla potrzeb powyższych przepisów określona jest w art. 3 pkt 6 i 48 POŚ.

Uwaga. Podlega karze grzywny ten, kto będąc obowiązany na podstawie art. 152 POŚ do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją (art. 342 ust. 1 POŚ).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 152, 220, 342, 378
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – Dz. U. Nr 151/2002 r., poz. 1253, ze zm.

Tematy powiązane

Definicja “instalacji” w przepisach o ochronie środowiska
Definicje “zakładu” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
“Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Wymagane dane w zgłoszeniu instalacji
Grzywny – nowe wykroczenia karane przez WIOŚ mandatem

Joanna Wilczyńska (04.03.2012)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...