Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Do 15 marca zbiorcze zestawienie odpadów na nowych formularzach

Pytanie: W trakcie przygotowywania i częściowego uzupełniania nowego wzoru zestawienia wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. nr 249 poz. 1674) nasunęło mi się kilka pytań. Zakład posiada parę miejsc gdzie są wytwarzane odpady, ale wszystko funkcjonuje jako jedna firma- dla każdego z nich osobno wpisuje dane, ale … [P.S.]

1. Osobno cały Dział 1 dla każdego miejsca wytarzania odpadów czy tylko tabele B a tabela A pozostaje bez zmian(z działu 1)? Aczkolwiek dla postrzegalnych miejsc powstawania odpadów zmienia się kod PKD w Tabeli A.

2. Większość miejsc gdzie są wytwarzane odpady bazują na zasadzie zgłoszenia ilości wytwarzanych odpadów (do 100kg odpadów niebezpiecznych i do 5 tys Mg obojętnych – nie jest wymagane Pozwolenie ani zatwierdzony Plan gospodarki odpadami), ale Tabela B Działu 1 jest coś takiego jak Decyzja i znak decyzji – co w takim przypadku należy wpisać czy pozostawić to miejsce bez wypełniania?

3. Dział 5 Tabela C – odpady przekazane osobom fizycznym dla własnego użytku – powinienem wypełnić kilka razy osobno dla każdego miejsca czy mogę  zrobić sumę dla wszystkich miejsc i podać jedną wartość (dotyczy odpadu 15 01 01 – czyli makulatury, która jest wykorzystywana przez osoby fizyczne  jako  R1 – odzysk energii) ?

Odpowiedź:

Ad 1. W dziale 1 tabelę A podaje się raz, a tylko tabelę B należy podawać dla każdego miejsca zgodnie z objaśnieniem 7 do załącznika nr 1 [2]:

7) Należy wypełnić tabelę osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 UO.

Ad 2. Gdy nie jest wymagana decyzja a jedynie informacja, to nie wypełnia się części „Decyzje” w tabeli B działu 1. Proponuję jednak wpisać kreski.

Ad 3. W tabeli C działu 5 ilości odpadów podaje się zbiorczo dla całego województwa, a więc nie podaje się ilości dla każdego miejsca.

Nadmieniam, że zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 UO:

1. Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (…)

3. Zbiorcze zestawienia danych, o których mowa w ust. 1 (…), posiadacz odpadów (…) jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Natomiast wg art. 3 ust. 3  pkt 13 UO:

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
13) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości

Z tego przepisu wynika, że zbiorczego zestawienie nie sporządza:

– posiadacz odpadów nieprowadzący ewidencji odpadów (uwaga: prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów wyłącznie za pomocą karty przekazania odpadu nie zwalnia ze sporządzenia zbiorczego zestawienia);

– transportujący, gdyż wg definicji nie jest „posiadaczem” odpadów.

Po raz pierwszy na nowych wzorach formularzy określonych w załącznikach do rozporządzenia [2] należy przekazać Marszałkowi Województwa zbiorcze zestawienie za rok 2011 w terminie do 15 marca 2012 r.

Podmiot zobligowany do sporządzenia zbiorczego zestawienia wypełnia tylko te działy, które go dotyczą. Ilości odpadów podaje się w tonach czyli [Mg] z dokładnością:
– do 0,1 Mg (czyli 100 kg) dla odpadów innych niż niebezpieczne,
– do 0,001 Mg (czyli 1 kg) dla odpadów niebezpiecznych.

Dla rodzajów odpadów wymienionych w objaśnieniu 14 do załącznika nr 1 [2] oprócz rzeczywistej masy odpadów należy też podać szacunkową zawartość suchej masy odpadów.

Zgodnie z wyjaśnieniami MŚ z 3.03.2011 r.:

Zbiorcze zestawienie danych, jak sama nazwa wskazuje, ma być zestawieniem zbiorczym. Celem zestawienia jest bowiem gromadzenie danych w skali całego województwa, a nie dla poszczególnych gmin, z wyłączeniem odbierania odpadów komunalnych. Wybierając takie rozwiązanie kierowano się chęcią uproszczenia posiadaczom odpadów wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego, jakim jest składanie zbiorczych zestawień danych.

Zgodnie z wyjaśnieniami MŚ z 23.07.2010 r.:

Organ właściwy powinien najpierw wezwać obowiązany podmiot do złożenia zestawienia bądź do korekty nierzetelnie złożonego zestawienia, a dopiero w następnej kolejności należy stosować przepisy karne

Zgodnie z wyjaśnieniami MŚ z 1.08.2011 r.:

1. Od dnia 20 lipca 2011 r. do wymierzania kar pieniężnych za 2009 i 2010 r. stosuje się przepisy art. 79c ust. 3-5 oraz 79d ust. 3a ustawy o odpadach w nowym brzmieniu, nadanym przez ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 138, poz. 809). Dotyczy to również spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy.
2. Złożenie zbiorczego zestawienia danych po terminie określonym w 37 ust. 3 ustawy o odpadach należy potraktować jako nieprzedłożenie zbiorczego zestawienia danych wbrew obowiązkowi wynikającemu z tego przepisu.

Uwaga. Na stronie MŚ zamieszczono edycyjne wzory formularzy:
zbiorczego zestawienia
– kart ewidencji odpadów (KEO) i kart przekazania odpadów (KPO)

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 3, 36, 37, 79c, 79d
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674

Tematy powiązane

Mniejsze kary za ewidencję odpadów i zbiorcze zestawienie
Nowe kary za brak zbiorczego zestawienia danych o odpadach
Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów
Dublowane ilości zbieranych odpadów w zbiorczych zestawieniach
Czy wytwórca odpadów świadczący usługi remontowe na terenie całego kraju powinien sporządzać jedną KEO?

Joanna Wilczyńska (04.03.2012)
Pytania i odpowiedzi | 5 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 5

“Do 15 marca zbiorcze zestawienie odpadów na nowych formularzach”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:10, 13.05.2012:

  Stanowisko MŚ z 10.05.2012 r. dotyczące sposobu wypełniania zbiorczych zestawień danych o odpadach

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:00, 15.01.2014:

  Za lata 2012-2014 zbiorcze zestawienia należy przekazywać na dotychczasowych zasadach, a więc wg wzoru z rozporządzenia – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674 (art. 237 UO2)

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:05, 07.03.2014:

  Wg informacji MŚ z 20.02.2014 r. ws. zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
  do zbiorczych zestawień za 2012-2014 stosuje się stare wzory, ale już nie można podawać starych kodów R14, R15 i D16

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:31, 07.03.2016:

  Wg art. 237a UO2 za rok 2015 i 2016 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:53, 07.03.2018:

  Wg art. 237aa UO2 za rok 2017 i 2018 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. poz. 1674


Skomentuj...