Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pomiary ścieków

Pytanie: Prowadzę oczyszczalnię ścieków o RLM w przedziale 2000-14999. W 2011 roku wykonaliśmy badania 4 próbek ścieków, które nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w decyzji pozwolenie wodnoprawne. Od lutego 2012r. posiadamy nowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ściekow do wód.
Czy w 2012r. roku mamy obowiązek wykonania badań 12 czy 4 próbek ścieków? [R.T.]

Odpowiedź: Jeżeli w nowym pozwoleniu wodnoprawnym nie są określone warunki pomiarów, to pomiary należy wykonywać na podstawie rozporządzenia [2] – a więc moim zdaniem tylko dla 4 próbek w roku.

Pomiary ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi wykonuje się z mocy prawa na podstawie rozporządzenia [2], do którego odsyła rozporządzenie pomiarowe [3]:

§ 8. 1. Pomiary ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi prowadzi się, gdy ścieki są wprowadzane w ramach szczególnego korzystania z wód, o którym mowa w art. 37 PW.

2. Wymagania w zakresie pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi określają przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 PW [2].

Rozporządzenie [3] w § 8 ust. 3 zwalnia jednak z pomiarów z mocy prawa, gdy wymagania pomiarowe określa decyzja:

3. Przepisów, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli wymagania w zakresie pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi zostały określone w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym.

Jeżeli więc nowe pozwolenie wodnoprawne nie określa szczegółowego sposobu i zakresu pomiarów ilości i jakości ścieków albo jedynie odsyła w tym zakresie do rozporządzenia [2], to wtedy pomiary należy prowadzić zgodnie z rozporządzenia [2]. Uważam, że w takim przypadku można w tym roku wykonać badania tylko 4 próbek a nie 12 próbek, gdyż zgodnie z § 5 rozporządzenia [2]:

2. Liczba średnich dobowych próbek ścieków, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, dopływających i odpływających z oczyszczalni, nie może być mniejsza niż: (…)

2) w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM od 2.000 do 14.999 – 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbki w następnych latach; jeżeli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek (….)

Przepis ten bowiem nie uzależnia ilości próbek ścieków od posiadania pozwolenia wodnoprawnego, lecz jedynie od spełnienia warunków określonych dla danych ścieków.

Taka sama sytuacja byłaby, gdyby z jakiegoś powodu brak było pozwolenia wodnoprawnego, bo wtedy obowiązek pomiarowy jest z mocy prawa.

Gdyby jednak w pozwoleniu był wyraźny zapis, że w pierwszym roku obowiązywania tego pozwolenia należy wykonać badania dla 12 próbek, to byłoby to wiążące i trzeba by było pobrać 12 próbek w roku.

Przypominam, że 1 RLMrównoważna liczba mieszkańców” – to nie ilość mieszkańców lecz ładunek zanieczyszczeń w ściekach wyrażony jako BZT5 w ilości 60 g O2/d, gdyż wg art. 43 ust. 2 PW:

(…) przez jednego równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę

a w § 4 rozporządzenia [2] określającego warunki dla ścieków jest doprecyzowanie:

5.Obciążenie oczyszczalni ścieków wyrażone równoważną liczbą mieszkańców, zwaną dalej „RLM„, od którego zależą wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, oblicza się na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku zanieczyszczenia wyrażonego wskaźnikiem BZT5 (pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu) dopływającego do oczyszczalni w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów; obciążenie oczyszczalni ścieków nowo budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej przyjmuje się na podstawie założeń projektowych.

6.Dopuszcza się uproszczony sposób obliczania obciążenia istniejących oczyszczalni ścieków o RLM poniżej 15.000, na podstawie wyników badań kontrolnych ścieków przeprowadzonych w ostatnim roku zgodnie z § 5 ust. 2, jeżeli badania te nie wykazały żadnych istotnych zmian stanu i składu tych ścieków.

Przykład: Jeżeli do oczyszczalni dopływają ścieki o ładunku BZT5 = 60 000 gO2/d, to dla tej oczyszczalni RLM = 60 000 gO2/d / 60 gO2/d = 1000.
Jeżeli do oczyszczalni dopływają ścieki o ładunku BZT5 = 180 000 gO2/d, to dla tej oczyszczalni RLM = 180 000 gO2/d / 60 gO2/d = 3000.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. z 2012 r. poz. 145 – art. 37, 45, 122, 128
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz. U. Nr 137/2006 r., poz. 984 + zmiany (Dz. U. Nr 27/2009 r., poz. 169)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. Nr 206/2008 r., poz. 1291

Tematy powiązane

Kiedy pomiary musi wykonać laboratorium akredytowane
Za lata 2011 i 2012 opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na dotychczasowych zasadach
Opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r.
Opłaty podwyższone i kary
Wygasają pozwolenia wodnoprawne

Joanna Wilczyńska (08.03.2012)
Temat dnia | 3 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 3

“Pomiary ścieków”
 1. 1 Jacek napisał(a) 02:40, 19.08.2012:

  Przy braku pozwolenia wodnoprawnego nie ma obowiązku z mocy prawa wykonywania pomiarów automonitoringowych.
  Zakres i częstotliwość pomiarów określa organ wydający pozwolenie na podstawie przedłożonego operatu wodnoprawnego.
  Brak takiego zapisu w operacie powinien skutkować żądaniem organu o uzupełnienie operatu.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:38, 19.08.2012:

  Nie zgadzam się z Jackiem. Wg art. 46 PW: „2. Obowiązki w zakresie pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi określają przepisy POŚ”,
  a przepisy POŚ wymagają pomiarów (poza pomiarami hałasu) niezależnie od posiadanego pozwolenia

 3. 3 Ania napisał(a) 12:07, 12.06.2017:

  Podmiot uzyskując nowe pozwolenie wodnoprawne z nowymi warunkami na odprowadzanie ścieków powinien pobrać w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia 12 prób, potem 4 (jak te 12 będą dobre). Jeżeli nic się w nowym pozwoleniu nie zmieniło, chodzi o ilość i jakość ścieków, to można przyjąć i robić dalej 4 próby.


Skomentuj...