Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Świetlówki oddane do sklepu

Pytanie: Warsztat przekazuje zużyte lampy fluorescencyjne zawierajace rtęć do punktu handlowego, w którym zakupuje nowe lampy. W jaki sposób zgodny z przepisami powinno się dokumentować tego typu przekazywanie odpadu? [R.T.]

Odpowiedź: Jeżeli przekazujący zużyte świetlówki do sklepu sam transportuje te odpady, to powinien wystawić 2 karty przekazania odpadu (KPO) – jedną dla siebie, drugą dla sklepu –
i uzyskać ze sklepu potwierdzenie przekazania odpadu na KPO, gdyż wg 36 ust. 7 i 8 UO:

7. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu, (…) wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje ten odpad.

8. Kartę przekazania odpadu w odpowiedniej liczbie egzemplarzy – po jednym dla każdego z posiadaczy, o których mowa w ust. 7, oraz dla transportujących odpady – sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady.

Od tej ogólnej zasady jest jednak wyjątek, gdyż wg art. 36 ust. 8a UO:

8a. Dopuszczalne jest niesporządzanie karty przekazania odpadu, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Przepisy prawne określają, że obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

– wytwórców odpadów komunalnych (art. 36 ust. 2 UO),

– wytwórców odpadów, których rodzaje i ilości określa załącznik do rozporządzenia [5] (art. 36 ust. 13 UO),

– wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (art. 36 ust. 2 UO),

– osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby (art. 36 ust. 3 UO),

– prowadzących „miejsce odbioru” baterii i akumulatorów przenośnych, przez co rozumie się wyznaczoną część obiektu budowlanego, którym włada podmiot, którego podstawowa działalność nie polega na gospodarowaniu odpadami, w tym szkoły, placówki oświatowej lub kulturalno-oświatowej, siedziby urzędu lub instytucji, punkt świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub placówkę handlową prowadzoną przez sprzedawcę detalicznego lub sprzedawcę hurtowego, do których użytkownik końcowy może oddać zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne (art. 52 pkt 4 UBA).

Ze względu na to, że zużyte świetlówki są odpadem niebezpiecznym, to w przypadku wytworzenia tego odpadu poza gospodarstwem domowym (np. w warsztacie) nie można go zakwalifikować do odpadów komunalnych, gdyż wg art. 3 ust. 3 pkt 4 UO:

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
4) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,
a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych

Dlatego zużyte świetlówki (lampy fluorescencyjne) kwalifikuje się wg katalogu odpadów [2] jako odpad niebezpieczny:

– kod 16 02 13* – „Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12” – w przypadku wytworzenia poza gospodarstwem domowym,

– kod 20 01 21* – „Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć” – w przypadku wytworzenia w gospodarstwach domowych.

Jednak na podstawie rozporządzenia [4] wytwórca odpadu o kodzie 16 02 13* w ilości rocznej do 5 kg (0,005 Mg) nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji tego odpadów, a więc nie musi prowadzić ani karty ewidencji odpadu (KEO) ani karty przekazania odpadu (KPO).
Z tego przepisu może więc skorzystać prowadzący warsztat, jeżeli rocznie nie wytworzył więcej zużytych świetlówek niż 5 kg. W takim przypadku może przekazać ten odpad do sklepu albo innego zbierającego elektrośmieci bez wystawiania KPO i potwierdzania na KPO.

Uwaga. Od 20.07.2011 r. za brak wymaganej ewidencji odpadów przewidziana jest grzywna na podstawie art. 76b UO:

Art. 76b. Kto, będąc obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, o której mowa w art. 36 ust. 1, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go niezgodnie ze stanem rzeczywistym
podlega karze grzywny.

Uwaga. Jeżeli posiadacz odpadów prowadzi ewidencję odpadów, to jest wtedy obowiązany sporządzić roczne zbiorcze zestawienie danych wg wzoru w rozporządzeniu [6] i przekazać Marszałkowi Województwa w terminie do 15 marca.

Elektrośmieci nie wolno wrzucać do odpadów wywożonych na składowisko, gdyż USEE nakłada obowiązki na użytkownika sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a za ich nieprzestrzeganie jest przewidziana grzywna:

Art. 35. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Art. 36. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Art. 73. Kto, wbrew przepisowi art. 35, nie oddaje zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt, podlega karze grzywny.

Art. 74. Kto, wbrew zakazowi określonemu w art. 36, umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny.

Zużyte świetlówki można przekazać do sprzedawcy sprzętu, gdyż jest on zbierającym zużyty sprzęt na mocy definicji z art. 3 ust. 1 pkt 16 USEE:

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

16) zbierający zużyty sprzęt:

a) prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania,

b) gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

c) prowadzącego punkt serwisowy,

d) sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego

Przy tym zużyte świetlówki w warsztacie można uznać za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, gdyż wg art. 3 ust. 2 USEE:

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych, rozumie się przez to również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

Sprzedawca świetlówek powinien bezpłatnie przyjąć zużyte świetlówki przy kupnie nowych
(w ilości nie większej niż ilość kupionych), gdyż wg USEE:

Art. 37a. 1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przyjąć każdy przekazywany przez użytkownika zużyty sprzęt, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

Art. 42.1. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 36, 37, 79c
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1673
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów – Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1735
[5] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA) – Dz. U. Nr 79/2009 r., poz. 666 – art. 52
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674
[7] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE) – Dz. U. Nr 180/2005 r., poz. 1495, ze zm. – art. 3, 35, 37a, 42, 73

Tematy powiązane

Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów

Joanna Wilczyńska (25.03.2012)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 2

“Świetlówki oddane do sklepu”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:09, 13.05.2012:

    Stanowisko MŚ z 10.05.2012 r. dotyczące sposobu wypełniania zbiorczych zestawień danych o odpadach

  2. 2 Marek napisał(a) 21:58, 07.01.2013:

    A co jeśli chcę wycofać działające świetlówki z przyczyn zdrowotnych?Wszak nie kupuję nowych tylko chcę się ich pozbyć.Czy ustawodawca przewidział taki wariant.
    Świetlówki emitują promienie UV , posiadają rtęć a to stwarza poważne zagrożenie gdyby się taka świetlówka rozbiła


Skomentuj...