Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Chów lub hodowla zwierząt

Pytanie: Hodowca prowadzi chów drobiu w jednym kurniku o maksymalnej obsadzie 70 DJP w obszarze zabudowanym. Czy rozbudowa tego kurnika o 25 DJP kwalifikuje przedsięwziecie do mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla którego należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach? [R.T.]

Odpowiedź: Rozbudowa, w obszarze zabudowanym, kurnika o możliwej obsadzie 70 DJP o dodatkowe 25 DJP moim zdaniem wg obecnych przepisów nie kwalifikuje się do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Rozbudowa nie wymaga więc decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta wymagana byłaby dla tej fermy, gdyby rozbudowa była o co najmniej 40 DJP.

Uzasadnienie: Rozporządzenie [1] o przedsięwzięciach określa:

– w § 2 ust. 1 – przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, m.in.:

51) chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)

– w § 3 ust. 1 – przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, m.in.:

102) chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP);

103) chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie:

a) w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone:
– mieszkaniowych,
– innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt,
– zurbanizowanych niezabudowanych,
– rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,

b) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy

– w § 3 ust. 2 inne przypadki kwalifikacji:

„2. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia:

1) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2;

2) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone;

3) nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1.

Współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP (duże jednostki przeliczeniowe) zostały określone w załączniku do rozporządzenia [1] i dla drobiu DJP wynoszą następująco: przepiórki – 0,0003, perlice – 0,003, kury i kaczki – 0,004, gęsi – 0,008, indyki – 0,024, strusie – 0,2. Ustalając DJP dla piskląt drobiu należy przyjąć 1 DJP dla łącznej masy 500 kg.

Na podstawie powyższych zapisów rozporządzenia [1] można stwierdzić, że:

– istniejący kurnik o 70 DJP na podstawie § 3 ust. 1 pkt 103 lit a kwalifikuje się do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, bo przekracza próg 40 DJP dla terenów zabudowanych;

– rozbudowa takiego kurnika byłaby kwalifikowana na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, gdyby nowa część kurnika była dla obsady drobiu co najmniej 40 DJP.

Prowadzący fermę drobiu w zależności od maksymalnej obsady powinien m.in.:

– posiadać pozwolenie zintegrowane na eksploatację fermy (instalacji) (art. 201 POŚ i rozporządzenie [4]) – dotyczy przypadku chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk (czyli np. dla kur przy ponad 40 000 szt. i 0,004 DJP/szt. łącznie jest 160 DJP, a dla indyków – przy ponad 40 000 szt. x 0,024 DJP/szt. = 960 DJP);

– posiadać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (art. 181 POŚ i rozporządzenie [5]) – dotyczy przypadku co najmniej 210 DJP pod warunkiem, że nie jest wymagane pozwolenie zintegrowane (czyli np. dla indyków przy co najmniej 210 DJP / 0,024 DJP/szt. = 8750 szt.);

– posiadać zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie substancji do powietrza (art. 152 POŚ i rozporządzenie [5] i [6]), z tym że dla nowej albo istotnej zmiany instalacji (fermy) organ w określonych w art. 152 ust. 4 i 4a POŚ przypadkach wyda w decyzji sprzeciw – dotyczy instalacji do chowu lub hodowli zwierząt zaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a więc w przypadku fermy w obszarze zabudowanym co najmniej 40 DJP ale poniżej 210 DJP (czyli np. dla kur przy co najmniej 40 DJP i DJP dla 1 szt. w wysokości 0,004 łączna ilość wynosi 10 000 szt. ale do najwyżej 40 000 szt., a dla indyków przy co najmniej 40 DJP / 0,024 DJP/szt. = 1667 szt. ale poniżej 8750 szt.);

– przekazywać marszałkowi województwa wykazy opłatowe i wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska (gdy kwota przekracza 400 zł za dany rodzaj – art. 289 POŚ): za emisję substancji do powietrza, pobór wody (ze studni albo z rzeki), wprowadzanie ścieków (do wód albo do ziemi), z tym że osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mają ten obowiązek opłatowy tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia (art. 284 ust. 2 POŚ).

Tylko przy kwalifikacji do pozwolenia zintegrowanego uwzględnia się ilość stanowisk dla zwierząt, natomiast przy kwalifikacji do przedsięwzięć oraz przy kwalifikacji do pozwolenia czy zgłoszenia ze względu na emisję substancji do powietrza stosuje się nie ilość stanowisk (sztuk zwierząt) lecz DJP. Przy kwalifikacji nie ma znaczenia, czy jest to chów czy hodowla zwierząt.

Dla kur nigdy nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, bo albo wymagane jest pozwolenie zintegrowane (> 40 000 szt. czyli > 160 DJP), albo wymagane jest zgłoszenie (10 000-40 000 szt. czyli 40-160 DJP), albo nie jest wymagane ani pozwolenie ani zgłoszenie (< 10 000 szt. czyli < 40 DJP).

W przypadku chowu lub hodowli zwierząt z dala od terenów chronionych i zurbanizowanych wymienionych § 3 ust. 1 pkt 103 rozporządzenia [1] należy zamiast progu 40 DJP przyjąć próg 60 DJP zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia [1].

Uwaga. Przepisy rozporządzenia [1] i ustawy [2] nie definiują pojęć użytych w określeniu poszczególnych przedsięwzięć. Zgodnie z Przewodnikiem w przypadku omawianego tu przedsięwzięcia należy zastosować użyte w ustawie [7] określenia (art. 2):

2) drób – ptaki gatunków: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos), kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica), perlica (Numida meleagris) oraz utrzymywany w warunkach fermowych struś (Struthio camelus)

4) hodowla zwierząt – zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypu) zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu

Natomiast – wg Wikipedii – termin chów nie jest synonimem terminu hodowla, bo:

chów – zapewnienie zwierzętom użytkowym i hodowlanym prawidłowych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym możliwy jest pełny rozwój pożądanych cech. Obejmuje czynności takie jak karmienie i pielęgnacja, związane z utrzymaniem zwierząt od czasu ich nabycia – zwykle młodych osobników – do czasu uzyskania przez nie oczekiwanych cech użytkowych. Odchowane zwierzęta mogą być użytkowane do produkcji (mleko, wełna, jaja), jako surowiec do produkcji (mięso, skóra), jako siła robocza (np. koń, muł, osioł) lub zwierzęta domowe (pies, kot).

Uwaga. Przy kwalifikacji przedsięwzięć można skorzystać z: „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów”, Tomasz Wilżak, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 2011.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – art. 71, 72
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – art. 76, 152, 181, 201, 351, 365, 367
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz. U. Nr 122/2002 r., poz. 1055
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[7] Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Tematy powiązane

Jest nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Przedsięwzięcia – nowości i zmiany
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Pozwolenie zintegrowane dla fermy

Joanna Wilczyńska (20.02.2012)
Pytania i odpowiedzi | 48 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , , ,


komentarzy 48

“Chów lub hodowla zwierząt”
 1. 1 Szaman napisał(a) 08:38, 21.02.2012:

  Gminy mają problemy z interpretacja szczególnie jeśli chodzi o rozbudowy i jak mają wątpliwości to chca wydawac decyzję środowiskową

 2. 2 Joanna napisał(a) 15:00, 13.03.2012:

  Bardzo rzeczowo i zwięźle ujęła Pani temat. Znalazłam tu odpowiedzi na kilka pytań – zwłaszcza dotyczących rodzaju pozwoleń przy hodowli kur. Chciałabym jedynie upewnić się, czy również dla kaczek, jak i dla kur, nigdy nie jest wymagane pozwolenie sektorowe w przypadku emisji do powietrza.
  Pozdrawiam

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:11, 14.03.2012:

  Tak, również dla kaczek, jak i dla kur, nigdy nie jest wymagane pozwolenie sektorowe w przypadku emisji do powietrza, bo dla kaczek jest taki sam przelicznik jak dla kur

 4. 4 Patrycja napisał(a) 14:58, 01.04.2012:

  Czy mogłaby Pani podać podstawę prawną, która mówi że kurnik o obsadzie do 10 tys szt. niosek nie wymaga zgłoszenia? Z góry dziękuję.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:50, 01.04.2012:

  Kurnik o obsadzie do 10 tys szt. (40 DJP) kur niosek nie wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na podstawie:
  – § 2 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia [6] (nie wymagają zgłoszenia instalacje do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie
  znacząco oddziaływać na środowisko),
  – w związku z § 3 ust. 1 pkt 103 rozporządzenia [1].
  Z dala od terenów chronionych i zabudowanych, o których mowa w pkt 103, zgłoszenie nie jest wymagane dla ilości poniżej 60 DJP (15000 szt. kur) wg § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia [1].

 6. 6 Jozef Rylski napisał(a) 07:03, 03.04.2012:

  czy podmiot prowadzacy od lat hodowle
  drobiu zgłoszono instalacje 6 kurników o pow uzytkowej 3600m
  zobowiazany jest posiadacv pozwolenie zintegrowane
  czy liczbe stanowisk majacej wpływ wielkosc instalacji okresla sie z powierzchni uzytkowej kurników
  czy z z liczby faktycznie przebywajacego tam drobiu na dzien kontroli

 7. 7 Jozef rylski napisał(a) 07:11, 03.04.2012:

  czy kurniki na ktore dokonano zgłoszenia a czasie kontroli sa nieuztkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem np. ze wzgledu na stan techniczny budynków mozna pominac w czasie kontroli aby nie wystapiła wymagalnosc pozwolenia zintegrowanego
  co nalezy zrobi pod wzgledem formalnoprawnym ze zgłoszeniem

 8. 8 Jozef rylski napisał(a) 07:21, 03.04.2012:

  czy hodowca posiadajacy dwie fermy w roznych miejscowosciach
  ferma drobiu 3600m2 -miejscowosc 1
  ferma niosek19008 szt niosek miejscowosc2
  posiadajacy 450 ha gruntów ma obowiazek posiadania pozwolenia zintegrowanego.

 9. 9 Jozef rylski napisał(a) 07:22, 03.04.2012:

  czy hodowca posiadajacy dwie fermy w roznych miejscowosciach
  ferma drobiu 3600m2 -miejscowosc 1
  ferma niosek19008 szt niosek miejscowosc2
  posiadajacy 450 ha gruntów ma obowiazek posiadania planu nawozenia

 10. 10 krzysztof napisał(a) 07:45, 03.04.2012:

  Czy ferma o obsadzie 19000 szt niosek z której produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego przeznaczone są na rynek musi posiadać miejsce składowania obornika na tej fermie .I czym skutkuje brak takiego miejsca wedle obowiązującego prawa i spójności ustaw.

 11. 11 krzysztof napisał(a) 07:55, 03.04.2012:

  jakie fakty moga spowodowac by zwykły kowalski mogł zaprotestowac skutecznie przeciwko przyjeciu zgłoszenia instalacji hodowli drobiu

 12. 12 Jozef rylski napisał(a) 08:05, 03.04.2012:

  czy hodowca posiadajacy dwie fermy w róznych miejscowosciach
  ferma 1 3600m
  ferma niosek 19 008
  posiadajacy 450 ha
  a gromadzacy pomiot kurzy ze swoich fermy
  na jednej z nich
  podlega wymagalnosci pozwolenia zintegrowanego
  o wymagalnosci planu nawozenia
  jezeli tak co nalezy zrobic w przypadku gdy
  własciwe urzedy ignoruja ten fakt pomimo
  licznych interwencji pisemnych i telefonicznych

 13. 13 Jozef rylski napisał(a) 08:11, 03.04.2012:

  czy przy składaniu zgłoszenia potrzebna jest
  decyzja wodno -prawna
  plan i decyzja gospodarowania odpadami
  czym skutkuje brak takich dokumentów
  czy urzad moze przyjac zgłoszenie pomimo ich braku
  co zrobic kiedy urzad wiedzac o tym nie sprzeciwia sie przyjeciu zgłoszenia przez 30 dni, gdyz potym okresie instalacja moze rozpoczac działalnosc

 14. 14 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:21, 03.04.2012:

  Fermę drobiu kwalifikuje się do pozwolenia albo zgłoszenia na podstawie możliwości maksymalnej obsady (szt. stanowisk dla drobiu) kurników na terenie jednego „zakładu”. Nie uwzględnia się więc w sumowaniu kurników danego podmiotu z innej miejscowości, a nawet tej samej – ale w innej lokalizacji. Nie uwzględnia się też kurników (budynków) na terenie danego „zakładu”, jeżeli są one trwale wyłączone z produkcji (np. ze względu na zły stan techniczny, albo z innych powodów). Jeżeli łącznie na terenie jednego „zakładu” jest możliwość obsady powyżej 40000 szt. drobiu, to wymagane jest pozwolenie zintegrowane (art. 201 POŚ) oraz plan nawożenia (z wyłączeniem tych, którzy zbywają w całości nawozy naturalne), a nawóz naturalny musi być przechowywany na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu (art. 18 i 25 ustawy o nawozach i nawożeniu)

 15. 15 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:32, 03.04.2012:

  Udział społeczeństwa (Kowalskiego) możliwy jest na etapie inwestycyjnym kurnika, gdy prowadzone jest w gminie postępowanie w sprawie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 79 UOOŚ), a także na etapie wydawania pozwolenia zintegrowanego (art. 218 POŚ) przez starostę albo marszałka województwa.

 16. 16 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:41, 03.04.2012:

  Do zgłoszenia kurnika z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (art. 152 POŚ) moim zdaniem urzędnik może wnieść sprzeciw jedynie w zakresie przedmiotu sprawy, a więc tylko w zakresie emisji do powietrza, a nie w zakresie np. ścieków, odpadów, hałasu, promieniowania …, a więc do takiego zgłoszenia nie może wymagać dostarczenia pozwolenia wodnoprawnego, decyzji w zakresie gospodarki odpadowej czy innej decyzji

 17. 17 Joanna napisał(a) 09:28, 04.04.2012:

  Proszę o wyjasnienie, w jaki sposób powinny rozliczać się z opłat za korzystanie ze środowiska dwie panie – osoby fizyczne prowadzące pod jednym adresem każda swoją działalność gospodarczą. Panie są wspólnie właścicielkami kilku kurników zlokalizowanych pod jednym adresem, na które wspólnie uzyskały jedno pozwolenie zintegrowane.

 18. 18 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:04, 04.04.2012:

  Jeżeli urzędnik uznał te kurniki jako jedna instalacja i wydał tym paniom jedno pozwolenie zintegrowane, to wydawało mi się, że nie inaczej należy traktować te kurniki przy opłatach za korzystanie ze środowiska, czyli powinna być jedna opłata uiszczona wspólnie przez obie panie i powinien być złożony jeden wykaz opłatowy. I tu zaczęłam mieć wątpliwości, bo we wzorze wykazu należy podać dane podmiotu a nie podmiotów. Proponuję więc, aby każda pani rozliczała się oddzielnie podając 50 % liczby stanowisk w kurnikach faktycznie wykorzystanej w procesie produkcyjnym. Proponuję uzgodnić taki sposób rozliczania z urzędnikiem weryfikującym opłaty.

 19. 19 krzysztof napisał(a) 06:44, 13.04.2012:

  Czy ferma o obsadzie 19000 szt niosek z której produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego przeznaczone są na rynek musi posiadać miejsce składowania obornika na tej fermie .Czym skutkuje brak takiego miejsca wedle obowiązującego prawa i spójności ustaw.

 20. 20 pawlak napisał(a) 06:50, 13.04.2012:

  czy mozna składowac obornik pomiot kurzy
  składowac bezposrednio na gruncie i w jakiej ilosci.
  czy wymaga to pozwolen i od kogo

 21. 21 Agnieszka napisał(a) 16:12, 11.08.2012:

  Witam serdecznie,
  Mam pytanie dotyczące fermy drobiu o DJP 49. Rozumiem, że wymaga ona jedynie zgłoszenia ze względu na niewielka skalę działalności. Moje pytanie to w jaki sposób sporządza się takie zgłoszenie. Czy sporządza się jakąś dokumentację opisująca przedsiębiorstwo, jak w przypadku pozwolenia zintegrowanego? Czy gdzieś znajdę wytyczne co do takiego zgłoszenia?
  Czy wytyczne dotyczące naliczania opłat są dostępne w POŚ?

 22. 22 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:19, 12.08.2012:

  Art. 152 ust. 2 POŚ określa dane, jakie należy podać do organu ochrony środowiska (art. 378 POŚ) w zgłoszeniu instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
  Opłatę za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu oblicza się według wzoru podanego w uwadze za tabelą E w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

 23. 23 Joanna napisał(a) 13:47, 13.09.2012:

  Witam Panią
  Proszę, aby upewniła mnie Pani, czy dobrze rozumuję – czy dla fermy gęsi składającej się z kilku budynków położonych na terenie jednej posesji, liczących przeciętnie po 4000 do 6000 stanowisk każdy, a łącznie liczących 32000 stanowisk dla gęsi na całej fermie, potrzebne jest pozwolenie sektorowe (nie zintegrowane ani nie zgłoszenie)?
  Dziękuję i pozdrawiam.

 24. 24 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:51, 13.09.2012:

  Ferma gęsi z maksymalną (a nie średnią) ilością stanowisk w wysokości 32000 przy DJP dla 1 gęsi w wysokości 0,008, to ferma o 32000 szt. x 0,008 DJP/szt. = 256 DJP, a więc jest powyżej 210 DJP, dlatego wymaga pozwolenia (sektorowego) na emisję gazów i pyłów do powietrza

 25. 25 Joanna napisał(a) 10:25, 30.01.2013:

  Dzień dobry
  Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące fermy drobiu.
  Czy ferma indyków o maksymalnej obsadzie 9500 szt., zaopatrzona jedynie w wentylację grawitacyjną, wymaga pozwolenia sektorowego na emisję do powietrza, czy nie wymaga pozwolenia w ogóle?
  Pozdrawiam, życząc miłego dnia.

 26. 26 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:39, 30.01.2013:

  Wymaga pozwolenia (sektorowego) na emisję gazów i pyłów do powietrza ferma indyków o max obsadzie od 210 DJP (8 750 szt.) do 960 DJP (40 000 szt.), gdyż wg obecnych przepisów: „§ 1. 1.Pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w przypadku instalacji określonych w załączniku do rozporządzenia (a więc poniżej 210 DJP).
  2.Pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone w ust. 1 instalacji (a więc innych niż do chowu lub hodowli zwierząt), do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza (…) za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej; (…)”

 27. 27 Bogdan napisał(a) 11:33, 15.04.2013:

  Czy ferma bydła mlecznego o maksymalnej obsadzie około 390 DJP zaopatrzona jedynie w wentylację grawitacyjną, wymaga pozwolenia sektorowego na emisję do powietrza, czy nie wymaga pozwolenia w ogóle?

 28. 28 Wookie napisał(a) 19:26, 29.01.2014:

  „Na podstawie powyższych zapisów rozporządzenia [1] można stwierdzić, że:

  – istniejący kurnik o 70 DJP na podstawie § 3 ust. 1 pkt 103 lit a kwalifikuje się do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, bo przekracza próg 40 DJP dla terenów zabudowanych;

  – rozbudowa takiego kurnika byłaby kwalifikowana na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, gdyby nowa część kurnika była dla obsady drobiu co najmniej 40 DJP.”

  Hmmmm.. jesli dobrze zrozumiałem, to czy Pani zdaniem w omawianym przypadku rozbudowa o mniej niż 40 DJP nie wymaga decyzji środowiskowej??

 29. 29 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:32, 29.01.2014:

  Moim zdaniem rozbudowa kurnika o mniej niż 40 DJP nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Zgodne to jest też z obowiązującą od 1 sierpnia 2013 r. zmianą przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. z 2013 r. poz. 817

 30. 30 Ania napisał(a) 14:34, 06.02.2014:

  Niestety co do kwalifikacji inwestycji nie można się z Panią zgodzić (choć milo się czyta). Gdyby kierować się Pani sposobem myslenia i rozbudowa o 25 szt. nie kwalifikowała się do decyzji środowiskowej – to w myśl tego mając taką instalację co roku powiększałabym ją o 25 DJP co powodowałoby to, iż mogłabym bez odpowiednich dokumentów dotrzeć do magicznej wielkości 210 DJP, ale dalej jeżeli rozbudowywałabym o kolejne 25 DJP to zgodnie z Pani założeniami mogłabym to spokojnie zrobić bez raportu ooś – z czym się nie zgadzam zupelnie!
  Taki sposób postrzegania prowadzi prawie że do samowoli w kontekście ustawy ooś i odpowiednich przepisów!
  serdecznie pozdrawiam

 31. 31 Jarek napisał(a) 22:06, 18.02.2014:

  Witam! Mam pytanie jak obliczyć DJP dla brojlerów? Czy traktować je jako pisklaki drobiu i należy przyjąć 1 DJP dla łącznej masy 500 kg?? Bo przelicznik taki sam jak dla kur jest chyba mniej korzystny.I jak to wyglada z iloscia stanowisk? 1 blojler = 1 stanowisko? Probuje wyliczyć oplate środowiskową i mam pełno wątpliwości. Pozdrawiam

 32. 32 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:45, 19.02.2014:

  Objaśnienie odnośnika *) dla określania DJP w rozporządzeniu o przedsięwzięciach mówi, że 1 DJP = 500 kg przyjmuje się dla piskląt drobiu, a nie dla kurczaków i starszych. Brojler z pewnością nie jest już pisklakiem. Dla drobiu DJP = 0,004, a więc określone jest dla średniej wagi 2 kg.
  Natomiast do wyliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska nie uwzględnia się dla drobiu ilości DJP, lecz zgodnie z objaśnieniami z rozporządzenia opłatowego należy uwzględnić ilość stanowisk, a stanowisko odpowiada miejscu przeznaczonemu dla jednej sztuki drobiu w pomieszczeniu inwentarskim. Jednostkowa stawka dotyczy faktycznej obsady ptaków i faktycznego czasu utrzymywania drobiu. Opłatę wylicza się według wzoru z rozporządzenia O = q x k x t / 10000, z tym że jednostkową stawkę q określa się z obwieszczenia na dany rok korzystania ze środowiska (np. stawki na rok 2013)

 33. 33 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:27, 03.09.2014:

  Od 5.09.2014 r. obowiązuje nowa lista instalacji IPPC wymagających pozwolenia zintegrowanego, zgodna z dyrektywą IED, określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz. U. z 2014 r. poz. 1169

 34. 34 Michał napisał(a) 22:32, 25.10.2014:

  Chcę uzyskać pozwolenie budowlane na 3 obiekty po 1300szt tucznika każdy realizowane w 2 etapach. Będzie wykonany jeden raport oddziaływania na środowisko i jeden projekt budowlany dla 3 obiektów. Chcę wybudować jeden obiekt i sprzedać pozwolenie na pozostałe dwa budynki dla 2 odrębnych osób. Każdy budynek będzie na oddzielnej działce rolnej i będzie mógł funkcjonować samoistnie. W pierwszym etapie powstaje jeden obiekt na 1300szt tucznika (liczba DJP nie wymaga pozwolenia zintegrowanego). Zaznaczam, że w raporcie oddziaływania oraz projekcie budowlanym będzie przewidziana etapowa realizacja inwestycji. Czy będę mógł sprzedać pozwolenia wraz z działką na pozostałe dwa budynki ? Czy budując pierwszy budynek muszę uzyskać pozwolenie zintegrowane? – projekt obejmuje kompleks 3 budynków( po 1300szt tucznika w wadze powyżej 110kg w każdym budynku)?

 35. 35 Aneta napisał(a) 20:13, 15.01.2015:

  Chcialabym wybudowac ferme drobiu dla 15.ooo tys.brojlerow.Jakie pozwolenia sa mi potrzebne?Od czego zaczac??Prosze o odpowiedz

 36. 36 Ciekawy artykuł | Stowarzyszenie Zielone Radzyny napisał(a) 08:33, 09.09.2015:

  […] http://eko-akademia.pl/2012/02/chow-lub-hodowla-zwierzat/ […]

 37. 37 Tota napisał(a) 12:59, 02.03.2016:

  Państwa – budowa kurników w Polsce jest ikoną ochrony. Tematem tabu. Słowo „kurnik” boją się prawnicy, pracownicy RDOŚ,-u SANEPIDU oraz innych instytucji, stowarzyszeń, SKO, WSA. Kurnik może być postawiony na rowie melioracyjnym,przy stawie, terenie bagiennym, przy terenach tzw. żerowiskach ptaków chronionych. To nasze, że sobie popiszemy odwołań, pism rozmaitych. Kurniki oraz inne fermy hodowlane pokryją całą POLSKĘ. RZĄDY nasze nie wprowadzą żadnych ustaw chroniących nasze zdrowie, choćby odległosci od domostw mieszkalnych. Ustawa o odorach napisana przez Panią Prof, Joannę Kośmider od 2009 r. gdzie znajduje się? Dlaczego do dnia dzisiejszego nie została przedstawiona w Sejmie? A może powinniśmy założyć ogólnokrajowe stowarzyszenie obrony przed wielkimi fermami, aby była zachowana przynajmiej odległość od domów mieszkalnych? Jesteśmy na etapie blokowania 2 kurników od naszego domu ok. 45 m . Nie ma żadnej możliwości obronienia się.

 38. 38 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:30, 22.01.2017:

  Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
  Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.

 39. 39 Jan napisał(a) 22:29, 12.06.2017:

  Witam
  Mam pytanie. Jestem w trakcie 2 uzupełnień do raportu. Planowana inwestycja to chow kur połkarlowatych na wybiegu z przeznaczeniem na mięso (chow oparty na paszy bez GMO). 94DJP
  RDOS chce okreslenia wpływu odprowadzenia wód powierzchniowych i roztopowych z terenu wybiegu na stan wód ( powierzchniowych i podziemnych) oraz środowisko gruntów wodne. Czy jest to uzasadnione w jakimś rozporządzeniu czy to dodatkowy wymysł RDOS. I jeżeli są jakieś artykuły bądź inne wskazówki na temat kur wolnowybiegowych prosił bym o namiary.

 40. 40 Magda napisał(a) 20:44, 01.08.2017:

  Witam
  Obok mojej posiadłości ok 150 m sąsiad założył fermę gęsi i indyków. Hodowla zwykle liczy kilka tysięcy sztuk drobiu. Sąsiad ma zainstalowane wentylatory jednak fetor jest nie do wytrzymania. Ferma sąsiada istnieje już ok 10 lat dodam jeszcze że hodowla sąsiada graniczy bezpośrednio z moim ogrodem warzywnym. Sąsiad nie zakopuje martwych zwierząt rozkładają się rozrzucone gdzieś po krzakach, czasem pali martwe zwierzęta na podwórzu co a mogę w te sytuacji zrobić? proszę bardzo o odpowiedz.

 41. 41 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:25, 01.08.2017:

  Proponuję zwrócić się z tym problemem do gminy (odpowiednio do wójta, burmistrza, prezydenta miasta).
  Pomocna może będzie odpowiedź z Ministerstwa Środowiska:
  https://bip.mos.gov.pl/skargi-wnioski-petycje/petycje/petycje-z-2017-roku/szczegoly/news/petycja-z-dnia-15-maja-2017-r-w-sprawie-metod-oceny-zapachowej-jakosci-powietrza-nowe-worowo/

 42. 42 czarek napisał(a) 12:25, 17.01.2018:

  Jezeli zrobie zgloszenie na 60 djp a przy kontroli przekrocze tą liczbe to jakie beda sankcje??

 43. 43 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:36, 17.01.2018:

  Wg art. 342 ust. 1 POŚ:
  „Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją,
  podlega karze grzywny.”

 44. 44 Wojtek napisał(a) 12:26, 24.05.2021:

  Witam,
  planuję posadowić oborę dla krów i przenieść dotychczasową hodowlę z istniejących obecnie obiektów do nowoplanowanej obory. W gospodarstwie jest utrzymywane około 60 DJP. Obecnie obsada średnioroczna utrzymuje się na poziomie 58-60 DJP. Najbliższe otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe wsi oraz tereny rolnicze (gospodarstwa oraz pola uprawne). Czy w opisanej sytuacji będą musiał starać się o decyzję środowiskową dla nowej obory – § 3 ust. 1 pkt 104 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

 45. 45 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:32, 24.05.2021:

  Wojtek (44), w mojej ocenie dla ww. nowej obory wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
  – na podstawie § 3 ust. 1 pkt 104 lit a, jeżeli w odległości < 210 m jest "obca" zabudowa; - na podstawie § 3 ust. 1 pkt 104 lit a, jeżeli maksymalna możliwa obsada inwentarza wyniesie co najmniej 60 DJP

 46. 46 Stanisław napisał(a) 21:14, 24.06.2021:

  Proszę o opinię – Została wydana Decyzja środowiskowa na stację paliw, ale jeszcze jest niezrealizowana. Inwestor zmienia ilości zbiorników na paliwo (będzie ich mniej, więc paliwa tez będzie mniej niż zakładano), ale teraz planuje również zbiornik 6m3 na AdBlue (a o tej substancji nie było mowy w Raporcie, pewnie inwestor zapomniał). Wymieniono jedynie zbiorniki na paliwo i lpg. AdBlue nie jest paliwem jednak.
  Czy będzie to wymagało zmiany decyzji środowiskowej? Wydaje mi się, że tak, jednak postawienie samego zbiornika 6m3 na Adblue właściwie znacząco nie zmienia zakresu przedsięwzięcia.

 47. 47 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:38, 25.06.2021:

  Stanisław (46), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko m.in. zalicza się wg § 3 ust. 1 pkt 34, 35 i 37 rozporządzenia instalacje do dystrybucji oraz instalacje do podziemnego albo naziemnego magazynowania nie tylko produktów naftowych, ale też m.in.:
  „substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi”.
  AdBlue to roztwór mocznika, więc nie jest to produkt naftowy, ale jest mieszaniną w rozumieniu REACH.
  Z tego by wynikało, że zbiornik na AdBlue powinien być uwzględniony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Trzeba mieć też na uwadze, że pozwolenie budowlane powinno być zgodne z tą decyzję.
  Od 13.05.2021 wg art. 86g UOOŚ organizacja ekologiczna lub strona postępowania w sprawie wydania tej decyzji może odwołać się od pozwolenia budowlanego i złożyć skargę do sądu administracyjnego na pozwolenie budowlane niezgodne z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

 48. 48 Wojtek napisał(a) 09:15, 30.06.2021:

  Pani Joanno, jeszcze w nawiązaniu do Pani odpowiedzi z dnia 24.05.2021:
  „w mojej ocenie dla ww. nowej obory wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
  – na podstawie § 3 ust. 1 pkt 104 lit a, jeżeli w odległości < 210 m jest "obca" zabudowa; – na podstawie § 3 ust. 1 pkt 104 lit a, jeżeli maksymalna możliwa obsada inwentarza wyniesie co najmniej 60 DJP"
  Czy jeżeli obecnie moja obsada jest utrzymywana na poziomie ok. 60 DJP i nie była objęta DUŚ, to realizacja nowej obory będzie kwalifikowana również do § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?


Skomentuj...