Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Drugi tekst jednolity Prawa wodnego

W Prawie wodnym, po ogłoszeniu w 2005 r. tekstu jednolitego, wprowadzono sporo zmian przez 20 ustaw nowelizujących (tzw. czyszczących). Dobrze więc, że 9 lutego został ogłoszony w Dzienniku Ustaw [1] kolejny jednolity tekst ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Ten tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2012 r. poz. 145 uwzględnia wszystkie obowiązujące dziś zmiany ustawy – Prawo wodne ogłoszone po ogłoszeniu pierwszego tekstu jednolitego w Dz. U. Nr 239/2005 r., poz. 2019 aż do ostatniej zmiany ogłoszonej w Dz. U. Nr 204/2011 r., poz. 1195.

Treść tekstu jednolitego Prawa wodnego znajduje się w załączniku do obwieszczenia [1] zaczynającym się na str. 8 Dz. U. z 2012 r. poz. 145 [1].

Samo obwieszczenie [1] w pkt 1-18 ust. 1 wymienia uwzględnione w drugim tekście jednolitym ustawy czyszczące do pierwszego tekstu jednolitego ogłoszonego w Dz. U. Nr 239/2005 r., poz. 2019.

Uwaga. Obecnie w obwieszczeniu o kolejnym tekście jednolitym nie są już, tak jak kiedyś, wymieniane ustawy czyszczące ogłoszone przed poprzednim tekstem jednolitym.

Natomiast w ust. 2 obwieszczenia [1] od str. 2 do 7 podane są nieuwzględnione w drugim tekście jednolitym treści tych artykułów ustaw czyszczących, które dotyczą przepisów przejściowych i końcowych, bądź tych, które już straciły ważność. Są tam zamieszczone m.in. takie ważne przepisy jak:

– z ustawy czyszczącej – Dz. U. Nr 44/2010 r., poz. 253:

Art. 3. Przepisy art. 34j PW, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie od sezonu kąpielowego w 2016 r.

Art. 4. 1. W okresie dziesięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, organizator kąpieliska, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 7a PW, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może ubiegać się o dofinansowanie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych na niego zgodnie z POŚ.

– z ustawy czyszczącej – Dz. U. Nr 32/2011 r., poz. 159:

Art. 21. 1. Strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia  2002 r. wygasają z dniem 31 grudnia 2012 r.
2. Postępowania administracyjne toczące się w sprawach dotyczących stref ochronnych ujęć wody i niezakończone w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. zostają umorzone.

Z chwilą ogłoszenia drugiego tekstu jednolitego w Dzienniku Ustaw, a więc od 9 lutego 2012 r., do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne podawać należy wyłącznie Dz. U. z 2012 r. poz. 145. Jeżeli będzie jakaś nowa zmiana tej ustawy, to Dz. U. nowej zmiany będziemy dopisywać do tego, w którym został ogłoszony drugi tekst jednolity.

Zasady dotyczące tekstów jednolitych określa rozporządzenie [2], m.in.:

§ 90. Zmienia się zawsze pierwotny tekst ustawy, a jeżeli wprowadzono do niego zmiany — tekst zmieniony. Jeżeli ogłoszono tekst jednolity ustawy, zmienia się ten tekst, a w przypadku gdy wprowadzono zmiany do tekstu jednolitego — zmieniony tekst jednolity.

§ 109.W przypadku gdy ogłasza się drugi lub kolejny tekst jednolity, w odnośnikach do tego tekstu omawia się tylko zmiany wprowadzone po ogłoszeniu ostatniego tekstu jednolitego.

§ 158. 1. Jeżeli w akcie normatywnym odsyła się kilkakrotnie do innego aktu normatywnego, który: (…)
2) był nowelizowany i został ogłoszony jego tekst jednolity – przy pierwszym odesłaniu przytacza się aktualny tytuł tego aktu w całości wraz z oznaczeniem rocznika, numeru i pozycji dziennika urzędowego, w którym ogłoszono tekst jednolity, a przy kolejnych odesłaniach przytacza się tylko rodzaj aktu oraz jego datę i przedmiot, bez oznaczenia rocznika, numeru i pozycji dziennika urzędowego

3. Jeżeli po ogłoszeniu tekstu jednolitego aktu normatywnego, do którego się odsyła, nastąpiły kolejne zmiany tego aktu, przytaczając oznaczenie rocznika, numeru i pozycji dziennika urzędowego, w którym ogłoszono tekst jednolity, podaje się również rocznik, numer i pozycje dzienników urzędowych, w których ogłoszono kolejne zmiany tego tekstu.

Uwaga. Od 2012 r. w Dziennikach Ustaw nie podaje się już „Nr”, gdyż wg art. 20 ustawy [3]:

Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym, z tym że w przypadku Monitora Polskiego B zachowuje się kolejność numerów, pozycji i stron.

Uwaga. Obecnie trwają prace nad kilkoma projektami ustaw zmieniających Prawo wodne:

  • projekt (z 7.04.2011 r.) ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw,
  • projekt (z 5.01.2012 r.) założeń projektu ustawy o odpadach (UO2),
  • projekt (z 19.01.2012 r.) ustawy o korytarzach przesyłowych.

Uwaga. Nie są obowiązującymi aktami prawnymi wszelkie pomocnicze “teksty ujednolicone”
(a nie “teksty jednolite”), które są zamieszczane w różnych opracowaniach czy na WWW, ale nie są ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna

[1] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (PW) – Dz. U. z 2012 r. poz. 145
[2] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” – Dz. U. Nr 100/2002 r., poz. 908
[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – Dz. U. Nr 197/z 2011 r., poz. 1172
[4] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych – Dz. U. Nr 289/2011 r., poz. 1699

Tematy powiązane

Wygasają stare strefy ochronne ujęć wody

Joanna Wilczyńska (23.02.2012)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...