Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenie zintegrowane dla fermy

Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (art. 201 POŚ).

Jakie to są instalacje, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, określa obecnie rozporządzenie z 2002 r. [2].
W przypadku zwierząt gospodarskich pozwolenie zintegrowane wymagane jest jedynie dla instalacji określonych w pkt 6.8 załącznika do rozporządzenia [2]:

6. Inne:
8) do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:
a) 40.000 stanowisk dla drobiu,
b) 2.000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,
c) 750 stanowisk dla macior

Pozwolenie zintegrowane wymagane jest dla powyżej wymienionej liczby stanowisk w danej fermie (instalacji) niezależnie od faktycznej obsady zwierząt w danej chwili i niezależnie od tego, czy prowadzący fermę jest przedsiębiorcą czy rolnikiem (osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą) prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie chowu lub hodowli zwierząt.

Od 11.02.2012 r. w łącznej ilości stanowisk dla macior należy też uwzględniać stanowiska dla loszek, gdyż został w tym temacie ogłoszony wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w trybie prejudycjalnym [3]:

Wyrażenie „miejsca dla macior” znajdujące się w pkt 6.6 lit. c) załącz­nika I do dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (…) należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono miejsca dla loszek (samic świń już pokrytych, lecz jeszcze przed oproszeniem).

Uwaga. Na podstawie wyroku prejudycjalnego (precedens) wydaje się wyroki w innych podobnych sprawach.

Dyrektywa IED [4], która powinna być wdrożona do przepisów krajowych do 7 stycznia 2013 r., w załączniku I podaje nieco inną listę instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego niż jest określona w załączniku do rozporządzenia [2], ale w zakresie chowu zwierząt nie wprowadza zmian. Należy jednak śledzić przepisy, gdyż wg art. 73 IED:

2. Do dnia 31  grudnia 2012  r. Komisja dokonuje przeglądu potrzeby kontrolowania emisji:

a) ze spalania paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy dostarczonej w paliwie poniżej 50 MW;

b) z intensywnego chowu bydła; oraz

c) z rozrzucania obornika.

Wyniki tego przeglądu Komisja przekazuje Parlamentowi Euro­pejskiemu i Radzie, w stosownych przypadkach wraz z wnioskiem ustawodawczym.

3. Do dnia 31 grudnia 2011 r. Komisja przedstawia Parlamen­towi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące ustanowie­nia w załączniku I:

a) zróżnicowanych progów wydajności dla chowu różnych ga­tunków drobiu, w tym dla szczególnego przypadku przepiórki;

b) progów wydajności dla jednoczesnego chowu różnych ro­dzajów zwierząt w obrębie tej samej instalacji.

Wyniki tego przeglądu Komisja przekazuje Parlamentowi Euro­pejskiemu i Radzie, w stosownych przypadkach wraz z wnioskiem ustawodawczym.

Uwaga. Według definicji z art. 2 ustawy [5]:

drób – ptaki gatunków: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos), kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica), perlica (Numida meleagris) oraz utrzymywany w warunkach fermowych struś (Struthio camelus)

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 201, 351, 365
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz. U. Nr 122/2002 r., poz. 1055
[3] Powiadomienie nr 2012/C 39/09 – Sprawa C-585/10: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 15 grudnia 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret — Dania) — Niels Moller przeciwko Haderslev Kommune (Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola — Dyrektywa 96/61/WE — Punkt 6.6 lit. c) załącznika I — Instalacje do intensywnej hodowli świń wyposażone w więcej niż 750 miejsc dla macior — Kwestia włączenia do tej liczby miejsc dla loszek) – Dz. U. C 39 z 11.02.2012 r, str. 6
[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) (dyrektywa IED) – Dz. U. L 334, 17.12.2010, str. 17
[5] Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – Dz. U. Nr 133/2007 r., poz. 921, ze zm.

Tematy powiązane

Uciążliwa ferma trzody chlewnej
Chów lub hodowla zwierząt
Jest już ogłoszona dyrektywa IED – o emisjach przemysłowych

Joanna Wilczyńska (26.02.2012)
Temat dnia | 5 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,


komentarzy 5

“Pozwolenie zintegrowane dla fermy”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:26, 03.09.2014:

  Od 5.09.2014 r. obowiązuje nowa lista instalacji IPPC wymagających pozwolenia zintegrowanego, zgodna z dyrektywą IED, określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz. U. z 2014 r. poz. 1169

 2. 2 Marcin napisał(a) 01:36, 25.11.2016:

  Witam mam pytanie kto powinien wydać pozwolenie na prowadzenie fermy ???

 3. 3 Marcin napisał(a) 01:38, 25.11.2016:

  Witam mam jaki urząd powinien wydać pozwolenie na prowadzenie takiej działalności?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:00, 25.11.2016:

  W zależności od DJP pozwolenie to wydaje:
  – starosta dla DJP poniżej 210,
  – marszałek województwa dla DJP = 210 i więcej.
  Przeliczanie na DJP ilości sztuk zwierząt, jaka może maksymalnie być w danej chwili w fermie, trzeba dokonać z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych określonych w załączniku do rozporządzenia dotyczącego przedsięwzięć – Dz. U. z 2016 r. poz. 71

 5. 5 Elżbieta napisał(a) 09:27, 17.07.2018:

  czy ilość zwierzat na fermie może przekraczać ilość wskazaną w pozwoleniu zintegrowanym


Skomentuj...