Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Najczęściej zadawane pytania do KOBiZE

Na stronie KOBiZE została zamieszczona kolejna odpowiedź na najczęściej zadawane pytania. Tym razem odpowiedź odnosi się do danych dotyczących produkcji ciepła na potrzeby sieci ciepłowniczej, wprowadzanych do końca lutego każdego roku w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Odpowiedź dotyczy ciepłowni zawodowych, elektrociepłowni zawodowych i elektrociepłowni przemysłowych z sektora energetycznego objętych przepisami art. 35 dyrektywy IED.
KOBiZE wyjaśnia m.in., że w raporcie do Krajowej bazy za 2011 rok operatorzy tych instalacji powinni:

wypełnić w formularzu dotyczącym produkcji ciepła dodatkowe pole –
Na potrzeby sieci ciepłowniczej.
(…) w pole to należy wpisać całkowitą ilość ciepła netto wyprodukowanego w tego typu obiektach energetycznego spalania (kominach), która „wychodzi” poza teren zakładu, za wyjątkiem tego ciepła, które dostarczane jest do innych zakładów mających bezpośrednie połączenie (oddzielna rura ciepłownicza, do której nie mogą być podłączeni inni odbiorcy ciepła) z instalacją produkującą ciepło.
W przypadku, gdy produkowane ciepło sprzedawane jest do pośrednika w obrocie ciepłem (np. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej), to również i to ciepło należy traktować jako ciepło dostarczane do publicznej sieci ciepłowniczej.

Wszystkie najczęściej zadawane pytania zamieszczone obecnie na stronie KOBiZE to:

 1. Na potrzeby sieci ciepłowniczej – jaką wielkość należy wpisać w tym polu wprowadzając dane dotyczące produkcji ciepła z instalacji spalania paliw?
 2. Czy dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o założenie konta w Krajowej bazie ( KRS, regon itd.) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem notarialnie, czy mogą być poświadczone przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu?
 3. Czy dla każdej instalacji eksploatowanej na terenie zakładu należy złożyć osobny raport?
 4. Do kiedy należy złożyć pierwszy raport roczny do Krajowej bazy?
 5. Wniosek o utworzenie konta w Krajowej bazie został wypełniony błędnie. Co należy zrobić w takiej sytuacji?
 6. Czy podmiot, który posiada więcej niż jeden zakład, wypełnia jeden wniosek o utworzenie konta w Krajowej bazie, czy oddzielnie dla każdego zakładu?
 7. Które podmioty mają obowiązek założyć konto w Krajowej bazie?

Uwaga. Na stronie KOBiZE jest informacja, że

po dniu 29 lutego 2012 r. będzie nadal istniała techniczna możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy

Uwaga. Art. 35 dyrektywy IED brzmi:

Artykuł 35
Zakłady zasilające sieci ciepłownicze

1. Do dnia 31 grudnia 2022 r. obiekt energetycznego spalania może być zwolniony z przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji, o których mowa w art. 30 ust. 2, i z przestrzegania stopni odsiarczania, o których mowa w art. 31, o ile spełnione są następujące warunki:

a) całkowita nominalna moc obiektu energetycznego spalania dostarczona w paliwie nie przekracza 200 MW;

b) obiektowi udzielono pierwszego pozwolenia przed dniem 27 listopada 2002 r. lub operator tego obiektu złożył kompletny wniosek o pozwolenie przed tą datą, pod warunkiem że obiekt oddano do eksploatacji nie później niż w dniu 27 listopada 2003 r.;

c) co najmniej 50 % produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w obiekcie (średnia krocząca z pięciu lat) dostarczanych jest w postaci pary lub gorącej wody do publicznej sieci ciepłowniczej; oraz

d) w tym okresie dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu określone w jego pozwoleniu mającym zastosowanie w dniu 31 grudnia 2015 r., w szczególności zgodnie z wymogami dyrektyw 2001/80/WE i 2008/1/WE, są utrzymane co najmniej do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Najpóźniej w dniu 1 stycznia 2016 r. każde państwo członkowskie przekazuje Komisji wykaz wszystkich obiektów energetycznego spalania, do których ma zastosowanie ust. 1, w tym ich całkowitą nominalną moc dostarczoną w paliwie, rodzaje stosowanego paliwa oraz mające zastosowanie dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu. Ponadto w przypadku wszelkich obiektów energetycznego spalania, do których ma zastosowanie ust. 1, i w okresie wspomnianym w tym ustępie, państwa członkowskie corocznie informują Komisję o udziale produkcji ciepła użytkowego każdego z obiektów dostarczonym w postaci pary lub gorącej wody do publicznej sieci ciepłowniczej, wyrażonym jako średnia krocząca z pięciu poprzednich lat.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – art. 6, 7, 59
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) (dyrektywa IED) – Dz. U. L 334, 17.12.2010, str. 17

Tematy powiązane

Do końca lutego raport do KOBiZE
Czy za brak raportu do KOBiZE są jakieś sankcje?
Jest już ogłoszona dyrektywa IED – o emisjach przemysłowych

Joanna Wilczyńska (29.02.2012)
Temat dnia | 3 komentarze »
Tagi: , , , , , , , , ,


komentarze 3

“Najczęściej zadawane pytania do KOBiZE”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:42, 09.02.2013:

  Na stronie KOBiZE są odpowiedzi na kolejne pytania:
  – Jak można określić rodzaje i ilości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza ze spalania oleju napędowego w stacjonarnych urządzeniach technicznych wchodzących w skład instalacji spalania paliw (kotły ciepłownicze, agregaty prądotwórcze)?
  – Jak można określić rodzaje i ilości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza ze spalania gazu płynnego propan w kotłach?
  – Jak można określić rodzaje i ilości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza ze spalania gazu płynnego propan-butan w kotłach?
  – Czy istnieje możliwość szybkiego, lub automatycznego wprowadzania danych do formularza wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie dla wielu Zakładów?
  – Gdzie znajduje się zakładka „Błędy”?
  – Czy podmiot posiadający wyłącznie środki transportu powinien założyć konto w Krajowej bazie?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:46, 14.01.2017:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:52, 16.11.2022:

  Od 31.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217).
  Nie ma już ograniczenia do 10 użytkowników danego konta.
  Według przepisów przejściowych – zachowują ważność dotychczasowy identyfikator (login) i hasło dostępu do Krajowej bazy.


Skomentuj...