Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy specustawa dotyczy tylko nowych inwestycji przeciwpowodziowych?

Pytanie: Problem dotyczy kompetencji organu wydającego DOŚU przy modernizacji budowli ppowodziowej – przepompowni wód umożliwiającej przerzucanie nadmiaru wód z terenu zawala (będącego doliną chronioną) rurociągami tłocznymi umieszczonymi w wale przeciwpowodziowym w celu ochrony tego terenu przed zalaniem. Uważam, że przepompownia jest funkcjonalnie związana z wałem przeciwpowodziowym i zaliczana jest do budowli przeciwpowodziowych w myśl ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – Dz. U. Nr 143/2010. Jednak inwestor zakwalifikował to przedsięwzięcie nie do budowli ppow. tylko „gospodarowanie wodą w rolnictwie” – budowa zbiornika wodnego wg § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e rozporządzenia RM w sprawie klasyfikacji przedsięwzięć – Dz. U. Nr 213/2010.
1) Czy ww. wymieniona ustawa dotyczy tylko nowopowstałych inwestycji ppow., czy również modernizacji istniejących (modernizacja przepompowni, roboty budowlano-remontowe powiększenia zbiornika wyrównawczego)?
2) Czy inwestor może realizować ww. inwestycję omijając specustawę (nie ma potrzeby wywłaszczania (art. 36 specustawy)? Jeśli tak – to DOŚU powinien wydać wójt? [M.M.]

Odpowiedź:

Specustawa [1] określa, jakie budowle przeciwpowodziowe objęte są tą ustawą i jakich dotyczy inwestorów, ale nie definiuje, co należy rozumieć przez inwestycję. Z ustawy [1] ani z uzasadnienia do projektu tej ustawy na etapie legislacji nie wynika, że jej przepisy nie dotyczą rozbudowy, przebudowy lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia, więc moim zdaniem należy specustawę stosować również do takich inwestycji. Przemawia za tym wykładnia celowościowa tej ustawy, bo niby dlaczego nowa inwestycja miałaby być realizowana „szybko”, a już modernizacja miałaby się „wlec”? Jeżeli traktuje się taką budowlę szczególnie ze względów bezpieczeństwa p.powodziowego, to uważam, że takie traktowanie powinno być na każdym etapie, a więc również przy przebudowie. Nie widzę, aby specustawa dawała dowolność w stosowaniu, wręcz zobowiązuje w art. 36 do jej stosowania nawet wtedy, gdy już jest wydana decyzja o wzizt.

Opisane w pytaniu przedsięwzięcie zakwalifikowałabym do § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia [2]:

65) budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych

w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia [2]:

2. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia:
(…)
2) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone;
(…)

Jeżeli więc budowla zalicza się do budowli przeciwpowodziowych określonych w ustawie [1] i inwestorem jest zgodnie z tą ustawą: RZGW, urząd morski, województwo, powiat, gmina lub partner prywatny (w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym), to należałoby stosować ustawę [1]. Tak więc przed wydaniem przez wojewodę decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU) wydana zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i UOOŚ przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ), z tym że wg art. 17 ustawy [1]:
–  wniosek i załączniki DOŚU składa się w dwóch egzemplarzach,
–  organ właściwy do wydania DOŚU niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie DOŚU oraz o wydaniu DOŚU,
–  termin wydania DOŚU wynosi 45 dni od dnia złożenia wniosku,
–  do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, w szczególności w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – Dz. U. Nr 143/2010 r., poz. 963
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[3] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm. – art. 72, 75

Tematy powiązane

Zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – specustawa
Przedsięwzięcia – nowości i zmiany
Jest nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Joanna Wilczyńska (15.02.2011)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Czy specustawa dotyczy tylko nowych inwestycji przeciwpowodziowych?”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:05, 03.11.2011:

    Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi – Dz. U. Nr 234/2011 r., poz. 1385 – kolejna specustawa, która obowiązuje od 18.11.2011 r.


Skomentuj...