Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Korzystne zmiany dla uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego i inwestycji budowlanych

Od 21 października 2010 r. wchodzą w życie zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [1] wprowadzone przez ustawę [2], które to zmiany przyspieszą uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz realizację inwestycji budowlanych.

czytaj więcej »

28.07.2010

Kiedy dołączyć wypis z rejestru gruntów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ułatwienie dla niektórych przedsięwzięć, gdy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach liczba stron przekracza 20, wprowadza od 20 lipca 2010 r. zmiana UOOŚ przez ustawę [2].

czytaj więcej »

27.07.2010

Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska za emisję substancji do powietrza

Do końca lipca wymagane są opłaty za korzystanie ze środowiska za I półrocze m.in. za wprowadzane gazy i pyły do powietrza.

Za emisję bez wymaganego pozwolenia opłaty są podwyższone o 500% za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów (art. 292 POŚ).

Dlatego szczególnie należy przeanalizować sytuację od 3.02.2010 r., tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia [2], gdyż tym samym od tego dnia wymagane było pozwolenie na emisję substancji o określonych w nim wartościach odniesienia. czytaj więcej »

26.07.2010

Wygasają pozwolenia wodnoprawne

Sprawdź termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Nie przegap przepisu wprowadzonego 30.07.2005 r. przez art. 11 ustawy [2]:

Pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód inne niż określone w art. 205 ust. 1 PW (tj. inne niż pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich) wydane na okres dłuższy niż 20 lat, wygasają po upływie 20 lat od dnia, w którym decyzje o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego stały się ostateczne czytaj więcej »

25.07.2010

Definicja „instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

INSTALACJA”  według definicji w art. 3 pkt 6 POŚ to:

a) stacjonarne urządzenie techniczne,

b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję czytaj więcej »

23.07.2010

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Instalacja, z której emisja substancji do powietrza nie wymaga pozwolenia, poza pewnymi wyjątkami wymaga zgłoszenia (art. 152 POŚ) do organu ochrony środowiska, którym jest odpowiednio starosta, RDOŚ lub marszałek województwa (art. 378 POŚ).   czytaj więcej »

22.07.2010

Nie ma już opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

„Opłaty za korzystanie ze środowiska” funkcjonują już od 2002 r., ale niektórzy tego nie zauważyli i nadal używają poprzedniej nazwy tego ekologicznego podatku, a mianowicie mówią i piszą o „opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska”, które pod tą nazwą wymagane były od 1980 r. do 2001 r. na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. czytaj więcej »

18.07.2010

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znowu można przenosić na inny podmiot

Od 20 lipca 2010 r. [2] przywrócono możliwość przenoszenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jaką kiedyś dawał art. 56b POŚ), poprzez dodanie art. 72a do UOOŚ: czytaj więcej »

18.07.2010

Czy w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami mogą być odpady wytwarzane poza usługami?

Pytanie: Nasza firma prowadzi działalność usługową w zakresie konserwacji, budowy itp. Według ustawy o odpadach musimy uzyskać decyzję zatwierdzająca program gospodarowania odpadami (tę nową), ale czy w tej nowej decyzji można ująć wszystkie odpady czy tylko te, które pochodzą z danej usługi. Co z wytwarzaniem np. świetlówek, papieru, tonerów, zużytych drukarek i monitorów w budynku administracyjnym – czy można powiedzieć, że te odpady powstały w wyniku prowadzonej działalności usługowej, czy trzeba mieć oddzielną decyzję na te odpady (decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi) i złożyć informację o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne?

Drugie pytanie mam odnośnie zbierania wytwarzanych przez nas odpadów – czy musimy mieć zezwolenie na zbieranie odpadów np. gruzu betonowego wytworzonego u zleceniodawcy, ale nie magazynowanego w tamtym miejscu tylko na terenie siedziby firmy?  (izabela0285) czytaj więcej »

17.07.2010

Dokonaj zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu przed 20 lipca 2010!

Od 20 lipca 2010 r. [3] wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach także przed (art. 72 UOOŚ):

  • decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (tak jak kiedyś było wymagane wg POŚ);
  • decyzją o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – wydawanej na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych;
  • dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie Prawa budowlanego (tak jak kiedyś było wymagane wg POŚ). czytaj więcej »
14.07.2010