Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Definicja „instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

INSTALACJA”  według definicji w art. 3 pkt 6 POŚ to:

a) stacjonarne urządzenie techniczne,

b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję

Natomiast „budowla” jest zdefiniowana w art. 3 pkt 3 i 3a Prawa budowlanego [2]. Od 17.07.2010 r., po ostatniej zmianie [3], „budowla” to (nowości są pogrubione):

każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

przy czym przez „obiekt liniowy” rozumie się:

obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego

Do „instalacji” zdefiniowanej w POŚ odwołują się inne ustawy, m.in. ustawa:

 • o odpadach – art. 1 ust. 2
 • Prawo wodne – art. 9 ust. 3
 • o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji – art. 3 pkt 6
 • o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – art. 2 pkt 9

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. (POŚ) – art. 3 pkt 6
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz. U. Nr 156/2006 r., poz. 1118, ze zm. – art. 3 pkt 3 i 3a
[3] Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – Dz. U. Nr 106/2010 r., poz. 675 – art. 65

Tematy powiązane

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Definicje “zakładu” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
“Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Interpelacja nr 20234 do Ministra Środowiska w sprawie przepisów regulujących zasady wydawania pozwoleń związanych z emisją gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego

Joanna Wilczyńska (23.07.2010)
Temat dnia | 2 komentarze »
Tagi:


komentarze 2

“Definicja „instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:46, 25.03.2011:

  Wytyczne Komisji Europejskiej (interpretacje) co to jest „instalacja”, „stacjonarne”, „urządzenie techniczne”, „powiązanie”, „miejsce” itp.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:30, 15.06.2013:

  Wg powyższych wytycznych KE:
  „termin „stacjonarna” znaczy, iż instalacja powinna być stacjonarna jako całość – czyli nieprzenośna z jednej lokalizacji do drugiej – co jednakże nie wyklucza spod regulacji zakładu i urządzeń, które można użytkować w ramach instalacji jako sprzęt poruszający się”


Skomentuj...