Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wygasają pozwolenia wodnoprawne

Sprawdź termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Nie przegap przepisu wprowadzonego 30.07.2005 r. przez art. 11 ustawy [2]:

Pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód inne niż określone w art. 205 ust. 1 PW (tj. inne niż pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich) wydane na okres dłuższy niż 20 lat, wygasają po upływie 20 lat od dnia, w którym decyzje o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego stały się ostateczne

Przed 30.07.2005 r. pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydawane były na czas oznaczony, w większości na okres nie krótszy niż 10 lat, ale bywało że na więcej niż 20 lat. I właśnie te ostatnie wydane na okres dłuższy niż 20 lat pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wygasają po upływie 20 lat.

Szczególne korzystanie z wód wg art. 37 PW to korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności:

 • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych
 • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych
 • korzystanie z wód do celów energetycznych
 • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu
 • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych

W związku z wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego należy pamiętać, że:

 • w przypadku poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego ponosi się opłaty podwyższone o 500% za to korzystanie ze środowiska (art. 292 POŚ),
 • w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego WIOŚ może wstrzymać, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji (art. 367 ust. 1 pkt 1 POŚ),
 • korzystanie z wód bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 192 ust. 1 PW, art. 351 ust. 1 POŚ).

Przepisy art. 122-124 PW określają, kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
Od 30.07.2005 r. pozwolenia wodnoprawne wydaje się (art. 127 PW):

 • na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – na okres nie dłuższy niż 10 lat, z tym że:
 • na wprowadzanie do wód ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu [4] – na okres nie dłuższy niż 4 lata
 • na wycinanie roślin z wód lub z brzegu oraz wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód lub z obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią – na okres nie dłuższy niż 5 lat
 • na szczególne korzystanie z wód w pozostałych przypadkach – na okres nie dłuższy niż 20 lat
 • na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (będących własnością innych podmiotów) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu [5] – na okres nie dłuższy niż 4 lata
 • na wykonanie urządzeń wodnych – bez ustalenia czasu obowiązywania
 • w pozostałych przypadkach – na czas określony (ale PW nie ogranicza na jaki).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. Nr 239/2005 r., poz. 2019, ze zm. – art. 37, 127
[2] Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 130/2005 r., poz. 1087 – art. 11
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. (POŚ) – art. 292
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz. U. Nr 137/2006 r., poz. 984, ze zm. – załącznik nr 11
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – Dz. U. Nr 233/2005 r., poz. 1988, ze zm.

Joanna Wilczyńska (25.07.2010)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...