Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Korzystne zmiany dla uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego i inwestycji budowlanych

Od 21 października 2010 r. wchodzą w życie zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [1] wprowadzone przez ustawę [2], które to zmiany przyspieszą uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz realizację inwestycji budowlanych.

Zmiany ustawy [1] dotyczą m.in.:

  • objęcia planami miejscowymi terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu (np. terenów kolejowych) – art. 4, 14;
  • skrócenia czasu, gdy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium zobowiązany jest do ogłoszenia o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni (było 14 dni) przed dniem wyłożenia i do wyłożenia tego projektu do publicznego wglądu oraz do opublikowania na stronach internetowych urzędu gminy na okres co najmniej 21 dni (było 30 dni) oraz zorganizowania w tym czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami – art. 11;
  • usunięcia istotnego problemu, wynikającego z wymogu „zgodności” planu ze studium, przez zmianę przepisu na: „Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium …” (dotychczasowe sformułowanie powoduje często niemożliwość uchwalenia planu, gdyż trudno jest ustalić, czy proponowane w planie rozstrzygnięcie jest zgodne ze studium, skoro nie jest w studium określone) – art. 20;
  • zdyscyplinowania organów uzgadniających i opiniujących projekty, 14-30 dni (było od 21 dni) – art. 25;
  • skrócenia czasu: ” uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni (było 30 dni) od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa” – art. 29;
  • ograniczenia możliwości zawieszania postępowania w zakresie ustalenia warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do 9 miesięcy (było z 12 miesięcy) – art. 53, 62.

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. Nr 80/2003 r., poz. 817, ze zm.

[2] Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 871

Joanna Wilczyńska (28.07.2010)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , ,Skomentuj...