Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Co zrobić z odpadami nieujętymi w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów?

Pytanie: Mam pytanie z zakresu odpadów. Posiadamy dużą ilość odpadów laboratoryjnych (tzn. przeterminowane odczynniki chemiczne), jednakże ktoś, kto opracowywał wcześniejsze pozwolenie zintegrowane, nie uwzględnił powstania takich odpadów. W jaki sposób mogę przekazać te odpady firmie zajmującej się utylizacją, skoro nie mam pozwolenia na wytwarzanie tych odpadów? Czy mogę je przekazać jako usługa utylizacji, gdyż KPO raczej nie wchodzi w grę? (W.M.)

Odpowiedź:

Przepisy wymagają, aby przekazywać odpady tylko temu, kto ma odpowiednie zezwolenie na gospodarowanie odpadami, jeżeli jest wymagane (art. 25.2 UO).

Natomiast nie ma przepisów zabraniających przekazania odpadów uprawnionemu odbiorcy, gdy wytwórca odpadów nie ma uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie wytwarzania odpadów, np. nie ma określonego rodzaju odpadów uwzględnionego w pozwoleniu zintegrowanym. Za przekazanie odpadów w takim przypadku za pomocą karty przekazania odpadów (KPO) nie ma sankcji ani dla wytwórcy odpadów, ani też dla odbiorcy odpadów.

Za wytwarzanie odpadów nieujętych w pozwoleniu (w tym w pozwoleniu zintegrowanym), a więc za naruszenie jego warunków, przewidziane są sankcje:

  • pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, ale przedtem organ wzywa prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie (art. 195 POŚ),
  • WIOŚ może wstrzymać użytkowanie instalacji, ale na wniosek prowadzącego instalację może ustalić termin usunięcia naruszenia (art. 367 POŚ).

Gdyby zamiast pozwolenia na wytwarzanie odpadów wymagana byłaby informacja albo decyzja zatwierdzająca program odpadami niebezpiecznymi (albo w przypadku usług – program gospodarki odpadami) – to za ich brak lub naruszenie WIOŚ wymierzy karę 5000 zł (art. 79b.1.1 UO).

Natomiast za brak wymaganej ewidencji odpadów (karta ewidencji i KPO) i rocznego zbiorczego zestawienia, albo za wykonanie tego obowiązku nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym – marszałek województwa wymierzy karę 10 000 zł (art. 79c.3 UO).

Trzeba też pamiętać, że za magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji (w tym pozwolenia), wymagana jest opłata podwyższona za każdy dzień magazynowania (art. 293.2 POŚ). Tak więc w przypadku wytworzenia odpadów w tym wypadku najlepiej od razu bez magazynowania przekazać je poza zakład.

W tym przypadku nie bardzo widzę rozwiązania problemu przez zlecenie usługi utylizacji, bo tylko w przypadku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw wytwórcą odpadu jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej (art. 3.3.22 UO).

Wygląda na to, że nie obejdzie się bez zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie wytwarzanych odpadów, chyba że laboratorium można wydzielić z instalacji IPPC i stan formalno-prawny uregulować oddzielnie razem z pozostałymi odpadami z zakładu poza instalacją IPPC.

Podstawa prawna:

[1] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 39/2007 r., poz. 251, ze zm. – art. 3, 17, 25, 36, 79b, 79c

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 195, 293.2, 367

Joanna Wilczyńska (02.08.2010)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Co zrobić z odpadami nieujętymi w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów?”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:01, 12.08.2011:

    Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 138/2011 r., poz. 809 – od 20.07.2011 r. jest zmiana (zmniejszenie kar) przepisów dotyczących kar za niewykonanie obowiązków związanych z ewidencją odpadów i z przekazywaniem zbiorczych zestawień


Skomentuj...