Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Możliwość kwalifikowania do OZE części energii ze spalania zmieszanych odpadów komunalnych

Prawo energetyczne [1] zobowiązuje m.in. do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnym źródle energii (OZE) oraz do potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Według obowiązującego od 9.08.2010 r. nowego brzmienie art. 9a Prawa energetycznego zobowiązani do tego są:

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym

odbiorca końcowy będący członkiem giełdy towarowej, w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej

towarowy dom maklerski lub dom maklerski, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych na giełdzie towarowej.

Szczegółowy zakres tych obowiązków określa rozporządzenie [2], według którego do energii wytwarzanej w OZE zalicza się niezależnie od mocy tego źródła m.in. część energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 8 i 9 UO. Takie przepisy zostały określone w rozporządzeniu [5], które obowiązuje od 16.07.2010 r. i dotyczą energii uzyskanej w spalarniach ze zmieszanych odpadów komunalnych (tj. takich, z których nie zostały wyselekcjonowane poszczególne frakcje nadające się do recyklingu materiałowego) zawierających co najmniej jedną z frakcji biodegradowalnych określonych w tym rozporządzeniu.

Świadectwa pochodzenia są podstawą do uzyskania zbywalnych tzw. zielonych certyfikatów. Towarowa Giełda Energii SA. zajmuje się rejestrem świadectw pochodzenia oraz obrotem zielonymi certyfikatami wynikającymi z zarejestrowanych świadectw.

Podstawa prawna

[1] Prawo energetyczne – Dz. U. Nr 89/2006, poz. 625, ze m. – art. 9a, 9e
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii – Dz. U. Nr 156/2008 r., poz. 969, ze zm. – § 4 ust. 1 pkt 2
[3] Projekt rozporządzenia (z 19.07.2010 r.) Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii – § 6 ust. 1 pkt 2
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 39/2007 r., poz. 251, ze zm. – art. 44 ust. 8 i 9
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych – Dz. U. Nr 117/2010 r., poz. 788

Tematy powiązane

Definicje biomasy
Interpelacja nr 22546 w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Joanna Wilczyńska (08.08.2010)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...