Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Mikroprzedsiębiorca, mały i średni

Zasady kwalifikowania przedsiębiorcy do mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy wprowadziła od 2005 r. ustawa [1] w art. 104, 105 i 106. Wcześniej, na podstawie  Prawa działalności gospodarczej, zdefiniowany był tylko mały i średni przedsiębiorca. I tak obecnie:

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Ustawa [1] nie definiuje większych przedsiębiorców, ale przyjmuje się, że pozostali kwalifikują się do tzw. dużych przedsiębiorców.

Poza nielicznymi wyjątkami przepisy o ochronie środowiska stawiają jednakowe wymagania dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich jak dla dużych przedsiębiorców.

Jedynie złagodzone są nieco wymagania w następujących przepisach:

  • w art. 36 ust. 13 UO [2] – dla małych i średnich przedsiębiorców (jak ten przepis wszedł w życie, to mikro- jeszcze nie było):

Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się szkodliwością odpadów oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorców określi, w drodze rozporządzenia [3], rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorie małych i średnich przedsiębiorców, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów

  • w art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 4 UOPAK [4] – dla małych i średnich przedsiębiorców (jak ten przepis wszedł w życie, to mikro- jeszcze nie było):

Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań … określi, w drodze rozporządzenia [5], wzory formularzy służących do składania sprawozdań, uwzględniając specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw

  • w art. 9 ust. 6 USEE [6] – dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców:

Minister właściwy do spraw środowiska … określi, w drodze rozporządzenia [7], wysokości stawek:

1) opłaty rejestrowej,

2) opłaty rocznej

– biorąc pod uwagę koszty prowadzenia rejestru i bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie, o której mowa w art. 15 ust. 3, oraz to, że opłaty te nie powinny stanowić przeszkody w uzyskaniu wpisu do rejestru albo w wykonywaniu działalności, zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców

  • w art. 20 ust. 8 UBA [8] – dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców:

Minister właściwy do spraw środowiska … określi, w drodze rozporządzenia [9], wysokość stawek:

1) opłaty rejestrowej,

2) opłaty rocznej

– biorąc pod uwagę koszty prowadzenia rejestru oraz to, że opłaty te nie powinny stanowić przeszkody w uzyskaniu wpisu do rejestru albo w wykonywaniu działalności gospodarczej, zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców

  • w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej [10] – dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców opłata skarbowa wynosi:
    • 259 zł (zamiast 1023 zł) – za wydanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z wydawanych, na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach, pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska (część I ust. 12 pkt 1 lit. b),
    • 506 zł (zamiast 2011 zł) – za pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach (część III ust. 40 pkt 2).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. Nr 155/2007 r., poz. 1095, ze zm. – art. 104, 105, 106

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 39/2007 r., poz. 251, ze zm. – art. 36.13

[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów – Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1735

[4] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UOPAK) – Dz. U. Nr 63/2001 r., poz. 638, ze zm.

[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań – Dz. U. Nr 4/2005 r., poz. 30

[6] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE) – Dz. U. Nr 180/2005 r., poz. 1495, ze zm.

[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej – Dz. U. Nr 236/2008 r., poz. 1649

[8] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA) – Dz. U. Nr 79/2009 r., poz. 666

[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej – Dz. U. Nr 149/2009 r., poz. 1209

[10] Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225/2006 r., poz. 1635, ze zm. – załącznik

Powiązany temat

Przepisy o ochronie środowiska – które to?

Joanna Wilczyńska (10.08.2010)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , , , ,Skomentuj...