Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Kiedy dołączyć wypis z rejestru gruntów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ułatwienie dla niektórych przedsięwzięć, gdy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach liczba stron przekracza 20, wprowadza od 20 lipca 2010 r. zmiana UOOŚ przez ustawę [2].

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć m.in. wypis z rejestru (było: „ewidencji”) gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, ale gdy liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, to (art. 74 UOOŚ):

  • wypis z rejestru przedkłada się wraz z raportem dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  • wypis z rejestru przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  • nie wymaga się wypisu z rejestru dla przedsięwzięć:
    • wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze
    • wymagających decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny
    • dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli (klasy wg [4])

Dotyczy to przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu [3].

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm. (UOOŚ) – art. 74

[2] Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 119/2010 r., poz. 804 – art. 1 pkt 12

[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dz. U. Nr 257/2004 r., poz. 2573, ze zm.

[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 86/2007 r., poz. 579 – załącznik nr 2

Powiązany temat:

Czy wystarczy wykaz zamiast wypis z ewidencji gruntów?

Dokonaj zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu przed 20 lipca 2010!

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znowu można przenosić na inny podmiot

Uwaga powodzianie – weszła już w życie specjalna ustawa ułatwiająca usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Strony postępowania przy decyzjach odpadowych

Joanna Wilczyńska (27.07.2010)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...