Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Dokonaj zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu przed 20 lipca 2010!

Od 20 lipca 2010 r. [3] wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach także przed (art. 72 UOOŚ):

  • decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (tak jak kiedyś było wymagane wg POŚ);
  • decyzją o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – wydawanej na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych;
  • dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie Prawa budowlanego (tak jak kiedyś było wymagane wg POŚ).

Zmieniony jest też art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego tak, że od 20.07.2010 r. pozwolenia na budowę z tego artykułu wymagają tylko przedsięwzięcia wymagające raportu o oddziaływaniu na środowisko, a nie jak od 15.11.2008 r. wymagały wszystkie przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony.

Wcześniej, bo od 17 lipca 2010 r. [2], wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach także przed (art. 72 UOOŚ):

  • decyzją o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej – wydawanej na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o ile jest to wymagane.

Powyższe znaczne zmiany przepisów dotyczą inwestycji związanych z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko [4] i innych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na obszar Natura 2000.

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm. (UOOŚ) – art. 72

[2] Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – Dz. U. Nr 106/2010 r., poz. 675 – art. 72

[3] Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 119/2010 r., poz. 804 – art. 1, 2

[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dz. U. Nr 257/2004 r., poz. 2573, ze zm.

[5] Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. (POŚ) – obecnie nieobowiązujący art. 46 ust. 4 pkt 2 i ust. 4a

Joanna Wilczyńska (14.07.2010)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , ,Skomentuj...