Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zezwolenia, opłaty i kary od 2017 roku za usuwanie drzew i krzewów

Od 2017 roku są nowe zasady dotyczące zezwoleń, opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wprowadzone do ustawy o ochronie przyrody (UOP) przez ustawę [2].

Opłatę za usunięcie drzewa lub krzewu określa art. 85 UOP, który od 1.01.2017 r. ma brzmienie:

Art. 85. 1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.

2. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:
1) posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
2) nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

3. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

4. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

4a. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określa wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na:
1) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
2) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

5. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł.

6. Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.

7. W przypadku, gdy rada gminy nie określi zgodnie z ust. 4a wysokości stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, o których mowa w ust. 5 i 6.

8. Stawki, o których mowa w ust. 5 i 6, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

Tak więc od 2017 roku:

 • stawki opłat za usuwanie drzewa i krzewu może określić w uchwale rada gminy, a gdy tego nie zrobi, to stosuje się ustawowe stawki: 500 zł/cm obwodu drzewa i 200 zł/m2 powierzchni rzutu poziomego krzewu;
 • stawki opłat za usuwanie drzew nie są już uzależnione od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość, do stawek opłat za usuwanie drzewa lub krzewu nie stosuje się już współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji.

Tak jak dotychczas, na usunięcie drzewa lub krzewu wymagane jest zezwolenie, w którym ustala się opłatę (jeżeli jest wymagana) za usunięcie drzewa lub krzewu oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych (art. 83-84 UOP).

Art. 88-89 UOP określają zasady wymierzania administracyjnej kary pieniężnej, jej uiszczania, odraczania terminu płatności, umarzania, rozkładania na raty. Tak jak dotychczas kara jest nakładana za: 

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości,
3) zniszczenie drzewa lub krzewu,
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

Karę ustala się tak jak dotychczas:
– w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu – za ww. w pkt 1–3 usunięcie lub zniszczenie drzewa lub krzewu;

– w wysokości opłaty za usunięcie drzewa pomnożonej przez 0,6 – za ww. w pkt 4 uszkodzenie drzewa,
z tym że (nowość)

w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.

Tak jak dotychczas zezwolenie wydaje oraz karę wymierza (art. 83a, 88, 90 UOP) wójt, burmistrz albo prezydent miasta, z tym że (tak jak dotychczas):
– wojewódzki konserwator zabytków wydaje zezwolenie dotyczące usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
– starosta jest właściwy dla zezwoleń i kar w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy (z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu), z tym że
– marszałek województwa jest właściwy dla zezwoleń i kar, jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty.

Tak jak dotychczas art. 83b UOP określa, co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

Zezwolenie wydawane jest tak jak dotychczas na wniosek (art. 83 ust. 1 UOP):
– posiadacza nieruchomości (za zgodą właściciela tej nieruchomości),
– właściciela urządzeń związanych z przesyłem tj. urządzeń do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń (jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń).

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana tak jak dotychczas w przypadku wniosku złożonego przez (art. 83 ust. 2 i 3 UOP):
– spółdzielnię mieszkaniową,
– wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi,
– zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
– w innym przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Od 2017 r. usunięty jest art. 83a ust. 2 UOP, który stanowił:

2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Uwaga. Od 3.03.2011 r. przedsiębiorca, na rzecz którego ustanowiono służebność przesyłu, ma obowiązek usuwania drzew, krzewów lub gałęzi zagrażających funkcjonowaniu urządzeń związanych z przesyłem, na usuwanie których musi uzyskać zezwolenie, chociaż jest zwolniony z opłaty za ich usunięcie. Jednakże przedsiębiorca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu i odszkodowanie za usunięcie drzew lub krzewów ustalone w umowie o tę służebność (art. 83, 83e i 86 UOP, art. 39a [3]).

Art. 83f ust. 1 UOP określa, kiedy nie jest wymagane zezwolenie na usuwanie drzewa lub krzewu, ale od 2017 roku ma zmienione brzmienie i dodano ust. 1a i 1b:

Art. 83f. 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:
1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm 130 cm nie przekracza:
a) 35 cm 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego; 

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych RP, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f UOP.

1a. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:
1) gatunek drzewa lub krzewu, lub
2) wiek drzewa lub krzewu, lub
3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, lub
4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:
a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub
5) cechy nieruchomości:
a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5,
b) wpisanie do rejestru zabytków,
c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej,
d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,
e) określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

1b. W postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu uchwały, o której mowa w ust. 1a, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w UOOŚ.

Tak jak dotychczas w przypadkach określonych w ww. art. 83f ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a UOP, podmiot w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu musi przekazać, do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew. Natomiast z oględzin, o których mowa w ww. art. 83f ust. 1 pkt 14 lit. b UOP będzie musi być sporządzony protokół zawierający w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz musi być dołączona do protokołu dokumentacja fotograficzna przedstawiająca usunięte drzewo lub krzew.

Art. 86 ust. 1 UOP określa, kiedy nie jest pobierana opłata za usunięcie drzewa lub krzewu, ale od 2017 roku ma zmienione brzmienie i dodano ust. 1a:

Art. 86. 1. Nie nalicza się opłat za usunięcie:
1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (tj. urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń);
5) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
7)
drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 75 cm 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
– w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
8) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
15) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

1a. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że opłat za usunięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew lub krzewów, wskazanych w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 83f ust. 1a.

Wg przepisów przejściowych art. 4 ustawy [2] zmieniającej UOP:

Art. 4. 1. Do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 83–87 UOP, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed 1.01.2017 r., stosuje się przepisy nowe, chyba że opłata za usunięcie drzewa naliczona na ich podstawie byłaby wyższa niż opłata naliczona na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 88 i art. 89 UOP, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed 1.01.2017 r., stosuje się przepisy nowe, chyba że kara pieniężna wymierzona na podstawie przepisów UOP, w brzmieniu dotychczasowym, byłaby względniejsza.

Uwaga. W  związku ze zmianami UOP przez [2] od 2017 roku nie obowiązuje:
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1354),
– obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 (M.P. poz. 1018).

Uwaga. UOP nie definiuje terminu „usuwanie”, a wg wykładni językowej należy przyjąć, że usunięciem drzewa lub krzewu będzie zarówno jego ścięcie lub wykarczowanie, jak również jego wykopanie z korzeniami w tym również połączone z przeniesieniem w inne miejsce i posadzenie go w tym miejscu. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu wymagane jest jedynie na usuwanie ich z terenu danej nieruchomości, natomiast nie jest wymagane na przemieszczanie ich w obrębie tej nieruchomości. Dlatego też, zgodnie z orzecznictwem, przesadzenie drzew lub krzewów w ramach tej samej nieruchomości nie podlega karze, jeżeli zachowały swoją żywotność.

Interpretacja GDOŚ z 2.02.2015 r. – Usuwanie drzew i krzewów a ochrona gatunkowa ptaków i innych zwierząt

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (UOP) (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. poz. 2249)
[3] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.)
[4] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183)

Tematy powiązane

Opłaty i kary w 2016 za usuwanie drzew i krzewów
Stawki opłat i kar na rok 2015 – drzewa, krzewy, zieleń
Nasadzenia w zamian za wycinkę
Obwód drzewa z kilkoma pniami
Przesadzenie drzewa

Joanna Wilczyńska (06.01.2017)
Nowości | 12 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 12

“Zezwolenia, opłaty i kary od 2017 roku za usuwanie drzew i krzewów”
 1. 1 Zosia napisał(a) 07:42, 12.01.2017:

  Czy Rada Gminy może ustalić, że również przedsiębiorca, (a nie tylko osoby fizyczne) nie będzie musiał uzyskiwać zezwolenia na usunięcie np. niektórych gatunków drzew, mimo iż ustawa aktualnie takiego zezwolenia wymaga?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:53, 12.01.2017:

  Tak Zosiu, od 2017 r. Rada Gminy może uchwalić, że przedsiębiorca w określonych sytuacjach nie będzie musiał mieć zezwolenia na usunięcie drzewa, bo wg art. 83f ust. 1a pkt 4 UOP:
  „1a. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:
  … lub
  4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:
  a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub …”

 3. 3 Zosia napisał(a) 16:51, 16.01.2017:

  dziękuję!

 4. 4 zniszczenie drzew w wyniku wypadku – odszkodowanie z OC sprawcy napisał(a) 12:47, 25.02.2017:

  Witam. 3 tygodnie ktoś staranował autem nasze ogrodzenie i wyciął samochodem 7 drzew (dodatkowo uszkodzeniu częściowemu uległ 50-letni świerk oraz pozostała po wypadku plama pod tym świerkiem z płynów samochodowych).
  Dostałam od ubezpieczyciela odszkodowanie za drzewa (4 żywotniki wschodnie o obwodzie 23 cm, 1 żywotnik o obwodzie 64 cm oraz jeden o obwodzie 36 cm ) oraz za nasadzenie nowych łącznie 1.300,00 zł. Uszkodzenie wspomnianego świerku wyceniono na 120,00 zł. Usunięcie i utylizację plamy płynów samochodowych wyceniono na 60,00 zł. Uważam , że te kwoty są bardzo zaniżone. Zamierzam się odwołać. Proszę o pomoc czy mogę w oparciu o ustawę o ochronie przyrody na podstawie zawartych tam opłat za usunięcie drzew wyznaczyć kwotę odszkodowania? (taką sugestię otrzymałam po rozmowie z pracownikiem Wielkopolskiego Parku Narodowego ponieważ w jego otulinie doszło do zdarzenia).
  Będę bardzo wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam Aleksandra W.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:07, 01.03.2017:

  Do obowiązujących od 1.01.2017 r. przepisów GDOŚ zamieściła na swojej stronie wyjaśnienia: „Nowe przepisy dotyczące zadrzewień”.
  Uwaga. Przywrócenie przepisów z 2016 r. przewiduje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:35, 08.03.2017:

  Zgodnie z interpretacją GDOŚ z 7.03.2017 r. – „Usuwanie drzew wielopniowych”, do ustalenia, czy ze względu na obwód wymagane jest zezwolenie na usunięcie, należy tak jak do naliczenia opłaty obliczyć sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni (art. 85 ust. 2 pkt 1 UOP).

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:56, 17.05.2017:

  Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody – czeka na podpis Prezydenta i ogłoszenie w Dz.U., m.in.:
  – wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dz. U.;
  – przywrócono obowiązek uzgadniania przez RDOŚ zezwolenia na usuwanie drzew w pasie drogowym;
  – uchylono obowiązujące od 2017 przepisy dotyczące uchwał rady gminy w sprawie zwolnień z zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów i opłat za usuwanie oraz w sprawie stawek za usuwanie;
  – wprowadzono obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przez „Kowalskiego” zwolnionego z uzyskania zezwolenia, a w przypadku sprzeciwu organu „Kowalski” musi uzyskać zezwolenie dla drzewa o obwodzie > odpowiednio 85, 65, 50 cm na wysokości 5 cm, ale bez opłaty za usuwanie;
  – stawki opłat za usuwanie drzew i krzewów określi rozporządzenie MŚ wydane w ciągu 1 miesiąca, a przy jego braku stosuje się max z ustawy;
  – zmniejszono obwód drzew (odpowiednio 85, 65, 50 cm zamiast 100 i 50 cm) na wysokości 5 cm (zamiast 130 cm), na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie;
  – karami objęto też „Kowalskiego” za brak zgłoszenia oraz brak zezwolenia w przypadku sprzeciwu.
  Uwaga. Nie zostały zmienione w UOP inne przepisy dotyczące usuwania drzew, a więc nadal określa się obwód drzewa na wysokości 130 cm:
  – we wniosku o zezwolenie na usunięcie (art. 83b.1.5),
  – w zezwoleniu (art. 83d.1.4),
  – przy ustalaniu opłaty (art.85.1, 85.2, 86.1.7, 86.1.11).

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:06, 02.06.2017:

  17.06.2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074), która wprowadza zmiany m.in. w zakresie opłat i zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:58, 08.06.2017:

  Stawki za usuwanie drzew i krzewów będą w rozporządzeniu – jest projekt

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:55, 06.07.2017:

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1330) – obowiązuje od 17 .07.2017 r.

 11. 11 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:02, 10.07.2017:

  Po zmianie ustawy o ochronie przyrody GDOŚ zamieściła na swojej stronie wyjaśnienia: Nowe przepisy dotyczące ochrony zadrzewień obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.

 12. 12 Ela napisał(a) 02:47, 12.07.2017:

  A jakie kary przewiduje ustawa w przypadku wycinki drzewa i usunieciu pnia co uniemozliwia ocene jego grubosci?


Skomentuj...