Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Emisja z rozruchu kotła

Pytanie: Czy w Pani opinii w analizie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu (dołączanej do wniosku o pz) należy po stronie danych wejściowych brać pod uwagę emisje z okresów rozruchów kotła energetycznego (wyraźnie wyższe od emisji w okresach normalnej pracy źródła)? [G.M.]

Odpowiedź: Do analizy rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu sporządzanej do wniosku o wydanie pozwolenia moim zdaniem nie bierze się wielkości emisji w warunkach odbiegających od normalnych, m.in. emisji z okresów rozruchu kotła, bo w pozwoleniu określa się wielkość dopuszczalnej emisji jedynie w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji – art. 188 ust. 2 pkt 2 i 3 POŚ:

2. Pozwolenie określa:
2) wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania;
3) maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączania instalacji, a także warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach

Dodatkowo art. 222 POŚ dopowiada w zakresie emisji substancji do powietrza, że dopuszczalną emisję (a więc tylko emisję w warunkach normalnego funkcjonowania) ustala się na poziomie niepowodującym przekroczenia norm jakości powietrza:

Art. 222. 1. W razie braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ustala się na poziomie niepowodującym przekroczeń:
a) wartości odniesienia substancji w powietrzu

Ponadto, chociaż wg art. 144 POŚ eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, to jednak art. 142 POŚ dopuszcza emisję w warunkach odbiegających od normalnych:

Art. 142. 1. Wielkość emisji z instalacji lub urządzenia w warunkach odbiegających od normalnych powinna wynikać z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie może występować dłużej niż jest to konieczne.
2. Warunkami odbiegającymi od normalnych są w szczególności okres rozruchu, awarii i likwidacji instalacji lub urządzenia.

Art. 144. 1. Eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.
2. Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 3, powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.

Tak więc podstawą do obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu jest wielkość emisji substancji z wszystkich emitorów instalacji zakładu w warunkach normalnego funkcjonowania, w tym z instalacji objętej pozwoleniem ta sama co do zasady, która jest przyjmowana jako wielkość dopuszczalnej emisji w pozwoleniu.

Obecnie referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia [2]. Należy przy tym zauważyć, że POŚ dopuszcza stosowanie do obliczeń metodyki innej niż referencyjna, na warunkach określonych w art. 12 ust. 2 POŚ:

Art. 12. 1. Podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw.
2. Jeżeli na podstawie ustawy wprowadzono obowiązek korzystania z metodyki referencyjnej, jest dopuszczalne stosowanie innej metodyki, pod warunkiem:
1) że umożliwia ona uzyskanie dokładniejszych wyników, a uzasadnieniem jej zastosowania są zjawiska meteorologiczne, mechanizmy fizyczne i procesy chemiczne, jakim podlegają substancje lub energie – w przypadku metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji lub energii w środowisku;
2) udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwanych wyników – w przypadku pozostałych metodyk.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 87)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031)

Tematy powiązane

Standardy emisyjne dla małych kotłów

Joanna Wilczyńska (11.12.2016)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: ,


komentarze 3

“Emisja z rozruchu kotła”
 1. 1 JK napisał(a) 10:43, 10.01.2017:

  Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne jest użytkowana przez dwa podmioty. W związku z tym, czy należy w zgłoszeniu (art 152 POŚ) w punkcie określającym „oznaczenie prowadzącego instalację…” wskazać oba te podmioty?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:18, 14.01.2017:

  JK, jeżeli faktycznie dwa podmioty wspólnie eksploatują instalację (np. w przypadku spółki cywilnej dwóch osób) wymagającą zgłoszenia z art. 152 POŚ z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, to moim zdaniem w jednym zgłoszeniu na formularzu wg wzoru (Dz. U. z 2010 r. poz. 879) należy podać oznaczenie i adresy oraz podpisy obu prowadzących tę instalację, gdyż to instalacja podlega zgłoszeniu.
  Gdyby każdy z nich złożył z osobna zgłoszenie tej instalacji, to mogłoby wskazywać, że są 2 odrębne takie instalacje w tym samym miejscu.

 3. 3 jk napisał(a) 10:13, 20.01.2017:

  dziekuję)


Skomentuj...